ހައްގު ހޯދުމަށް އަބަދުވެސް މަސްވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަންޖެހެނީ ކީއްވެތޯ؟
19 ގަޑިއިރު ކުރި
ވަކި ވަގުތެއްގައި ސަލްމާން މިސްކިތް ބަންދުކުރުން، އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް، ސަރުކާރުގެ ބަހެއް ނެތް
3 ދުވަަސް ކުރިން
ދުނިޔޭގެ އަރުޝީފު ދުވަސް: މަސްހުނިވެފައިވާ ނުރަނގަޅު މައުލޫމާތުން، ކިލަނބުކޮށްލަނީ ގައުމުގެ މައުލޫމާތުގެ ހަޒާނާ!
4 ދުވަަސް ކުރިން
މި ދައުލަތުގައި ނެތް އެއްޗަކީ އިންސާފު!
4 ދުވަަސް ކުރިން
ކުރީ ސަރުކާރުން ނެއްޓެން ނޭނގިގެން އުޅޭ، މި ސަރުކާރު!
4 ދުވަަސް ކުރިން
މޯދީގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް "އިންޑިއާ އައުޓް ޓީޝާޓް އެއްގައި" ؟؟
4 ދުވަަސް ކުރިން
މަނިކުފާނެވެ! އޭރު އޯކޭ ނޫން ލައްކަ ގިނަ ކަންކަން މިހާރު އޯކޭ ދެއްތޯއެވެ!
4 ދުވަަސް ކުރިން
އެއްކޮޅުން ސަރުކާރުން އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގެ މެޑަލް ޖެހުމުގަ، އަނެއްކޮޅުން ސަރުކާރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އެކަމާއި ދެކޮޅު ހެއްދެވުމުގަ!
4 ދުވަަސް ކުރިން
އެމެރިކާ މީހުންގެ ޓީމަކީ މެކްސިކޯ، ޒުވާން ޖީލުގެ ކުޅިވަރަކީ ފުޓްބޯޅަ
5 ދުވަަސް ކުރިން
ކޮޕާ އެމެރިކާ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރު
5 ދުވަަސް ކުރިން
ކޮޕާ އެމެރިކާ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްގައި ބާއްވަނީ ކީއްވެ؟
5 ދުވަަސް ކުރިން
ތަރައްޤީ އަށް ކުރެވުނު ހޭދަ ބިލިއަނުން ދަށަށް، މުސާރައިގެ ޚަރަދު މިލިއަނުން މައްޗަށް!
5 ދުވަަސް ކުރިން
ހެންރީ ޑެލައުނޭ ހިޔާލުގައި ކުލަޖެހި، ބަލާމީހުންގެ އަދަދު 5 ބިލިއަނަށް
6 ދުވަަސް ކުރިން
ޔޫރޯއިން ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ލިބެނީ ކިހާވަރެއް؟
6 ދުވަަސް ކުރިން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީގެ ނިމިދިޔަ އިންތިޚާބުން ލިބުނީ ކޮން ފިލާވަޅެއް ތޯއެވެ؟
7 ދުވަަސް ކުރިން
ހައްޖު ވެރިންނަށް ދިވެހި ރަހަތައް ލެއްވުން: އަލަށް ކުރާކަމެއްތަ؟
7 ދުވަަސް ކުރިން
ޑޮކްޓަރަށް ނޭނގި އަގުބޮޑު ބާރުގަދަ ބޭސްތަކެއް ހުރީ އިތުރުކޮށްފައި، ބޭސް ނަގަން ދިޔައިރު އާސަންދައިން އިނީ ބިލް ހަދާފައި!
7 ދުވަަސް ކުރިން
އަދިވެސް އިންޑިއާ އަށް ފާޑުކިޔާ ނޫނެކޭ ބުނަންވީތޯ؟
1 ހަފްތާ ކުރިން
ތިން މަސް ތެރޭގައި ގޯތި ހަވާލުކުރާ ބިލް މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލުމުން ޕީއެންސީ މެމްބަރުން ހޫނުފެނަށް!
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގަނޑުވަރަކަށް ބަދަލުވަނީ؟
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުކުރީ "ސީދާ ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ވިދާޅުވެގެން"
1 ހަފްތާ ކުރިން