ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2024 | ހޮނިހިރު 11:10
ދިވެހި ފިލްމު ކަމަނާގެ މަންޒަރެއްގައި ދަރާ އަދި އާޝާ
ދިވެހި ފިލްމު ކަމަނާގެ މަންޒަރެއްގައި ދަރާ އަދި އާޝާ
ދިވެހި ފިލްމު ކަމަނާ
ފިލްމު ކަމަނާ
ހައިރާން ނުވޭ އާޝާއާއި ދަރާ ކައިވެންޏެއް ނުކުރޭ، މިއީ "ކަމަނާގެ" މަންޒަރެއް
މި ފިލްމު އަޅުވަން ނިންމާފައިވަނީ އޯގަސްޓް 27 ގައި އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައެވެ.

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ އައިމިނަތު ރަޝްފާ (އާޝާ)އާއި ތަޖުރިބާކާރު އެކްޓަރ މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދަރާ ރަޝީދު) ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދޭހަވި ފޮޓޯއަކީ ފިލްމު "ކަމަނާގެ" މަންޒަރެކެވެ.

މި ފިލްމަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ޒުވާން އަންހެނެއްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ހަގީގީ ވާހަކައަކަށް އުފައްދާފައިވާފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގައި މި ދެ ތަރިންވެސް މުހިއްމު ރޯލެއް ދައްކުވައިދެއެވެ. އޯގަސްޓް 27 ގައި އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި އަޅުވާ މި ފިލްމް ހުށަހަޅައިދެނީ ކިޑް ޕްރޮޑަކްޝަންއާއި ސެޓަރން ސްޓޫޑިއޯއިންނެވެ. ފިލްމު ކަމަނާގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރާއެކު އެ ފިލްމުގެ ޓީމުންވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ދެ މަންސައެއްކަމަށްވާ ޓިކްޓޮކާއި އިންސްޓަރގްރަމްގައި ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ކެމްޕެއިނެއްވެސް ފަށާފައެވެ.

"ކަމަނާ" މި ފިލްމް ފެށެނީ ހއ މޮޅަދޫގައި ވަރަށް ލޯބިން ދިރިއުޅެމުންދާ ދެމަފިރިން, ރިމްޝާއާއި ހައިދަރުގެ ދިރިއުޅުމަށް އިތުރު އުފާވެރިކަމެއް ލިބޭ ހިސާބުންނެވެ. ރިމްޝާއަށް ދަރިޔަކު ލިބެން އުޅޭކަން އެނގޭ ހިސާބުންނެވެ. 

ނަމަވެސް މި އުފާވެރިކަމަށް ހީވެސް ނުކުރާވަރު ކަޅު ބޯ ވިލާގަނޑެއްގެ ހިޔަނިއެޅި ރިމްޝާގެ ދިރިއުޅުން އެފުށް މިފުށަށް ޖެހިގެންދެއެވެ. މި ފިލްމުގައި އަންބެއްގެ ކެތްތެރިކަމާއި ރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާ ގޮސްފައި އޮތް ބިރުވެރި މިންވަރު ފެނިގެންދާނެއެވެ. މިއީ ހަގީގީ ހާދިސާއަކަށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމުގެ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކަމަކީ ރިމްޝާގެ ރޯލަށް އައްޒަގެ ހަށިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހުނު ބަދަލެވެ. އަދި މިއީ އައްޒަގެ ފިލްމީ ކެރިއަރގައި އޭނާ ފެނިފައި ނުވާފަދަ ރޯލެކެވެ. މި ފިލްގައި ހައިދަރުގެ ބައި އަދާކުރަނީ ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އެވެ. މިއީ މިފަދަ ބޮޑު ރޯލަކުން އައްޒައާއި ޔޫއްޕެ އެކުގައި ފެންނަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އަދި މި ފިލްމުގައި އާޝާ ފެނިގެންދާނީ ފިލްމުގެ މުޅި ނެރެޓިވް އޭނާ ބޭނުން ގޮތަކަށް އަނބުރާލާ މުހިއްމު ރޯލަކުންމެވެ. އެ ތިން ބައިވެރިންގެ އިތުރުން, ދަރާ ރަޝީދު, މުހައްމަދު މަނިކު އަދި ނަތާގެ ކެރެކްޓަރތަށްވެސް ފިލްމު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރެއެވެ.

މި ފިލްމު ހުށަހަޅައިދެނީ ކިޑް ޕްރޮޑަކްޝަންއާއި ސެޓަރން ސްޓޫޑިއޯއިންވެ. ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިސަރުންނަކީ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ޝާނިޒް އަލީ އަދި ހުސެން މުނައްވަރެވެ.  

ރިޝްފާ އަބްދުލްސަމަދުގެ ވާހަކައަކަށް މަހުދީ އަހުމަދު ސްކްރީން ޕްލޭ ލިޔެފައިވާ މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ހުސެން މުނައްވަރެވެ. މިއީ މަހުދީގެ ސްކްރީން ޕްލޭގެ މައްޗަށް މުނައްވަރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ތިންވަނަ ފިލްމެވެ. މުނައްވަރު ވަނީ މީގެކުރިން ސަޒާ އަދި ދިލަކަނި ޑައިރެކްޓްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް