ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2024 | ބުދަ 14:46
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަަދު މުޢިއްޒު އަދި، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާތިމަތު ސައުދާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަަދު މުޢިއްޒު އަދި، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާތިމަތު ސައުދާ
ރާއްޖެ އެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ގާތްމީހުންނަށް ވަޒީފާދޭން ޚަރަދުގެ ދަންމަޅި ނިކަމެތި މީހާގެ ކަރަށް
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތައް މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު ހާމަވެފައިހުރި މައުލޫމާތުންވެސް ދެހާހަށްވުރެ މައްޗަށް ވަނީ ސިޔާސީ މަގާމްތައް އަރާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ އަތްމަތީ ބަހަކީ މިހާރު ޚަރަދު ކުޑަކުރުމެވެ. ޤައުމު އިގްތިސޯދީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމެވެ. ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެކަމަށް އަޅަމުންދާކަމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ފެންނަ ފެނުމަށް އެއީ ހަމަ ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ. މީހުންގެ ލޯމައްޗަށް ދައްކާ ދަޅައެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަޅުވާ އަނދުނެކެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަންކަމަކީ މާ ކުރިން ރޭވި ނިމިފައިވާ ކަންކަމެވެ. ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގި ވަގުތުން ވަގުތައް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ ކަމަކީވެސް އެނގިހުރެ މާކުރިން ޕްލޭން ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު އެވިދާޅުވާ ގޮތުންނަމަ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ މުޅިން އެހެން ސިއްރެއްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭނެ ޖާގަ އެބައޮތެވެ.

ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާ ކަމަކީ ވަޒީފާތަކުން އާއްމުން ވަކިކުރުމެވެ. އެކިއެކި ކުންފުނި ތަކުގައި ތިބި އާދައިގެ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމެވެ.

ސަރުކާރުން ވަޒީފާތަކުން އާއްމުން ވަކިކުރަމުން ދަނީ ދެގޮތަކަށެވެ، އެއް ގޮތަކީ ސީދާ ވަކި ކުރުމެވެ. އަނެއް ގޮތަކީ އެމީހަކަށް މަޖްބޫރު ކުރުވައިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމެވެ.

ސީދާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދައްކާ ބަހަނާގެ ގޮތުގައި ކުންފުނިތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މީހުން ވަކިކުރަނީއެވެ. ކުންފުނިތައް ކުޑަކުރަނީއެވެ. ފަރުވާ ކުޑަކަމަށް ބުނެ ދޭ ނޯޓިސް މެދުވެރިކޮށެވެ.

މަޖްބޫރު ކޮށްގެން ވަޒީފާއިން ވަކުކުރުވަނީ އެމީހާ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން އުޅޭ ތަންނޫން އެހެން ތާކަށް ބަދަލުކޮށްގެންނެވެ. އައްޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބަދަލުކޮށްގެންނެވެ. ޒަމާނުންސުރެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ޑިޕާޓްމަންޓް ބަދަލުކޮށް މުޅިން އެހެން ކަމެއް ކުރަން ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ.

މިދެގޮތައް މީހުން ވަޒީފާތަކުން ވަކިކުރަމުން ދާއިރު އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ އާއްމު ނިކަމެތި މީހުންނެވެ. ނޫންނަމަ މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ނުކުރާ މީހުންނެވެ.

ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ނަމުގައި ވަޒީފާތަކުން މީހުން ވަކިކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ސިއްރު އެޖެންޑާއެއް ވާކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ ހަމަ އެކުންފުނިތަކަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީތަކަށް ބޮޑު މުސާރައިގާ ސިޔާސީ މީހުން އައްޔަން ކުރަމުންދާތީއެވެ. އާދައިގެ ތިން ހަތަރު މީހުންގެ މުސާރައާ ނުބައްދަލު މުސާރައެއްގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން އަދި ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި ޕޮލިޓިކލް ޑައިރެކްޓަރުން އައްޔަން ކުރުން އަދިވެސް ދަނީ ނުހުއްޓި ކުރިއަށެވެ. ކޮންމެވެސް ވަޒީރެއްގެ ދަރިއަކަށެވެ. ވަޒީރެއްގެ ކޮއްކޮއެއް ނުވަތަ ޅިޔަން ފަހަރިއަކަށެވެ. ނޫންނަމަ މައިދައިތައަށާއި ބަފައިބެއަށެވެ. ނޫންނަމަ ސަނާކިޔައި ހުޝާމިދުކުރި ކޮންމެވެސް މީހަކަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތައް މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު ހާމަވެފައިހުރި މައުލޫމާތުންވެސް ދެހާހަށްވުރެ މައްޗަށް ވަނީ ސިޔާސީ މަގާމްތައް އަރާފައެވެ. ނެތްލާރިން އެވެރިންގެ ކެބިންތައް ތައްޔާރުކޮށް ދޫލަ އަޅަނީއެވެ. އަގުބޮޑު ގޮނޑިމޭޒު ގަންނަނީއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ސަރުކާރުން ޚަރަދު ކުޑަކުރަން މިކުރާ ކަމަކުން މިފެންނަނީ އެހެން ކަމެއް ކުރާތަނެވެ. ގާތްމީހުންނަށް ވަޒީފާދީ ނިކަމެތި މީހާ ނިކަމެތި ކޮށް މަގުމަތިކުރާތަނެވެ. ގާތްމީހުންނާއި ޅިޔަންފަހަރިންނަށް ބޮޑު މުސާރައިގެ ސިޔާސީ މަގާމްތައް ދިނުމުގެ ބަހަނާއަކަށް ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ދަންމަޅި ނިކަމެތި އާއްމު މީހާގެ ކަރަށް މަހާލާތަނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް