ކުޅިވަރު
މާޓިނޭޒްގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު މޮޅުވެ، އާޖެންޓީނާ އަށް ފުރިހަމަ ރެކޯޑެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޑެންމާކުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ޖަރުމަނު ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޗެމްޕިއަން އިޓަލީ ބަލިކޮށް، ސްވިޒަލެންޑް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑު ހަފްލާ ފަސްކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލްގައި ސަސް އާއި ޓީސީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްވިޒަލެންޑަށް އިޓަލީ ހައިރާން ކޮށްލެވޭނެ: ޔަކިން
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހިސާބު ޖެހޭކަށް ނެތް، އޮތީ ހަމައެކަނި މޮޅުވުން: ސްޕަލެޓީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮސްޓަ ރިކާ ބަލިކޮށް، ކޮލަމްބިއާ އެއް ވަނަ އަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕެރަގުއޭ ބަލިކޮށް، ބްރެޒިލް ދެ ވަނަ އަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަކާގެ ހަނދާނުގައި ތައުޒިޔާގެ ދަފްތަރެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޖެމައިކާ ބަލިކޮށް، އެކުއެޑޯ އަށް އުންމީދެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
މެކްސިކޯ ބަލިކޮށް، ވެނެޒުއެލާ އެއް ވަނަ އަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބަލިކޮށް، ތުރުކީ ގަދަ 16 އަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕޯޗުގަލް ސިއްސުވާލައި، ޖޯޖިއާ ގަދަ 16 އަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނައިގައި ބެލްޖިއަމް ގަދަ 16 ވަނަ ބުރަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސްލޮވޭކިއާއާ އެއްވަރުކޮށް، ރޮމޭނިއާ އަށް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ފަހު ވަގުތު މޮޅުވެ، އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނަ ހޯދައި ޑެންމާކު ގަދަ 16 ވަނަ ބުރަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
އިންގްލެންޑާ އެއްވަރުކޮށް، ސްލޮވޭނިއާ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
އިޓަލީ އަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރި މީހުން މަދު: ސްޕަލެޓީ
2 ހަފްތާ ކުރިން