ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 19:08
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުދި ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުން
ކުދި ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތެއް، އެހެންބަޔަކު އެކަން ނުކުރާނެ - ރައީސް ޞާލިހު
 
އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ނޫނީ ކުދި ރަށްތަކަށް ކުރިއެރުން ލިބުމުގެ ސިޔާސަތު ކުރި ނާރާނެ ކަން މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރި ގޮތުން އެނގެން އޮތް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ

ކުދި ރަށްތައް ތަރައްޤީކޮށް، ކުދި އާބާދީތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތެއް ކަަމަށާއި އެހެން ބަޔަކު އެކަން ނުކުރާނެ ކަަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ އއ.ބޮޑުފުޅަދޫގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެއް ރަށަކުން އެ މަނިކުފާނަށް އެންމެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ލިބުނީ އެ ރަށުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އެއީ އެ މަނިކުފާނު ވެރިކަމުގައި ނެތަސް ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަން ހަނދާން ބަހައްޓަވާނެ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެ ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމްޑީޕީ ނޫން ވެރިކަމެއްގައި ކުދި އާބާދީތަކަށް އިސްކަން ނުދޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ބަސްމަގު ވެސް ހުރީ އެގޮތަަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ވެސް އެއީ ކަަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެމްޑީޕީ އާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ކުދި އާބާދީތައް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ސަރުކާރަކީ ކުދި ރަށްތައް ތަރައްޤީ ކުރާނެ ސަރުކާރެއް ނޫން ކަަމަށާއި އެކަންކަމަށް ބާރު އެޅޭނީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. ކުދި އާބާދީތަކަށް ބޭނުންވާ ކުރިއެރުން ހޯދަން ވެރިކަމުގައި ހުރި ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާފައިވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ނޫނީ އެ ސިޔާސަތު ކުރި ނާރާނެ ކަން މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރި ގޮތުން އެނގެން އޮތް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ގަދަބާރުން، ބިރުދައްކައިގެން ވޯޓު ހޯދުން - ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި - ރައީސް ސާލިހު
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު
ނ، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުން: ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖައްސާ އުޅަނދުތައް ބަނދެފައި
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
އޭޑީބީން އަލަށް ހޯދި ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވާ 70 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ މީގެ 2 އަހަރު ކުރިން ހަމަޖައްސާފައި ހުރި ފައިސާ
ރައީސް ސާލިހު ރައީސް މުއިއްޒަށް - އެސްޑީއެފްގައި ހުންނަ ފައިސާއަކީ މޭޒުމަތީގައި ބަރިބަރިޖަހާފައި ހުންނަ އެއްޗެއް ނޫން