ހައްޖު މޫސުމަށް ހާއްސަ ސައޫދީ ޕާސްޕޯޓް ޓްރެވަލް ސިމް އުރީދޫއިން ތައާރަފުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ސިމްޑީ "މޮނިން ކަޕް" އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވަނީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑު މެޝިންތަކުން ވީޗެޓް ޕޭ އިން ފައިސާދެއްކޭ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާއެކު މަންމައިންގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލެކިއުޓްގައި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އެލައިޑުގެ ޗައިލްޑް އެޑިއުކޭޝަން ތަކާފުލްއަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހު ޕިއްޒާއެއް ކުރަހައިގެން ހިލޭ ޕިއްޒާއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ޕިއްޒާ ބޯނާ އިން
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބީއެމްއެލް އިން ވިޔަފާރިތަކަށް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ބަލްކް ޕޭމަންޓް ފޮނުވޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
މިފަހަރު ފޮތް ލިސްޓަށް ފޮތް ނަގަންވީ އެމް7 އިން، ފޮތްތައް ހުންނާނީ ފަހާފައި، ކޮލިޓީވެފައި ރީތިވާނެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓްރޭޑްމާކުގެ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްޓީސީސީގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 644.44 މިލިއަން ރުފިޔާ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ސްކޫލް ޗުއްޓީއަށް އައިކެއަރއިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބީއެމްއެލްގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑް ދީފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
އުރީދޫގެ ހަދިޔާފޮށިން އިނާމު ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި
1 މަސްކުރި
ރެފްކޫލް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ލަކީޑްރޯ ނަގައިފި
1 މަސްކުރި
އުރީދޫ ނޭޝަން އީއޭއެފްސީ ސީރީޒް، ސީޒަން 1 ގެ ޗެމްޕިއަނަކަށް ޒަމީލް
1 މަސްކުރި
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން - 1 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމް ލިބުނު ނަސީބުވެރިޔާ އާއި އިނާމް ހަވާލުކޮށްފި
1 މަސްކުރި
އުރީދޫ ނޭޝަން އީއޭއެފްސީ މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮންޓެންޑަރ ސީރީޒްގެ ސީޒަން 1 ފެށިއްޖެ
1 މަސްކުރި
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ހިންގި 4 ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމާލައިފި
1 މަސްކުރި
މިދިޔަ އަހަރުގެ މަރޗު މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ %34 އިތުރު
1 މަސްކުރި
ޕިއްޒާ ބޯނާގެ ޕިއްޒާ ފޮށިން 10 ތަރި އެއްކޮށްގެން، ހިލޭ ޕިއްޒާއެއް
1 މަސްކުރި