ހަމާސްގެ ބަންދުން އެމެރިކާ ރައްޔިތަކު ދޫކޮށްލުމުން ބައިޑެން މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 ދުވަަސް ކުރިން
ކުވައިތުގެ އަމީރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
އިންޑިޔާގެ ޓަނަލެއްގައި ބަންދުވެފައި ތިބި 41 މަސައްކަތްތެރިން ސަލާމަތްކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ޣައްޒާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އީލޮން މަސްކް އަށް ދައުވަތު އަރުވައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ރޯސަލީން ކާޓަރގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް މިއަދު ފަށާނެ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޣައްޒާއަށް ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ރޭވެސް އިސްރާއީލުން ވެސްޓް ބޭންކްގައި ރެއިޑްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަ ދާއިމީކޮށް ހުއްޓާލަންޖެހޭ: އުރުދުންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު
3 ދުވަަސް ކުރިން
ހަމަލާދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ވީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް ދެ ދުވަސް އިތުރުކުރަނީ
4 ދުވަަސް ކުރިން
މަގްބޫލް ޓުއަރިސްޓް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިޝްތިހާރު ކުރަނީ
4 ދުވަަސް ކުރިން
އިތުރު ގައިދީން ދޫކުރާނަމަ، އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާމެދު ވިސްނާނެކަމަށް އިސްރާއީލުން ބުނެފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ނިއުޒިލަންޑުގައި ޓެކްސް ކުޑަކުރާތަން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި، ޒުވާނުންނަށް އަލުން ސިގިރެޓް ވިއްކަން ފަށަނީ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ނިއުޒިލަންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އައު ބޭފުޅެއް
4 ދުވަަސް ކުރިން
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ޣައްޒާއަށް ހަމަލާދިނުން މެދުކަނޑާލި ނަމަވެސް، ވެސްޓް ބޭންކްގެ ރެއިޑްތަކަށް ހުއްޓުމެއްނާދޭ
5 ދުވަަސް ކުރިން
ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން މެދުކަނޑާލިތާ 3 ވަނަ ދުވަސް: ފަލަސްތީންގެ 78 މީހުން މިނިވަންކުރެވިއްޖެ
5 ދުވަަސް ކުރިން
ޣައްޒާގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހުއްޓާލުމަށް ލަންޑަންގެ ރައްޔިތުން ގޮވާލައިފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ ޣައްޒާއަށް ޓްރަކްތަކުގައި އެހީގެ ސާމާނު ގެންނަން ފަށައިފި
6 ދުވަަސް ކުރިން
ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން މެދުކަނޑާލިތާ 2 ވަނަ ދުވަސް: އިތުރު ރަހީނުން ބަދަލުކުރާނެ
6 ދުވަަސް ކުރިން
އުމްރާގެ އަޅުކަމުގައި ހިމެނޭ ރުކުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންމެ ފަސޭހަވާނެ ގަޑިތައް ހާމަކޮށްފި
6 ދުވަަސް ކުރިން