ކުޅިވަރު
ޖޯޖިއާ ޓީމަށް ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު 8.4 މިލިއަން ޕައުންޑް ހަދިޔާކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮމެންޓޭޓަރަށް ރޮނާލްޑޯ ފެނުނީ ހޮޓަލުގެ ލިފްޓުން
1 ހަފްތާ ކުރިން
މެޗު ބަލަން ނެދަލޭންޑްސްގެ އެއްލައްކަ މީހުން ޖަރުމަނަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބައްސާމްގެ ދައުރު ހަމަވެއްޖެ، އެފްއޭއެމް ބޮޑު ހުސްކަމަކަށް، ސަރުކާރު ބަރޯސާ ވަނީ ފީފާ އަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވިއާ ބަލިކޮށް، ޕަނަމާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
އުރުގުއޭ އަތުން ބަލިވެ، އެމެރިކާ ކަޓައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ނުވަ ލަނޑުން ވެސް ޖޯޖިއާ ބަލި ކުރެވުނީސް: ފުއެންޓޭ
1 ހަފްތާ ކުރިން
މާޔޫސް ކަމަށްވުރެ ބޮޑަށް، ފަޚުރުވެރިކަން އިޙުސާސް ކުރެވެ: ކަލްޒޯނާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ސިއްރު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން، ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ: ސައުތުގޭޓް
1 ހަފްތާ ކުރިން
މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބު، ޕޯޗުގަލް ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ ކީޕަރު
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބެލްޖިއަމް އަތުން ބައި ކޮޅަށް ވަތް ލަނޑާއެކު، ފްރާންސް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
މެކްސިކޯއާ އެއްވަަރުކޮށް، ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު އެކުއެޑޯ އަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ފުރިހަމަ ރެކޯޑާއެކު ވެނަޒުއެލާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
އިޓަލީ އަށް ނޭވާ ލާނޭ އެެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދެން: ޔަކިން
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕަލެޓީ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގަައި އިޓަލީ އަށް އެކަށީގެންވާ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނު
2 ހަފްތާ ކުރިން
ފަހަތުން އަރައި ޖޯޖިއާ ބަލިކޮށް، ސްޕެއިން ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބެލްޖިއަމް ގައި ފެންވަރު އެބަހުރި: ޓަޑެސްކޯ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދެ ވަނަ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ، ވިސްުނުންތެރިވާން ޖެހޭނެ: ޑެޝޯމްޕްސް
2 ހަފްތާ ކުރިން
އުނދަގޫ މޮޅާއެކު އިންގްލެންޑު ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސަންޔޯލް ހަމަޖެހިފައި، ހާސް ކަމެއް ނެތް
2 ހަފްތާ ކުރިން