ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:53
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ
ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫ ސިޓީ
އައްޑޫ ސިޓީން ގޯއްޗަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު ނެރެ، ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލައިފި
 
ގޯތި ދޫކުރަނީ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ، ފޭދޫ، ހުޅުދޫ އަދި މީދޫއިން
 
ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 5 އާ ހަމައަށް
 
ކޮންމެ އަވަށަކުން ދެ ކެޓަގަރީއަކުން ގޯތި ދޫކުރާނެ

އައްޑޫ ސިޓީގެ 4 އަވަށަކުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މި ލިސްޓުތައް އާއްމުކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. މިއާއެކު ލިސްޓުތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ނެރުނު އިއުލާނުގައި ބުނީ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ، ފޭދޫ، ހުޅުދޫ އަދި މީދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް 23 ޖެނުއަރީ 2023ގައި ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް 5 ޑިސެމްބަރު 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:00ކުރިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުން ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ގޯތީގެ ގުރުނެގުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ގޯތި ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކުން ލިބޭ އެ ފަރާތްތަކުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް، ޝަރުތުހަމަވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ނުވަތަ ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓަށް އުނިއިތުރު އައުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ކައުންސިލުން އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން، މިހާރު ޝަރުތުހަމަވެ، ގޯތި ލިބޭ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދެމަފިރިން ހިމެނޭނަމަ، އެ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތް އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައަޅައި، ގޯތި ނުލިބޭ ފަރާތް އުނިކުރެވޭނެކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަވަށްތަކުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުޅުވާލުމުން އެއް އަވަށަށްވުރެ ގިނަ އަވަށްތަކުން ގޯއްޗަށް ޝަރުތު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތުން އެދޭ އެއް އަވަށެއް އިހުތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނެ ކަމަށާއި އެއާއެކު ބާކީހުރި އަވަށްތަކުގެ ލިސްޓުން އެފަރާތްތައް އުނިކުރެވޭނެ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ލިސްޓުތަކަށް ލިބޭ ޝަކުވާތަކަށްފަހު ގެންނަ ބަދަލުތަކާއެކު ދާއިމީ ލިސްޓު އާއްމު ކުރާނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ ރަސްމީ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއީ 20 ޑިސެމްބަރުގެ ކުރިންނެވެ.

ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށްދާނީ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ވެސް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފޭދޫއިން 1500 އަކަފޫޓުގެ 300 ގޯތި ދޫކުރާނެއެވެ. އަދި ހުޅުދޫއިން 2000 އަކަފޫޓުގެ 100 ގޯތި ދޫކުރާއިރު މީދޫއިން 2000 އަކަފޫޓުގެ 100 ގޯތި އަދި ހިތަދޫއިން 1500 އަކަފޫޓުގެ 500 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮންމެ އަވަށަކުން ގޯތިތައް ދޫކުރަނީ ދެ ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއީ އެ އަވަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ގޯއްޗާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ އެހެނިހެން އަވަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ގޯއްޗެވެ. އެގޮތުން އެ އަވަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް 90 އިންސައްތަ ގޯތި ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު އެހެން އަވަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ 10 އިންސައްތަ ގޯއްޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް