ކުޅިވަރު
އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމަކީ ލޯގަނޑަކަށް ބެލުން ކަހަލަ ކަމެއް: ފުއެންޓޭ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިން ސައުތުގޭޓް އެދުނީ ބޭރުން އިވޭ އަޑުތަކަށް އަޅާ ނުލުމަށް!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްކޮޓްލެންޑާ އެއްވަރުކޮށް، ސްވިޒަލެންޑް ގަދަ 16އާ ކައިރި އަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ހަންގޭރީ ބަލިކޮށް، ޖަރުމަނު ގަދަ 16 ވަނަ ބުރަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ލައިޕްޒިގްގެ އެއްބަސްވުން ރޯސް އައު ކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑިއާގެ ކޯޗުކަމުން ސްޓިމަކް ވަކިކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އަލްބޭނިއާއާ އެއްވަރުވެ، ކްރޮއޭޝިއާ ޕްރެޝަރަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޖަރުމަނުގައި "ނެގެޓިވް" އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް!
3 ހަފްތާ ކުރިން
މާޓިނޭޒްގެ ތައުރީފު ކޮންސެއިސާއޯ އަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ރޮނާލްޑޯގެ ރެކޯޑް ތުރުކިޔޭގެ ގުލާ މުގުރާލައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ރޮނާލްޑޯ އަށް ހަ ޔޫރޯ، އެންމެ މުސްކުޅި ކުޅުންތެރިއަކަށް ޕެޕޭ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކުރަން ޖެހިފައި އޮތީ އުނދަގޫ މަސައްކަތެއް: ޑަލިކް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮބީ މައިނޫގެ ޝުކުރު ޓެން ހާގަށް!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސަޕޯޓަރުންނާ ހެދި އަލްބޭނިއާ ޖޫރިމަނާކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސަޕޯޓަރުންގެ ލޯތްބާއެކު، ކާންޓޭ އަށް ހާއްސަ އުފަލެއް
3 ހަފްތާ ކުރިން
އޮސްޓްރިއާ އަތުން ފްރާންސް އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްނިކޯމީޓަރުން ލުކާކޫގެ ގޯލްތައް ކެންސަލް!
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްބާޕޭ ނޭފަތް ހަލާކުވެއްޖެ، އޮޕަރޭޝަން ކުރާނެތަ؟
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮޑު ވަޒީރު ސުނާކްގެ ތައުރީފު ބެލިންހަމް އަށް!
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫކްރެއިން އަތުން ރޮމޭނިއާ އަށް ތާރީޚީ މޮޅެއް
4 ހަފްތާ ކުރިން