ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 19:40
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ގޫގުލް
ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް
އޮފީހަކުން 8 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށްނެގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކަށް ދައުވާކުރަނީ
 
އޭނާއަކީ މި ބާވަތުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑުވެސް އޮތް ފަރާތެއް
 
އޭނާގެ އިއުތިރާފާއި، އިތުރު ހެތްކާއި ގަރީނާވެސް ހިމެނޭ

އޮފީހަކުން 8 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށްނެގި މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކަށް ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އޮފީހަކުން ފައިސާ ވަގަށްނެގުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން އެދިގެން އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާއިރު، ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާއަކީ މި ބާވަތުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑުވެސް އޮތް ފަރާތެކެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަގަށްނަގާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު 8 ލައްކަ ރުފިޔާއަށް އަރާކަމަށާއި، އޭނާގެ އިއުތިރާފާއި، އިތުރު ހެތްކާއި ގަރީނާވެސް ހިމެނޭކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދޭން ކުރިންވެސް މޭރީ މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް މާވިން ބުނި: ހެކިވެރިޔާ
އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޔާމީނު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި
މިރުޒާގެ ޤާތިލަށް އަދަބެއް ކަނޑަނޭޅި ބަންދުގައި 13 އަހަރު، ދިފާއުން އެދުނީ އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތި ނުކުރުމަށް
އިންޓަނޭޝަނަލް ޓަރމިނަލުން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖެއްގައި 5 ކިލޯ ޑްރަގް
ނޭޕާލު ފިރިހެނަކު ރަހީނު ކުރި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފި
ކްރިމިނަލް ކޯޓު އިމާރަތް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ފެށިފައި: ޑީޖޭއޭ
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ޓިކްޓޮކްގައި ވީޑިއޯ އާންމުކުރަމުންދިޔަ ނަބީލްގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް