ކުޅިވަރު
އެމްބޭޕާގެ ޖާޒީ ގަންނަން ލިބޭނީ ހަތަރު ހަފުތާ ފަހުން
1 ދުވަަސް ކުރިން
ޔޫރޯ ފައިނަލަކީ އަހަރެންގެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ: ސައުތް ގޭޓް
1 ދުވަަސް ކުރިން
ގައުމީ ޓީމާއި ލިވަޕޫލާ މެދު ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާނަން: ވެންޑައިކް
1 ދުވަަސް ކުރިން
ވީއޭއާރުން ދަނީ ފުޓުބޯޅަ ހަލާކު ކުރަމުންް: ކޫމަން
1 ދުވަަސް ކުރިން
ސައުތުގޭޓް އެދުނީ އެންމެންގެ ލޯތްބަށް!
2 ދުވަަސް ކުރިން
ފައިނަލްގައި އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ކޮލަމްބިއާ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން، ފްރާންސް ކުރި ހިތްވަރަށް މެކްރޮންގެ ތައުރީފު
2 ދުވަަސް ކުރިން
ފައިނަލަށް ދިޔުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން: މެސީ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ކުޅުން ދަށްކަން ޤަބޫލުކޮށް، އެމްބޭޕޭ ދިނީ އެނބުރި އަންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން
2 ދުވަަސް ކުރިން
ނެދަލެންޑްސް ބަލިކޮށް، ޖެހި ޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިންގްލެންޑު ފައިނަލަށް
2 ދުވަަސް ކުރިން
ކޫމަންގެ ވިސްނުމުގައި އޮތީ ހަމައެކަނި ފައިނަލް!
3 ދުވަަސް ކުރިން
ސައުތުގޭޓްގެ ޔަގީންކަން: "މިތިބީ ހުރިހާ ޙާލަތަކަށް ތައްޔާރުވެގެން"
3 ދުވަަސް ކުރިން
ކެނެޑާ ބަލިކޮށް، ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާ ފައިނަލަށް
3 ދުވަަސް ކުރިން
އިންޓަގެ އައު ހުށަހެޅުން އިންޒާގީ ޤަބޫލު ކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ފަހަތުން އަރައި ފްރާންސް ބަލިކޮށް، ސްޕެއިން ފައިނަލަށް
3 ދުވަަސް ކުރިން
“އާޖެންޓީނާ ވަރުގަދަ، މެސީ އަކީ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ!”
4 ދުވަަސް ކުރިން
މެސީ ފިޓު، ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމެނިގެން ކުޅޭނެ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ސްޕޭނާއި ޖަރުމަނު މެޗުގެ ރެފްރީ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ދެން ގައުމީ ޓީމާއި ސްޕޭނުގައި ވެސް ނުކުޅޭނަން: މޮރާޓާ
4 ދުވަަސް ކުރިން
އިންގްލޭންޑް މެޗަށް ރިޝްވަތު ނެގި ރެފްރީއެއް؟
4 ދުވަަސް ކުރިން