ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކަނީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލާ އެ އަތޮޅު ރައްޔިތުން ބަދަލުކުރަން
4 ގަޑިއިރު ކުރި
މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރި މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންްދުން ދޫކޮށްލައިފި
5 ގަޑިއިރު ކުރި
އިންސާނާ ކާމިޔާބީއާ ދިމާލަށް އަދި ހަލާކާއި ދިމާލަށް ގެންދާ ތިންކަމެއްވޭ: ޚުތުބާ
5 ގަޑިއިރު ކުރި
ޗީބޯ ކައިރީ ހިންގި މާރާމާރީގައި ހައްޔަރުކުރި 3 މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި
5 ގަޑިއިރު ކުރި
އޯޝަން ކަންޓްރީ ޕާޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
5 ގަޑިއިރު ކުރި
އައްޑޫ ސިޓީން ގޯއްޗަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު ނެރެ، ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލައިފި
6 ގަޑިއިރު ކުރި
ފުށިދިއްގަރުފަޅަކީ މިވަގުތަށް ބޭނުންވާ ތަނެއް ނޫން، އެއީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭކާރު ކުރުން: އާޒިމް
6 ގަޑިއިރު ކުރި
އެސްޓީއޯގެ ދަށުން ހިންގާ 3 ކުންފުންޏަކަށް އިސް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފި
6 ގަޑިއިރު ކުރި
ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި އިލެކްޓްރޯނިކް އެވިޑެންސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
7 ގަޑިއިރު ކުރި
އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން 2024ގެ ކަލަންޑަރު ވިއްކަނީ
9 ގަޑިއިރު ކުރި
ކެމިކަލް ހުރުމުން ފާމިކްސް ކުންފުނިން އުފައްދާ އެއްވެސް ބޭހެއް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި
10 ގަޑިއިރު ކުރި
ހަފްތާ ބަންދުގައި ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ
12 ގަޑިއިރު ކުރި
މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމު އިތުރު 17 ބޭފުޅަކަށް
12 ގަޑިއިރު ކުރި
1 ލީޓަރުން ދަށުގެ ކުދި ފުޅީގައި ފެން އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން މަނާވާ ތާރީޚަށް ރައީސް ބަދަލުގެންނަވައިފި
12 ގަޑިއިރު ކުރި
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދީ، ދިވެހިންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުން: ރައީސް
12 ގަޑިއިރު ކުރި
ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގެ ވެރިން އުއްމީދުކޮށްގެން ތިބީ 5 އަހަރުގެ ފަހު ދުވަހު ފައިސާ ލިބޭނެކަމަކަށް ނޫން - ޔައުގޫބް
19 ގަޑިއިރު ކުރި
އަބްދުއްރަހީމަށް ފާޑުވިދާޅުވުމަށްފަހު ޕީއެންސީގެ އެސްޖީކަމުން ޝިފާގު ވަކިވެވަޑައިގެންފި
20 ގަޑިއިރު ކުރި
ފަގީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ތިބި މީހުންގެ ހާލަތު ދެނެގަންނަ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
23 ގަޑިއިރު ކުރި
"ކަންތައްތައް ކުރަން ބޭނުންވާ މީހަކު ހޯދާނެ ކުރާނެ އެއްހާސް ގޮތް، ކަންތައްތައް ކުރަން ބޭނުންނުވާ މީހަކު ހޯދާނެ ނުކުރާނެ އެއްހާސް ގޮތްވެސް"
24 ގަޑިއިރު ކުރި
މަންޑޭގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް 225 ދައުވާ، އަންނަ ހަފްތާގައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ވައްދަނީ
1 ދުވަަސް ކުރިން