ކަށުނަމާދު މައުލޫމާތާއި ވަސިއްޔަތް އަދި ތައުޒިޔާ މި ސަފްހާގައި މުޅިން ހިލޭ ޝާއިއު ކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ފޯމްތައް ތިރީގައިވައި ޓެބް ތަކުން ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ. މައުލޫމާތު ކަށަވަރުކޮަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ސަފްހާގައި ޝާއިއު ކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ.
އަލީ ވަޙީދު

(ގަލްބު ތ.ވިލިފުށި / ތ.ވިލުފުށި)

19 އޮކްޓޯބަރ 1955 - 19 ޑިސެންބަރ 2023

އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ, އަލީ ވަޙީދު ވަނީ 19 ޑިސެންބަރ 2023 ދުވަހު ނިޔާވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ބައްޕަ ގެ މައްޗައް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް 5 ދުވަސް ތެރޭ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ގުޅާނީ

ނަން: އާދަމް ވަޙީދު/ އުޘްމާން ވަޙީދު/ މުޙައްމަދު ވަޙީދު/ ޙުސައިން ވަޙީދު/ މަރިޔަމް ވަޙީދާ/ ގަމަރުއްނިސާ އަލީ

ފޯނު: 7666609/7411128/9999207

ޕަބްލިޝް ކުރީ: 20 ޑިސެންބަރ 2023

މުއްދަތު ހަމަވީ: 25 ޑިސެންބަރ 2023

ޝަމްސުއްނިސާ އާދަމް

(ފިނިޕާކް / ރ. އިނގުރައިދޫ)

27 ސެޕްޓެންބަރ 1962 - 26 ސެޕްޓެންބަރ 2023

އަޅުގަނޑުގެ ބޮޑުދައިތަ, ޝަމްސުއްނިސާ އާދަމް ވަނީ 26 ސެޕްޓެންބަރ 2023 ދުވަހު ނިޔާވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ބޮޑުދައިތަ ގެ މައްޗައް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް 7 ދުވަސް ތެރޭ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ގުޅާނީ

ނަން: އަރީފް ހާލިދު

ފޯނު: 9525069 / 9195971

ޕަބްލިޝް ކުރީ: 27 ސެޕްޓެންބަރ 2023

މުއްދަތު ހަމަވީ: 4 އޮކްޓޯބަރ 2023

މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ

(ވީނަސް / ޅ.ނައިފަރު)

31 މެއި 1983 - 24 ޖުލައި 2022

އަޅުގަނޑުގެ ބޭބެ, މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވަނީ 24 ޖުލައި 2022 ދުވަހު ނިޔާވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ބޭބެ ގެ މައްޗައް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް 30 ދުވަސް ތެރޭ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ގުޅާނީ

ނަން: އިބްރާހީމް މުޞްޠަފާ / ޢަބްދުﷲ މުސްތާޤް

ފޯނު: 9976894/7920760

ޕަބްލިޝް ކުރީ: 2 އޯގަސްޓް 2022

މުއްދަތު ހަމަވީ: 1 ސެޕްޓެންބަރ 2022

ފާޠިމަތު އަޙްމަދު

(ޗަންޕާމާގެ / ތ.ކަނޑޫދޫ)

20 ޑިސެންބަރ 1936 - 28 ޖުލައި 2022

އަޅުގަނޑުގެ މާމަ, ފާޠިމަތު އަޙްމަދު ވަނީ 28 ޖުލައި 2022 ދުވަހު ނިޔާވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މާމަ ގެ މައްޗައް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް 30 ދުވަސް ތެރޭ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ގުޅާނީ

ނަން: ޙުސައިން ހައިޝަމް

ފޯނު: 7895391

ޕަބްލިޝް ކުރީ: 31 ޖުލައި 2022

މުއްދަތު ހަމަވީ: 30 އޯގަސްޓް 2022

އިސްމާއިލް އިބްރާހިމް

(ސޯސަންވިލާ / ފ. ފީއަލި)

1 ޖެނުއަރީ 1933 - 7 ޖުލައި 2022

އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ, އިސްމާއިލް އިބްރާހިމް ވަނީ 7 ޖުލައި 2022 ދުވަހު ނިޔާވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ބައްޕަ ގެ މައްޗައް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް 1 ދުވަސް ތެރޭ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ގުޅާނީ

ނަން: އަޙުމަދު ޒިޔާދު

ފޯނު: 9999809

ޕަބްލިޝް ކުރީ: 14 ޖުލައި 2022

މުއްދަތު ހަމަވީ: 15 ޖުލައި 2022

އާމިނަތު ދާއޫދު

(ނޫރާނީމާގެ / ނ.ހެނބަދޫ)

1 ޖެނުއަރީ 1946 - 3 ޖޫން 2022

އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ, އާމިނަތު ދާއޫދު ވަނީ 3 ޖޫން 2022 ދުވަހު ނިޔާވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މަންމަ ގެ މައްޗައް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް 30 ދުވަސް ތެރޭ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ގުޅާނީ

ނަން: އަޙުމަދު ޝަފީޤު / ޙަސަން ވަޙީދު

ފޯނު: 7783057 / 9990583

ޕަބްލިޝް ކުރީ: 20 ޖޫން 2022

މުއްދަތު ހަމަވީ: 20 ޖުލައި 2022

ޢަބްދު ﷲ ޙަސަން

(ގ. ބަތަލާ / ކ. މާލެ)

1 ޖެނުއަރީ 1942 - 3 ޖޫން 2022

އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ, ޢަބްދު ﷲ ޙަސަން ވަނީ 3 ޖޫން 2022 ދުވަހު ނިޔާވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ބައްޕަ ގެ މައްޗައް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް 30 ދުވަސް ތެރޭ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ގުޅާނީ

ނަން: ޙަސަން ސާމީ

ފޯނު: 7798157

ޕަބްލިޝް ކުރީ: 7 ޖޫން 2022

މުއްދަތު ހަމަވީ: 7 ޖުލައި 2022