ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2024 | ހޯމަ 22:40
ރަފާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ރައްކާތެރި ސަރަހައްދެއްގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ޓެންޓް ކޭމްޕެއް އިސްރާއީލް ސިފައިން އަރާ ހަފުސްކޮލުމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ 50 އެއްހާ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައ
ރަފާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ރައްކާތެރި ސަރަހައްދެއްގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ޓެންޓް ކޭމްޕެއް އިސްރާއީލް ސިފައިން އަރާ ހަފުސްކޮލުމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ 50 އެއްހާ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައ
އޭއެފްޕީ
ފަލަސްތީން އިސްރާޢީލް ހަނގުރާމަ
ރަފާގެ "ރައްކައުތެރި" ކޭމްޕަކަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ އަންދާލުމާ ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބޮޑު ޝޮކެއް
 
ދިރިތިބި ތުއްތު ކުދިން އަނދާ ހުލިވި
 
އެއްވެސް ދިފާއެއް ނެތް އަންހެނުންނާ މުސްކުޅިން މަރުވި
 
ގާޒާގައި މިހާރު ރައްކައުތެރި އެއްވެސް ތަނެއް ނެތް

ގާޒާގެ ރަފާ ސިޓީއަށް ހަމަލާ ދިނުން ހުއްޓާލަން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އިން އިޒްރޭލަށް ކުރި އަމުރާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލުގެ ނުބައިކަން އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް ދައްކާލައިފިއެވެ.

އެއާއެކު އިޒްރޭލުން އަމިއްލަ އަށް ރައްކައުތެރި ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަލަސްތީންގެ ރެފިއުޖީން ދިރިއުޅޭ ރަފާގެ ކޭމްޕަކަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިން އަނިޔާވެރި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔޭގެ ނުރުހުމާ ނަފްރަތް އިޒްރޭލަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

ފަލަސްތީންގެ ރެޑް ކްރެސެންޓުން ބުނީ ހަމަލާގައި މަރުވި ގިނަ މީހުންނަކީ އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދިން ކަމަށެވެ. އެމީހުން ދިރިތިއްބާ އަނދާފައިވަނީ ދިރިއުޅޭ ޓެންޓުގައި ތިއްބާ ކަމަށްވެސް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވައިގެ މަގުން އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާގެ ސަބަބުން މުޅި ސަރަހައްދުގައި ރޯވެ ފެތުރުނު އަލިފާންގަނޑުން މުޅި ސަރަހައްދު ވަނީ އަނދާ ހުލިވެފައެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނީ ސަރަހައްދުގައި ވަނީ އަނދާފައިވާ ހަށި ތަކާއި، އިންސާނުންގެ ގުނަން ތަކާއި، މަރުވެފައިވާ މީހުންނާއި، ޒަޚަމްވެފައިވާ ކުޑަ ކުދިންނާއި އަންހެނުންނާއި ދުވަސްވީ މީހުން ކަމަށެވެ.

އިސްރާއިލުން ބޮމުގެ ހަމަލާދީ އަންދާލާފައިވާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއް ކައިރިއަށް ޣައްޒާގެ އާންމުން އެއްވެފައި - އޭއެފްޕީ

ހަމަލާގެ ބިރުވެރި މަންޒަރުތައް ދުނިޔެއަށް ފެތުރުމާއެކު ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ވަނީ އިޒްރޭލްގެ މައްޗަށް ދުނިޔޭގެ ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އަވަހަށް ތަންފީޒް ކޮށް މި ނާމާން ކަމަށް ނިމުމެއް އަވަހަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އީރާންގެ ޚާރިޖިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނު ނާސިރު ކަންއާނީ ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލްގެ ޓެރަރިސްޓް ސަރުކާރުން މިފަދަ ކަމެއް ކުރުމުން ހައިރާން ނުވާ ކަމަށެވެ. އިޒްރޭލަކީ އެއް ދުވަހު ރެފިއުޖީންނަށް ބޮންއަޅާ އަނެއް ދުވަހު ހަސްފަތާލުތައް ލެޔާ ހިރަފުހަށް ހަދާލާ ބައެއް ކަމަށެވެ.

އ.ދ ގެ ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އޭޖެންސީ އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ ރަފާ އިން މި ފެންނަ މަންޒަރުތަކަކީ އެ ތަނަކީ ދުނިޔެ މަތީގައިވާ ނަރަކަ އެއް ކަން ސާބިތުވާ އިތުރު ހެއްކެއް ކަމުގައެވެ.

ފަލަސްތީންގެ ސަރުކާރުން ހޯމަ ދުވަހު އިޒްރޭލުގެ މި ގޮތްކުޑަ ހަމަލާ ކުށްވެރި ކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ގަސްދުގައި އާއްމުންނަށް އަމާޒު ކޮށް ދީފައިވާ ހަމަލާއެއް ކަމަށެވެ.

ހަމާސް އިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ އިޒްރޭލުން ހިންގި ގަތުލުއާއްމެއް ކަމަށާއި މިކަމުގެ ޒިންމާ އެމެރިކާއިން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އިޒްރޭލުން މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް އެމެރިކާގެ އާނބަސް ނެތި ނުދޭނެ ކަމަށް ހަމާސް އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ގަތަރުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ އިޒްރޭލުން ބައިނަލް އަގްވާމީ ގާނޫންތަކާ ޚިލާފުވުން ކަމުގައެވެ. މި ހަމާލާގެ ސަބަބުން ގާޒާގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެ އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި އިތުރު ތަކުލީފްތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށްވެސް ގަތަރުން ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސުލްހައަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ފަހަތަށް ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ގަތަރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ މި އަމަލު ހިންގި ޖައްބާރު ބެންޔަމިން ނަތަންޔާހޫ ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް ތުރުކީން ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ މި އަމަލު ހިންގި ފަރާތްތަކަކީ އިންސާނިއްޔަތު ކުޑަވެސް ކަންފުޅެއް ހުރި ބައެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ޔުނައިޓެޑް އެރަބް އެމިރޭޓްސް އާއި ޖޯޑްން އިންވެސް ވަނީ އިޒްރޭލުގެ މި އަމަލު ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ރައީސް އިމެނުއަލް މެކްރޯން ވަނީ އިޒްރޭލްގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީންގައިވެސް ރަފާގައިވެސް މިހާރު ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކައުތެރި އެއްވެސް ތަނެއް ނެތް ކަމުގައެވެ. މެކްރޯންވަނީ ބައިނަލް އަގްވާމީ ގާނޫނުތަކަށް ބޯލަނބާ ވަގުތުން ހަމާލަތައް ހުއްޓާލުމަށް އިޒްރޭލަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ފޮރިން ޕޮލިސީގެ ވެރިޔާ ޖޯސެފް ބޮރެލް ވަނީ އިޒްރޭލުން މި ދިން ހަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އިޒްރޭލުން އައިސީޖީގެ އަމުރަށް ވަގުތުން ބޯލަނބާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިސްރުންވެސް ވަނީ އިޒްރޭލުގެ މި އަމަލު ކުށްވެރި ކޮށްފައެވެ.

ސްޕެއިންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މެނުއަލް އަލްބަރޭސް އިޒްރޭލްގެ ހަމަލާގައި މައުސޫމް އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކޮށް އިޒްރޭލްގެ ހަމަލާތައް ކުށްވެރި ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަޔަލެންޑްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކަލް މާޓިން ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލްގެ އަމަލަކީ ނާތަހުޒީބް އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ކަމަށެވެ.

ނޯވޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އިޒްރޭލްގެ މި ހަމަލާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމާ ސީދާ ޚިލާފްވުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ އެއަށް ތަބާވާން ޖެހޭ އެއަށް އަމަލު ކުރުން މަޖުބޫރު ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އިޒްރޭލުން ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެފްރިކަން ޔޫނިއަންގެ ޗެއަރމަން މޫސާ ފަގީ މުހައްމަދު ވެސް ވަނީ އިޒްރޭލްގެ ހަމަލާ ކުށްވެރި ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އިޒްރޭލުން ގެންދަނީ ބައިނަލް އަގްވާމީ ގާނޫނުތައް މުގުރާ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑަމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާޒާގެ ރަފާ ސިޓީ އަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލާ އެ ތަނުން އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަގުތުން ފޭބުމަށް އިންޓަނޭޝަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް އިން އިޒްރޭލަށް އަމުރު ކުރީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ގާޒާ އަށް ޔަހޫދީ ސިފައިން ދޭ ހަމަލާތަކުގައި 15 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން މަރުވެއްޖެ
ހިޒްބުﷲ އިން އިޒްރޭލަށް ރޮކެޓް ފުންޏެއް އޮއްސާލައިފި
އެމެރިކާއިން ހުށަހެޅި ސުލްހައިގެ ޕްލޭނަށް ހަމާސް އިން ޖަވާބު ދީފި
ގާޒާގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ޕްލޭން ގަބޫލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ
ގާޒާގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް އެމެރިކާ އިން ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްކޮށްފި
އާއްމުން އުޅޭ އެޕާޓްމަންޓަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ހަމަލާ ދީ ފަލަސްތީނުގެ 8 މީހަކު މަރާލައިފި
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް