ކުޅިވަރު
ތަފާތެއް ނެތް، ޖަރުމަނު ނިކުންނާނީ މޮޅުވާން
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޖަމެއިކާ ބަލިކޮށް، މެކްސިކޯ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަހަތުން އަރައި ވެނަޒުއެލާ އިން އެކުއެޑޯ ބަލިކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ލޫކާކޫ އަށް ވީއޭއާރުގެ ބަދު ނަސީބު، ބެލްޖިއަމަށް ހަމަޖެހުމެއް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ނަތީޖާއާ މެދު ކޫމަން ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފްރާންސް އިން ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން އެބަހުރި: ޑެޝޯމްޕްސް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ތުރުކީ ބަލިކޮށް، ޕޯޗުގަލް ގަދަ 16 އަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޗެކް ރިޕަބްލިކުން، ޖޯޖިއާ އާ އެއްވަރު ކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ޚިދުމަތްތެރިޔާ ޖަލީލް ނިޔާވެއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ރޮމޭނިއާ އޮތީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބައްޔެއްނުވާނެ، ވިސްނުމަކީ މޮޅުވުމުން: ޓަޑެސްކޯ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ތުރުކީގެ އަމާޒަކީ ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް، ގަދަ 16 އަށް ދިޔުން
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޓީމުގައި ރޮނާލްޑޯ ހުރީ ޙައްގުން: މާޓިނޭޒް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޕެރޫ އާއި ޗިލީގެ ކުރިމަތިލުން ހަމަހަމަ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ވީއޭއާރުން ލަނޑު ބަލައި ނުގަތުމުން، ނެދަލެންޑްސް އާއި ފްރާންސް އެއްވަރު
3 ހަފްތާ ކުރިން
އޮސްޓްރިއާ އިން ޕޮލެންޑުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަހަތުން އަރައި ސްލޮވޭކިއާ ބަލިކޮށް، ޔޫކްރެއިން އިން އުންމީދުގައި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް، މެސީ އަށް ރެކޯޑެއް
3 ހަފްތާ ކުރިން
އިޓަލީ ބަލިކޮށް، ސްޕެއިނުން ގަދަ 16 އަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޑެންމާކުން އިންގްލެންޑާ އެއްވަރު ކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން