އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ކުޑަކުދިން

1 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 17:30
-
101
އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެތައް ހާސް ކުޑަކުދިން ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައެވެ.
އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ހަލާކުވި ގެތަކުގެ ކުނިބުނީގެ ކައިރީގައި އިށީންދެގެންތިބި ކުޑަކުދިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ހަލާކުވި ގެތަކުގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަކުދިން ހިނގާފައި ދަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވި ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ދެ އަންހެން ކުދިން ސޯފާގައި އިށީންދެލައިގެން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގެ އުތުރުގެ އިމާރާތްތައް ހަލާކުވެފައިވާ މަންޒަރު - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ހަލާކުވި ގެތަކާއި އިމާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އޯޕަން އެއާ މާރުކޭޓެއް ހުޅުވާފަ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް