ގަތަރު އެއަރވޭސް ފްލައިޓެއް ކޮޅިގަނޑެއްގައި ޖެހި ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި 12 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޑްރަގްގެ މައްސަލައެއްގައި މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ތަރި ނިކީ މިނާޖް އެމްސްޓެޑަމްގައި ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
އިންޓަރނޭޝަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ހުކުމަށް ބޯލަންބުވަން އިޒްރޭލަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ: ޔޫއެން ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ހަމާސް އިން އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ބަޔަކު އަތުލައިގަނެ ހައްޔަރު ކޮށްފި ކަމަށް ބުނެފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގެ 6 ވަނަ ފޭސްގެ ވޯޓުލުން ނިމިއްޖެ
3 ދުވަަސް ކުރިން
އިޒްރޭލް ސިފައިން ގާޒާގެ ލައިބްރަރީ ތަކުގައި ހުޅު ޖަހަނީ، މިސްކިތްތަކާއި، ޚަތިމްވެސް އަންދަނީ
3 ދުވަަސް ކުރިން
އައިސީޖޭގެ އަމުރު ބޮލާލާ ޖެހުމަށްފަހު އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ގާޒާގެ ރަފާ ސިޓީއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލަން އިޒްރޭލަށް އިންޓަނޭޝަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް އިން އަމުރު ކޮށްފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
އީރާންގެ ރައީސް ދަތުރު ކުރެއްވި ހެލިކޮޕްޓަރ ވެއްޓުނު ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓު ނެރެފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ގަޒާގެ އަލްއަގްސާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖަނަރޭޓަރުތައް ހުއްޓުމާއެކު ކަރަންޓު ކެނޑި ފަރުވާދޭ މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ގެއްލިއްޖެ
4 ދުވަަސް ކުރިން
އީރާނުގެ ރައީސް ރައީސީ ފަސްދާނުލައިފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
ތައިވާނަށް "ވަރުގަދަ އަދަބެއް" ދިނުމަށް ތައިވާން ވަށައިގެން ޗައިނާ އިން އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
ކޮލަމްބިއާ އިން ފަލަސްތީނުގައި އެމްބަސީ ހުޅުވަނީ
5 ދުވަަސް ކުރިން
ގާޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިންދޭ ހަމާލާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާއްމު އިންތިޚާބު ޖުލައި 4 ގައި ބޭއްވުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނިންމަވައިފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
6 ދުވަަސް ކުރިން
ވިއެޓްނާމްގެ ރައީސް ކަމަށް ޕަބްލިކް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރ ޓޫ ލަމް އިންތިޚާބު ކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
އުދުހެމުން ދިޔަ ގުޑުގުޑާ ދޫނިތަކެއްގައި ޖެހި އެމިރޭޓްސް ބޯޓަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ
6 ދުވަަސް ކުރިން
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން