ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 21:42
މިސްރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ސީސީ ކާމިޔާބުކުރެއްވުން
މިސްރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ސީސީ ކާމިޔާބުކުރެއްވުން
ރޮއިޓާސް
މިސްރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
2024 ވަނަ އަހަރުގެ، މިސްރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ސީސީ ތިންވަނަ ދައުރެއް ހޯއްދަވައިފި
އައްސީސީ 2030 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ހަ އަހަރުގެ ދައުރެއް ވޭތުކުރައްވާނެ

2024 ވަނަ އަހަރުގެ މިސްރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބޮޑުތަފާތަކުން ސީސީ ތިންވަނަ ދައުރެއް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިސްރުގެ ނޭޝަނަލް އިލެކްޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެންއީއޭ)ގެ ހެޑް ހާޒިމް ބަދަވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވީ، 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި 66.8 އިންސައްތަ ވޯޓު ލާފައިވާކަމަށާއި، ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 67.3 މިލިއަން މީހުންގެ ތެރެއިން 44.7 މިލިއަން ރައްޔިތުން ގައުމާއި ގައުމުން ބޭރުގައި، އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބަދަވީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ވެރިޔާ ހާޒިމް އުމަރު ހޯއްދެވީ 1.9 މިލިއަން ވޯޓު، ނުވަތަ ޖުމްލަ ވޯޓުގެ 4.5 ޕަސެންޓެވެ. ވާތުފިޔައިގެ މިސްރުގެ ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއާމަން ފަރީދު ޒަހްރާނަށް 1.7 މިލިއަން ވޯޓު (4 ޕަސެންޓް) ލިބިވަޑައިގެންފައި ވާއިރު، ވަފްދު ޕާޓީގެ ވެރިޔާ އަބްދުއްސަނަދު ޔަމާމާއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 822.6 ހާސް ވޯޓު (1.9 ޕަސެންޓް)އެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީން ބުނީ 489،3 ހާސް ބާތިލް ވޯޓު ލާފައިވާކަމަށާއި، އެއީ ޖުމްލަ ވޯޓުގެ 1.1 ޕަސެންޓް ކަމަށެވެ.

މިސްރުގެ 9،376 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި 15،000ށްވުރެ ގިނަ އޮފިޝަލުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 11،631 ސަބްކޮމިޓީގައި މިސްރުގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލާފައިވާކަން އެންއީއޭއިން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިސްރުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ގައުމުން ބޭރުގައި ތިބި މިސްރު ރައްޔިތުން، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 1ން 3ށް، 121 ގައުމެއްގައި ހުރި 137 މިސްރު އެމްބަސީތަކާއި ކޮންސިއުލޭޓްތަކުގައި ވޯޓުލާފައިވެއެވެ.

މިސުރުގެ އެންއީއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، މިސްރުގައި މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އިންތިޚާބީ ހަރަކާތްތަކާ އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު މާ ގިނައެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރު ނެގި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ނިސްބަތް ހުރީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 44.3 ޕަސެންޓުގައެވެ.

އައްސީސީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ދެވަނަ ދައުރެއް ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 21.83 މިލިއަން ވޯޓާއެކުއެވެ.

އޭރު 24.25 މިލިއަނަށްވުރެ މަދު ރައްޔިތުން ވޯޓުލާފައިވާއިރު، އެއީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ ގާތްގަނޑަކަށް 59 މިލިއަން މީހުންގެ ތެރެއިން 41 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އައްސީސީ 23.78 މިލިއަން ވޯޓު (96.9 ޕަސެންޓް) ހޯއްދަވައިގެން ކާމިޔާބު ހޯއްދެވިއިރު، ޖުމްލަ ވޯޓުލީ 47.5 ޕަސެންޓެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް 2014 ވަނަ އަހަރު ނެގި ވޯޓުގައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ ނިސްބަތް ހުރީ 38.6 ޕަސެންޓުގައެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ފުރަތަމަ ބުރުގައި 46.4 އިންސައްތަ، އަދި ދެވަނަ ބުރުގައި 51.8 އިންސައްތަ ވޯޓުލާފައިވެއެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރުގެ ގާނޫނު އަސާސީއާ ގުޅޭގޮތުން ނެގި ރެފަރެންޑަމްގައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ ނިސްބަތަކީ 32.9 ޕަސެންޓެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އާންމު ރެފަރެންޑަމްގައި 41.2 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ވޯޓުލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް