ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 14:01
ރައީސް ސާލިޙު އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭނަށް ބ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ރައީސް ސާލިޙު އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭނަށް ބ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވުން
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ސާލިޙު
ރައީސް ސާލިޙު އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭނަށް ބ އަތޮޅަށް
 
ބ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފައި މިވަނީ މަޖިލިސް 20 ގެ ކެމްޕޭނަށް
 
މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

އެމްޑީޕީގެ އެޑްވައިޒަރ، ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ޕާޓީގެ ކެމްޕޭނަށް ބ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް ސާލިޙު ބ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެއާޕޯޓުން ދަރަވަންދޫގެ ކެމްޕޭނު ޓީމު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ކިޔާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ބ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފައި މިވަނީ މަޖިލިސް 20 ގެ ކެމްޕޭނަށެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޕާޓީއަކުން އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ނުކުންނަނީ އެމްޑީޕީންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު
ނ، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުން: ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖައްސާ އުޅަނދުތައް ބަނދެފައި
ކުދި ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތެއް، އެހެންބަޔަކު އެކަން ނުކުރާނެ - ރައީސް ޞާލިހު
މުއިއްޒަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދޭން އެމްޑީޕީން އިދާރާތަކަށް ގޮވާލައިފި
ސާލިޙުގެ ސުވާލެއް: އަމިއްލަ މަންފާއަށް މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވުމުން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް މިދެވެނީ ކޮން ކަހަލަ މެސެޖެއްތޯ؟
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓު މައްސަލައިގައި ޒާތީ މަންފާއަށް ސަރުކާރުން އެ އުފެއްދީ ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެ ފިތުނައެއް: ސާލިހު
އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީސް ލިބުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރާނެކަމަކީ ޤާނޫނަކުން ވަޒީފާގެ ކަށަވަރުކަން ދިނުން: ރައީސް ޞާލިހު
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު