ޙުސައިން މަޚްތޫމް

4,927

Articles

 

50,377,604

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. މިހާތަނަށް ހުރިހާ މީޑިއަމްއެއްގައި ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑާއި ޓީވީއެމްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން ދަ ޕްރެސް އޮންލައިން ނޫސް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރާއްޖޭ ޓީވީގައި ޑެޕިއުޓީ ނިއުސް އެޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ހަބަރުތައް ކަވަރުކުރެއެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެ

އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު

ރާއްޖެ

ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ސަބަބުތަކާއި ދުރާލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމަށް ޚާއްސަ ދިރާސާއެއް ހަދަނީ

ރާއްޖެ

ނ، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުން: ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖައްސާ އުޅަނދުތައް ބަނދެފައި

ރާއްޖެ

ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ރާއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ބެނާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުން، އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އީސީން ބުނެފި

ރާއްޖެ

މުލަކަތޮޅާއި މާލެއާއި ދެމެދު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ނ. ރ. އަދި ބ. އަތޮޅުގައި ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖެ

އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު

ރާއްޖެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމާއި ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި