ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ
އިސްރާއީލުން ކުރާ ހަނގުރާމާގައި ލުބްނާނުން ގެދޮރު ގެއްލުނު މީހުންނަށްވެސް އިންތިހާއަށް ދަތި ދުވަސްތަކެއް!
2 މަސް ކުރިން
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ނަމުގައި އަޅުވާލި ރީތި އަނދުން
2 މަސް ކުރިން
ވުޖޫދުގައި ނެތް ތަންތަނުން ވެސް ވަޒީފާ ދެނީ! މި ކަހަލަ ވެރިކަމެއް ދުށީމުތަ؟
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ދެނެގަނެވިފައި އޮތް މިންވަރަށް ވުރެ ޕްލާސްޓިކްގައި ކެމިކަލް ގިނަ، ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ރެގިއުލޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތް!
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން، ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ދިގުލައިގެން ދަނީ
2 މަސް ކުރިން
ހިތްޕުޅާނުވުމުން ފަތްކޮޅު ފޮނުއްވީ ގެޔަށް
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ސުންނާފަތިކޮށްފައިވާ ގޭގައި ރޯދަވީއްލަން ތިބުން ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ. އިމާރާތުގެ ބައިތަކުގެ ދަށުގައި ޤަބުރުތަކެވެ!
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
އެފްއޭއެމްގައި އޮތީ މުޅިން ވެސް ފޮރުވުން! ކީއްވެ؟
2 މަސް ކުރިން
ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މިފަހުން އައްޔަންކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން: ސަރުކާރުން ބުނަނީ ވެބްސައިޓުގެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްކަމަށް
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ރަމަޟާން މަހާ ބައްދަލުވިއިރު ޢާއިލާ އެއްކޮށް ޝަހީދުކޮށް ޤަބުރުސްތާނުގައި: "ބޭނުމީ މަންމަގެ އަޑު އަހާލަން"
2 މަސް ކުރިން
ރޯދަމަހު ދުވާލަކު އެތައް ޓަނުގެ ކުނި: ހޭލުންތެރިވާނީ ކޮންއިރަކު؟
2 މަސް ކުރިން
ހަ މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖާ ގޮވައިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި 8 ގަޑިއިރު، ޑޮކްޓަރަކާއި ދިމަލެއް ނުވި
2 މަސް ކުރިން
މާލެއިން އެކަނިވެސް ފެނިގެންދަނީ ރޯދަމަހުގައި ބައެއް މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ނާތަހުޒީބުކަން
2 މަސް ކުރިން
ހައުސިންގ ކޮމިޓީއަށް ލަފާދޭން ނެގި ކޮމިޓީ: ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލުތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމުގެ އިތުރު ބޮޅެއް
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
މުލަ ރޯދަ ދުވަސް ޣައްޒާއިން: ހާރު ނުކެވުނުތާ، ރޯދަ ވީއްލޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތް!
2 މަސް ކުރިން
ޕޯސްޓަރުތަކަށް ގެއްލުން ނުދީވެސް ކެންޕޭން ކުރެވިދާނެ
2 މަސް ކުރިން
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ފާލުން ނެއްޓުމަކީ އެތައް އަހަރެއްގެ އިހުމާލުގެ ނަތީޖާ، ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބުރަ
2 މަސް ކުރިން
މިއީ އަޅުކަމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަންވީ މަސް - ބައެއް މީހުންނަށް ވަގުތު އިސްރާފު ކުރެވެނީ ކިހާވަރަކަށްބާ؟
2 މަސް ކުރިން
ރައީސް އުޅުއްވަނީ ނޫސްވެރިންނަށް ފިއްލަވައިގެން، ބައްދަލުނުކުރައްވާތާ 100 ދުވަސް ހަމަވެއްޖެ!
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
އިޒްރޭލުގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުޑަކުޑަ ޖަމީލާގެ ދުލުން، ޔަހޫދީންގެ ރަޙުމުކުޑަ އަނިޔާގެ ވާހަކަ
2 މަސް ކުރިން