ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
2 ގަޑިއިރު ކުރި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
3 ގަޑިއިރު ކުރި
އިސްރާއީލު އެންމެން އައުން މަނާކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރުގެ ނެތް - އުޝާމް
3 ގަޑިއިރު ކުރި
ޔުއެފާ ޔޫރޯ 2024 ސޮނީ ލިވް އިން ފަސޭހަކަމާއެކު ބެލޭނެ ހާއްސަ ޕެކްތަކެއް އުރީދޫ އިން ތައާރަފްކޮށްފި
11 ގަޑިއިރު ކުރި
ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތައް ވަގަށް ނެގުމުގެ ސީރިއަސް މައްސަލަ އެއް - ދެމަފިރިންގެ ނަން މަތީގައި ރެޖިސްޓްރީކުރި 86 އުޅަނދު!
19 ގަޑިއިރު ކުރި
ނައީމާ މަރާލީ ފަންޑިތަ ހަދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ނައީމާ އަކީ ފަންޑިތަ ހަދާ މީހެއް ކަމަށް ތަހުގީގަށް އެނގޭކަށް ނެތް - ފުލުހުން
1 ދުވަަސް ކުރިން
76 ބިލެއް ހިމެނޭހެން ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ އާންމުކޮށްފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
މާލޭގެ އާސަހަރާ މިސްކިތް އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާ ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ
1 ދުވަަސް ކުރިން
އީދު ބަންދުގައި ކެރީގެ އަސަރުކުރި ނަމަވެސް ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ވެސް މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ
1 ދުވަަސް ކުރިން
ރާއްޖޭގައި ޑެންގީހުން ފެތުރޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ
1 ދުވަަސް ކުރިން
އިސްތިއުނާފު ނިމެންދެން މަފާޒު ބަންދުކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
މާނުގެ ޝަރީއަތް ޝެޑިއުލްކުރެވުނީ އޮޅުމަކުން، ތާވަލުކުރާނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގެ - ކްރިމިނަލް ކޯޓް
1 ދުވަަސް ކުރިން
ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ގެނައުމަށް "އޮޕަރޭޝަން ކުރަނގި" މާފުށީގައި ފަށައިފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
ޢީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އުޅަނދު ޗެކްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ފުލުހުން ފަށައިފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
ޙައްޖަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ
1 ދުވަަސް ކުރިން
ބޮޑު އީދު ނަމާދުވެސް ފަށާނީ 7 ޖަހާއިރު
1 ދުވަަސް ކުރިން
އަމީރުލްހައްޖު ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
ލޯންޗެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ނިއްވާލައިފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
1 ދުވަަސް ކުރިން