ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 14:09
ހަކުރު - ހަށިގަޑަށް ގެއްލުން ކުރާ އެއްޗެއް
ހަކުރު - ހަށިގަޑަށް ގެއްލުން ކުރާ އެއްޗެއް
ސައުދީގެޒެޓް
އާންމު ސިއްހަތު
ބްރައުން ޝުގަރއަކީ ސިއްޙީ ގޮތުން ވަކި ރައްކާތެރި އެއްޗެއް ނޫން
 
ހުދު އަދި ބްރައުން ޝުގަރ ގައި ސިއްހީ ގޮތުން ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް ސައިންޓިފިކް ތަހްލީލުތަކުން ވަނީ ހާމަވެފައި

އާންމުކޮން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ހުދު ހަކުރަށް ވުރެ، ބްރައުން ޝުގަރ އޭމިކިޔާ، ރަތްކޮށް ހުންނަ ހަކުރުން ހަށިގަޑަށް ކުރާ ގެއްލުން ކުޑަ ކަމަށް ގިނަބަޔަކު ގަބޫލު ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަގީތަތެއް ނޫންކަން މިހާރު މިވަނީ ހާމަ ވެފައެވެ.

ގަލްފް ހެލްތު ކައުންސިލްއިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮންލައިން ބައެއް ނޫސްތަކުގައިވާ ގޮތުން މިދެބާވަތުގެ ހަކުރުގައި ސިއްހީ ގޮތުން މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތްކަން ސައިންޓިފިކް ހެކިތަކުން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. މިގޮތުން އާންމުކޮން ބޭނުން ކުރާ ހުދު ހަކުރު ސަމުސަލެއްގައި 16 ކެލަރީ ހުންނަ އިރު، ބްރައުން ޝުގަރ ސަމުސަލެއްގައި 15 ކެލަރީ ހުރެއެވެ. އެފަރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބްރައުން ޝުގަރއަށް ރަތްކުލަ ގެނުވަނީ އޭގައި "މޮލާސަސް" އެކުލެވޭތީ އެވެ. މޮލާސަސްއަކީ ހަކުރު ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްގައި ހަކުރުން ވަކިކޮށްލާ، ދިޔާހަކުރުހެން ހުންނަ ރަތް ދިޔައެވެ. ދެބާވަތުގެ ހަކުރުގެ އަނެއް ތަފާތަކީ ބްރައުން ޝުގަރގެ ފޮނިކަން ގަދަވުމެވެ.

މިފަދަ ބައެއްތަފާތު ތަކާއެކުވެސް ހަށިގަނޑު ފަލަވުމާ ހަކުރުބަލި އަދި ހިތުގެ ބަލިފަދަ ބަލިތަކަށް ދެބާވަތުގެ ހަކުރުންވެސް ކުރުވަނީ ހަމަ އެއް އަސަރުތަކެއް ކަމަށް ގަލްފް ހެލްތު ކައުންސިލްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
33%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް