ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 17:25
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ސަން އޮންލައިން
އާންމު ބަލިތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
އަރިދަފުސް ރޯގާ، އިންފްލުއެންޒާ އަދި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށަށް
ބޭރަށް ހިންގުމުގެ 5428 ކޭސް މާރޗް މަހު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ
އަރިދަފުސް ރޯގާގެ 33637 ކޭސް މާރޗް މަހު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ

އަރިދަފުސް ރޯގާ، އިންފްލުއެންޒާ އަދި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު ދަށްވަމުންދާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އަރިދަފުސް ރޯގާގެ 33637 ކޭސް މިދިޔަ މާރޗް މަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެޕްރީލް މަހު 22739 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އަރިދަފުސް ރޯގާގެ ކޭސްތައް މަދުވެފައިވާކަން ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. އެގޮތުން މާރޗް މަހު 38673 މީހުންނަށް އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހުނުކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. އަދި އެޕްރީލް މަހު އަރިދަފުސް ރޯގާގެ 30883 ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކުރި އަދަދު ދަށްވި ނަމަވެސް، ކޮވިޑް އަދި އިންފްލުއެންޒާ ފަދަ ރޯގާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ މާރޗު މަހާ އަޅާބަލާއިރު އޭޕްރީލް މަހު އިންފްލުއެންޒާގެ ޢަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޓެސްޓް ކުރެވުނު އަދަދު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޓެސްޓު ކުރެވުނު 1058 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 145 ސާމްޕަލްވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފަ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އިންފްލުއެންޒާގެ ކޭސްތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލާ ނަމަ މިއަހަރުގެ މާރޗު މަހު ޓެސްޓް ކުރީ 220 މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 27 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ޓެސްޓް ކުރީ 117 މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 8 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

އިންފްލުއެންޒާ އަދި ކޮވިޑް ފަދަ އަރިދަފުސް ރޯގާ ގެ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅުން މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކަކަކީ:

- އަރިދަފުސް ރޯގާޖެހިއްޖެނަމަ ކެއްސާ، ކިނބިހި އަޅާއިރު އަނގަމަތީގައާއި ނޭފަތުގައި ޓިޝޫއެއް ފަދަ އެއްޗެއް އެޅުން އަދި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޓިޝޫފަދަ ތަކެތި ހާމައަށް އެއްލާނުލުން

- ޢާއްމު ސާފުތާހިރުކަމަށް ޚާއްސަކޮށް ސައިބޯނިލައިގެން އަތްދޮވުންފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދިނުން

- ރޯގާޖެހި ކެއްސާނަމަ، މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިއުން، ޚާއްސަކޮށް މިފަދަ ތަންތަނަށް ކުޑަކުދިން ނުގެންދިއުން

- ރޯގާޖެހިފައިވާނަމަ ކުޑަކުދިންނާ ދުރުހެލިވެ އުޅުން

- ބަލި ޖެހުމުން ނުރައްކާވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު މީހުން އިންފުލުއެންޒާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިންޖެހުން.

- އަދި މި ފަރާތްތައް ރޯގާ ޖެހި ހުން އަންނަ ނަމަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސް ކުރެއެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާއިރު ބަލިމީހާ އާ އެކު ވީހާވެސް މަދުމީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުމާއި ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި މާބަނޑުމީހުން ނުދިއުމާއި ކޮންމެހެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދާންނުޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުން މަދުކުރުމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސް ކުރެއެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ބޭރަށް ހިނގުމުގެ 5428 ކޭސް މާރޗް މަހު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ 2714 ކޭސްއެވެ.

ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅުން މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތައް

-ކެއުމުގެ ކުރިން އަދި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ސައިބޯނިލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތްދޮވުން

- ފާޚާނާ ކުރުމަށްފަހު އަދި ނެޕީ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ސައިބޯނިލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތްދޮވުން

- ކާބޯތަކެތި ރަނގަޅަށް ކައްކައިގެން ބޭނުންކުރުމާއި ރޯ ތަރުކާރިއާއި މޭވާ ރަނގަޅަށް ދޮވެގެން ބޭނުން ކުރުން

- ގޭގައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރާއިރު ރައްކާކުރާ ތަނަކީ ސާފު ތާހިރު ތަނެއްތޯ ބެއްލުމާއި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކުރާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ރަނގަޅަށް ދޮވެ ސާފުކުރުން

- ކެއްކުމަށާއި ފެން ބުއިމަށް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ފެން ނުވަތަ ކޮލޮރިނޭޓްކޮށްފައިވާ ފެން ނުވަތަ ވޯޓާރ ސަޕްލައި ފެން ނުވަތަ ފެން ކައްކައިގެން ބޭނުން ކުރުން

- ހޮޑުލުމާއި ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިއްޖެނަމަ ގިނަގިނައިން ލޮނުޕެކެޓު އަދި ސޫޕް، ކުރުނބާ ފެންފަދަ ދިޔާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ތުއްތު ކުދިންނަށް ގާތުން ކިރިދިނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

- ބޭރަށް ހިންގުމުގެ އިތުރުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ކަރުހިއްކުމާއެކު ބޮލަށް އެނބުރުން އެރުން، މާބޮޑަށް ވަރުދެރަވުން، ކުޑަކަމުދެވޭ މިންވަރު މަދުވުން، ގިނަގިނައިން ހޮޑުލެވުން އަދި ލެވޭ ހޮޑުގައި ލޭގެ އަސަރު ހުރުން، ބޮޑުކަމުދެވޭ ތަކެތީގައި ލޭގެ އަސަރު ހުރުން އަދި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބަނޑުގައި ރިއްސާ ނަމަ އަވަހަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން

އަދި ހޮޑުލުމާއި ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުން މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިއުމާއި ޚާއްސަކޮށް މިފަދަ ތަންތަނަށް ކުޑަކުދިން ނުގެންދިއުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިލްތިމާސް ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް