ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2024 | ބުދަ 08:00
އަބާސަން ޓައުން ގައި ހުންނަ ސްކޫލަކަށް ޔަހޫދީ ސިފައިން ދިން މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެވިފައިވަނީ ގާޒާގެ ދެކުނުގައި ހުންނަ ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.
އަބާސަން ޓައުން ގައި ހުންނަ ސްކޫލަކަށް ޔަހޫދީ ސިފައިން ދިން މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެވިފައިވަނީ ގާޒާގެ ދެކުނުގައި ހުންނަ ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
ގާޒާގެ ވަގުތީ ހިޔަލަކަށް ބޭނުން ކުރާ ސްކޫލަކަށް ޔަހޫދީ ސިފައިން ބޮން އަޅާ "ގަތުލުއާއްމެއް" ހިންގައިފި
މި ހަމަލާގައި މަދުވެގެން 29 ފަލަސްތީން މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ގާޒާގެ ވަގުތީ ހިޔަލަކަށް ބޭނުންކުރާ ސްކޫލަކަށް ބުދަ ދުވަހު ޔަހޫދީ ސިފައިން ބޮން އަޅާ "ގަތުލުއާއްމެއް" ހިންގައިފިއެވެ.

ދެކުނު ގާޒާގައި ޚާން ޔޫނިސް އާ މާ ދުރު ނޫން ހިސާބެއް ކަމަށްވާ އަބާސަން ޓައުން ގައި ހުންނަ ސްކޫލަކަށް ޔަހޫދީ ސިފައިން ދިން މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން މަދުވެގެން 29 ފަލަސްތީން މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ބުނެފައިވެއެވެ. ހަމާލާގައި ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު ސާފުވެފައި ނެތަސް، ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ވަކިވެ ބޮޑެތި ޒަޚަމްތައް ލިބިފައިވާ އެތައް ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނާއި މުސްކުޅިން މީހުންގެ އަތްދަނޑިމަތީގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ވައްދާ މަންޒަރުތައް ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

ވަގުތީ ހިޔަލުގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ސްކޫލްތައް ބޭނުން ކުރަނީ އެއީ ރައްކައުތެރި ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައި އޮންނާތީ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިއީ މި ދިޔަ ހަތަރު ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ވަނަ ސްކޫލަށް ޔަހޫދީ ސިފައިން ދިން ހަމަލާ ކަމަށް ވުމާއެކު ސްކޫލް ތަކަކީ ވެސް އެއްވެސް ރައްކައުތެރި ކަމެއް ލިބޭ ތަންތަނަށް ނުވާ ކަމަށް އެތަންތަނުގައި ތިބި ފަލަސްތީނު މީހުންނާ ހަވާލާ ދީ އަލް ޖަޒީރާ އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ޚާން ޔޫނިސް އާއި ގާޒާ ސިޓީގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުން އެ ތަންތާނގެ ވަޒަން ވެރިން ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށް ޔަހޫދީ ސިފައިން ވަނީ އަމުރު ކޮށްފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ހާސް ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން މަގުމަތިވެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން ފައިބައިގެން ދިއުމަށް ނެރެފައިވާ އަމުރާ އެކު އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ތިން ހޮސްޕިޓަލް ވެސް ވަގުތުން ބަންދުކޮށް ބަލި މީހުންނާއި އޮފިޝަލުން އެ ތަންތަނުން ނުކުންނަން ޔަހޫދީ ސިފައިން ވަނީ އަމުރު ކޮށްފައެވެ.

މިކަންކަން މިހެން ހިނގަމުން ދާއިރު، އިޒްރޭލުން ގެންދަނީ ގަސްތުގައި ގާޒާގެ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސަމުން ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގައި އެތައް ކުޑަކުދިން މަރުވަމުން ދާ ކަމަށް އދ. ގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމާސް އިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބުދަ ދުވަހު ގަތަރު ގައި އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިސްރުގައި ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން ޔަހޫދީ ސިފައިން ހުއްޓުމެއްނެތި ގާޒާ އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުން 38،242 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު 88،243 ށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް