އިސްރާއީލުގެ ނިރުބަވެރި ދިގު އަތް، ހަމާސްގެ ޓަނަލްތަކާ ހަމައަކަށް ނުފޯރި
21 ގަޑިއިރު ކުރި
"ބޭބޭ، އަހަރެންގެ އަދިވެސް ފުރާނަ އެބަހުރިތަ؟" ޤަބުރުތަކުގެ ތެރޭގައި އޮތް ކުޑަކުއްޖާ ބުނެލި އަޑު އަދިވެސް ސާފުކޮން އިވޭކަހަލައެވެ!
2 ގަޑިއިރު ކުރި
"ހަނދާންތަކެއް ފިޔަވައި މިއަދު މި ދުނިޔޭގައި އަހަރެންގެ އެކައްޗެއްވެސް ބާކީ ނެތް"
21 ގަޑިއިރު ކުރި
ގުދުސްގެ ބަސް ސްޓޮޕެއްގައި ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ތިން މީހުން މަރުވެ، އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ
1 ދުވަަސް ކުރިން
އާދަމް އާޒިމް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް - ކަން ކުރާނެ އަދި ތަފާތު ދައްކާނެ
1 ދުވަަސް ކުރިން
"ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ ވާހަކަ" މި ސަރުކާރުގެ ދެބޯގެރި ދުއްވުން ނޫންބާ؟
1 ދުވަަސް ކުރިން
މަންޑޭގެ "ޕެންޓް ހައުސް"ގައި: ދޮޅުލައްކަ ރުފިޔާއަށް ދޭ ގަހަނާ، ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ އަތް ދަބަސް، ނުކަނޑައިހުރި 200 ސެންޓު ފުޅި!
1 ދުވަަސް ކުރިން
ފަސްޓް ލޭޑީއަށް މަގާމުގެ ކޯޓުކޮޅު ހެޔޮވަރު ކުރެއްވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުތައް މުގުރަނީ!؟
1 ދުވަަސް ކުރިން
އޭ މިހިރަ ފެންނަ ހުސް ގޮނޑިޔާއެވެ. ތިބާގެ ބޭނުން ހިފާ ނިމިއްޖެއެވެ. ދެންވަރިހަމައެވެ.
2 ދުވަަސް ކުރިން
އިސްރާއީލުން މިނިވަންކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް، މީހަކު އެބަ ހައްޔަރުކުރޭ
2 ދުވަަސް ކުރިން
އެމްއެޗް370: އާއިލާތަކަށް މާލީ ބަދަލު ހޯދުން ކޯޓު މަރުހަލާގައި... މިއީ ހައްލެއްތަ؟
3 ދުވަަސް ކުރިން
މުއިއްޒެވެ! އިންޑިޔާ ސިފައިންނާހެދި އިއްޔެ ގެއްލެންދިޔަ މިނިވަންކަމުގައި މިއަދު "ކޮމާއެއް" ޖެއްސެވީތޯއެވެ؟
4 ދުވަަސް ކުރިން
ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ބަލިތައް އަނެއްކާވެސް ޗައިނާގައި އިތުރުވެގެން އުޅެނީ ކީއްވެ؟
4 ދުވަަސް ކުރިން
ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި ސީވީގައި އޮތީ "ޑުއަލް ސިޓިޒަން ޝިޕް"، ވިދާޅުވަނީ މިހާރު އެހެން ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުކަން ނެތްކަމަށް!
4 ދުވަަސް ކުރިން
ރައީސް މުއިއްޒު އަށް: ހިއްކާފައި ހުރި ތަނެއްގައި ޚިދުމަތް ދޭން ނުފަށައި، އައު މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަކީ އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތްތޯ؟
4 ދުވަަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
އަޑިއަޅާލި އެފްއޭއެމަށް ފަހު، ޖަވާ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށްތަ؟
4 ދުވަަސް ކުރިން
"މުއިއްޒު ޕްލީޒް ކޯލް މީ" ޖައްސަވާފައި ޔާމީނު މުއިއްޒަށް ފޮނުއްވި މެސެޖު ސީންޒޯންގައި؟!
5 ދުވަަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ބެކަމްގެ ޚާއްސަ މި ބޫޓު ގަންނާނީ ކިހާވަރަކަށް؟
5 ދުވަަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ޗައިނާއިން އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް 19 ކަހަލަ ބައްޔެއް ؟
6 ދުވަަސް ކުރިން
"މި ބުނަނީ ހަނދު ނަގާފައި ދޭށެކޭ ނޫން ވިއްޔާ!"
6 ދުވަަސް ކުރިން
އިނގިލީގައި ޖެހި ފާހަގަ ނުފޮހެވެނީސް އެ ގޮވަން ފެށީ އިސްތިއުފާ އަށް!
6 ދުވަަސް ކުރިން
ހަމާސް ޖަމާއަތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ދޫކުރާނެ ރަހީނުންގެ ލިސްޓު އިސްރާއީލަށް ލިބިއްޖެ
6 ދުވަަސް ކުރިން
ޔާމީނާމެދު، ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތް!
7 ދުވަަސް ކުރިން