އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި އުޅެމުންދާ ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުން

20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 16:16
-
2283
ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި އުޅެން މަޖުބޫރުވެފައެވެ. އިސްރާއިލުން އެގައުމަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންދާ ގެތައް ވަނީ ބިމާ ހަމަވެފައެވެ. އެމީހުންގެ ބިންތައް ވަނީ ފޭރިގެންފައެވެ.
ފަލަސްތީންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ބަޔަކު - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީންގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ބަޔަކު، ކައްކަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި އުޅެން މަޖުބޫރުވެފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީންގެ އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ ގެތައް ވަނީ އިސްރާއިލްގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ބިމާ ހަމަވެފައި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފިނި މޫސުމާވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވަނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުނުވެތިއްބާ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް