ނަޒާހަތު އިބްރާހިމް ރަޝީދު

2,211

Articles

 

15,132,653

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިއެކެވެ. އާއްމުކޮށް ކަވަރކުރަނީ ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމާއީ ޚަބަރުތަކެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރިޕޯޓު

"ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ ވާހަކަ" މި ސަރުކާރުގެ ދެބޯގެރި ދުއްވުން ނޫންބާ؟

ރާއްޖެ

އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

ރާއްޖެ

ރައީސް މުއިއްޒުގެ ކޮއްކޯފުޅަކު ޔާމީންގެ ޙުކުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވޭ - މެންބަރު ޔައުޤޫބް

ރާއްޖެ

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ކުރައްވަނީ ހޮޅި ކަންކަން، މިއީ ޖޯކު ސަރުކާރެއް: މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ

ރާއްޖެ

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް 50 ސުވާލު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް - އަސްލަމް

ރާއްޖެ

ވެރިކަން ދިނީމަ މި ސަރުކާރަށް ހީވަނީ ގައުމުގެ ތަޅުދަނޑި ލިބުނުހެން، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ނެތްކަން އެއީ ނަސީބު - ރޮޒައިނާ

ރާއްޖެ

މާދަމާވެސް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ - ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ

ރާއްޖެ

ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދިނުން އަވަސްކުރުމަށާއި ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތު ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލާ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް