ތޯހިރާ އަޒްހާރް

2,331

Articles

 

20,454,015

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމަށް ނުކުތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޚަބަރުތައްވެސް ކަވަރުކުރެއެވެ. ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރުމަށް ޚާއްސަ ޝައުގުވެރިކަމެއް ދެއެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓީވީގެ ޕްރައިމްޓައިމް ޚަބަރުތައް ކިޔުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވެއެވެ.