ކުޅިވަރު
ކޭން ލިނެކާ އަށް: ފާޑުނުލިޔައި އެހީތެރިވެދީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ އިނގިރޭސި ޓީމަށް: މޮޅުނުވުމަކީ ދުނިޔެ ނިމުމެއް ނޫން
2 ހަފްތާ ކުރިން
ކްރޮއޭޝިޔާ އާއި އިޓަލީ ސަޕޯޓަރުން ތަޅައިގަނެ، 20 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕްރޮބިއާޒްގެ އުންމީދަކީ ރަނގަޅު ހަނދާނަކާ އެކު ޤައުމަށް ދިޔުން
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕޮލެންޑު މެޗު ފަސޭހަ ނުކުރާނަން: ޑެޝޯމްޕްސް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޙާލު ދެރަވެެ، ބާކާ އަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެނީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕެރަގުއޭ ބަލިކޮށް، ކޮލަމްބިއާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮސްޓަ ރިކާ ކައިރިން ބްރެޒިލަށް މޮޅު ނުވެވުނު
2 ހަފްތާ ކުރިން
ފަހު ވަގުތު ލަނޑު ޖަހައިގެން، ޗެމްޕިއަން އިޓަލީ ގަދަ 16 އަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ފުރިހަމަ ރެކޯޑާއެކު ސްޕެއިން ގަދަ 16 އަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްވިޒަލެންޑު ވަރުގަދަ، ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތް ރަނގަޅު: ނާގަލްސްމަން
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްވިޒަލެންޑުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ޔަކިން ހިތްހަމަ ޖެހިފައި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އުރުގުއޭ އަށް ވެސް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮލީވިއާ ބަލިކޮށް، އެމެރިކާ އިން މުބާރާތް ފެށީ މޮޅަކުން
3 ހަފްތާ ކުރިން
ހަންގޭރީން ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ އުންމީދު ހޯދައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސްވިޒަލެންޑު ކައިރިން ޖަރުމަނު ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ނުރައްކާތެރި ކޮންމެ ބޯޅައެއް އޮންނަނީ ގޯލް ތެރޭގައި: ޑަލިކް
3 ހަފްތާ ކުރިން
އިޓަލީގެ އަމާޒަކީ އަވަހަށް ނުކަޓާނެ ގޮތެއް ހޯދުން
3 ހަފްތާ ކުރިން
ރޮމޭނިއާ ކައިރިން މޮޅުވެވުނީ ޓީމުގެ ވިސްނުން ރަނގަޅު ވުމުން: ޓަޑެސްކޯ
3 ހަފްތާ ކުރިން
އަހަރަމެންނަށް ލިބުނީ "އަދަބެއް": މޮންޓެލާ
3 ހަފްތާ ކުރިން