2024 ގެ ބެސްޓް އެއަރލައިން އަކަށް ގަތަރު އެއަރވޭޒް ހޮވައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ހުށަހަޅައިގެން 25،000 ރުފިޔާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހިއްސާއަކަށް 50 ރުފިޔާ ބަހަން ބީއެމްއެލްއިން ނިންމައިފި، މިއީ ރެކޯޑް އަދަދެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް ކްރެޑިޓް ކާޑު ތައާރަފް ކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުން މިދިޔަ މަހު 308 މިލިއަން ރުފިޔާ
3 ހަފްތާ ކުރިން
އުރީދޫގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ވިދިވިދިގެން 5 ވަނަ އަހަރަށް މާޒިޔާ!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީވުމަށް 'ބޭންކް ފަންޑް' އިފްތިތާހްކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
2023 ގައި އަލަށް 23،000 ކަސްޓަމަރުން ބީއެމްއެލްއާ ގުޅުނު، އެއީ މާލީ ގޮތުންވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރު
3 ހަފްތާ ކުރިން
ހައްޖު މޫސުމަށް ހާއްސަ ސައޫދީ ޕާސްޕޯޓް ޓްރެވަލް ސިމް އުރީދޫއިން ތައާރަފުކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ސިމްޑީ "މޮނިން ކަޕް" އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވަނީ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑު މެޝިންތަކުން ވީޗެޓް ޕޭ އިން ފައިސާދެއްކޭ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި
1 މަސްކުރި
ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާއެކު މަންމައިންގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލެކިއުޓްގައި
1 މަސްކުރި
އެލައިޑުގެ ޗައިލްޑް އެޑިއުކޭޝަން ތަކާފުލްއަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
1 މަސްކުރި
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހު ޕިއްޒާއެއް ކުރަހައިގެން ހިލޭ ޕިއްޒާއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ޕިއްޒާ ބޯނާ އިން
1 މަސްކުރި
ބީއެމްއެލް އިން ވިޔަފާރިތަކަށް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ބަލްކް ޕޭމަންޓް ފޮނުވޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި
1 މަސްކުރި
މިފަހަރު ފޮތް ލިސްޓަށް ފޮތް ނަގަންވީ އެމް7 އިން، ފޮތްތައް ހުންނާނީ ފަހާފައި، ކޮލިޓީވެފައި ރީތިވާނެ
1 މަސްކުރި
ޓްރޭޑްމާކުގެ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރަނީ
1 މަސްކުރި
އެމްޓީސީސީގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 644.44 މިލިއަން ރުފިޔާ
1 މަސްކުރި
ސްކޫލް ޗުއްޓީއަށް އައިކެއަރއިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
1 މަސްކުރި
ބީއެމްއެލްގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑް ދީފި
2 މަސް ކުރިން