ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 09:32
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެށީ ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓް އެ ރަށުގައި
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެށީ ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓް އެ ރަށުގައި
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫޢު
ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ، ސަރުކާރުން މަގޫދޫ ރައްޔިތުން "ގުނބޯ" ހައްދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ!
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދަންވަރު ނެރުއްވި ޤަރާރަކާއެކު، މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައި

ފ.މަގޫދޫގައި އެއާޕޯޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގަ އެވެ. އެ ސަރުކާރު ނިމުނުއިރު، މަގޫދޫ އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު އިންސަައްތައެއްގެ މަސައްކަތް އޮތީ ނިމިފަ އެވެ. އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ރަންވޭގައި ތާރު އަޅަން އޮތީ ތައްޔާރުވެފަ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އެ ހިސާބަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް، އަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދަންވަރު ނެރުއްވި ޤަރާރަކާއެކު، މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ. އެ ޤަރާރުގައި ރައީސް މުޢިއްޒު ނިންމަވާފައި އޮތީ، ފ.އަތޮޅު ނިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓު ޤާއިމްކުރުމަށެވެ. އެއީ ޒާތީ މަންފާއެއް ޙާސިިލު ކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި ރައީސް މުޢިއްޒު ކުރެއްވި ކަމެކެވެ.

އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ފ.ނިލަންދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ކޮއްކޮ، ފާތިމަތު ސައުދާ އަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކޮށްދެއްވުމަށް މަގުފަހި ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ސައުދާ އަށް ލިބެން އޮތީ، މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު، ނިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކަމަށް ވެސް ވާތީ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އެ ވާހަކަ ބާއްވާލުމަށްފަހު، މަގޫދޫ އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއުގެ ވާހަކަ ދައްކާލަން ޤަސްދު ކުރާނަމެވެ. މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު، އެތައް ދުވަހެއްވީ ފަހުން، ރައީސް މުޢިއްޒު ފ،އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ މަގޫދޫ ފިޔަވައި، އަތޮޅުގެ ދެން އޮތް ހަތަރު ރަށަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި ފ.ބިލެތްދޫ އަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގައި ވަނީ މަގޫދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ. މަގޫދޫގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ކުރިމައްޗަށް ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.

މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ރައީސް މުޢިއްޒު ވިދާޅުވި ކަމަށް، ވަޒީރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ޓުވީޓު ކުރެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް މަގޫދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ އެ ވާހަކަތައް ދޮގު ކޮށްފަ އެވެ. އެކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ރައީސް މުޢިއްޒު ނުދެއްވާ ކަމަށް މަގޫދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ އެ ދުވަހު ބުނެފަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި މަގޫދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ރައީސަށް ތިން ސުވާލެއް ދަންނަވާފަ އެވެ.

އެއީ މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލަން ޖެހުނު ސަބަބު ސާފުކޮށްދެެއްވުމަށާއި، އަލުން އެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ދުވަހެއް ވިދާޅުވެ ދެއްވުމަށާއި އަދި މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ތާރީޚެއް ވިދާޅުވުމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް މުޢިއްޒަށް އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވުނެވެ. ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރީ އެކަން ވެސް އޮޅުވާލުމަށެވެ.

މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމާއެކު، ސަރުކާރަށް ވަނީ އެތައް ޕްރެޝަރުތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ސަރުކާރަށް ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވެސް ބޮޑުވި އެވެ. އެކަން އެހެން އޮއްވާ، ހޯމަ ދުވަހު، ބިލެތްދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރާ ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓް އަޙުމަދު އަސްލަމް ވަނީ މަގޫދޫ އަށް ގޮސްފަ އެވެ.

ފީއަލީ އަދި ބިލެތްދޫގެ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ސަޕޯޓަރުންނާއެކު މަގޫދޫ އަށް ގޮސް، އަސްލަމް ވަނީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށީ ކަމަށް ބުނެ، ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ. އަދި އެކަމުގެ ވީޑިއޯތަކާއި، ފޮޓޯތައް ވެސް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުކޮށްފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މަގޫދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން މިކަން ޤަބޫލު ކުރާނެ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން މަގޫދޫގެ ރައްޔިތަކު ބުނީ، އެއްވެސް ޙައިސިއްޔަތެެއް ނެތް މީހަކު، މަގޫދޫ އަށް އައިސް އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެށީ ކަމަށް ބުނުމުން، އެކަން ޤަބޫލު ކުރާނެ މީހަކު ނެތް ކަމަށެވެ. އަަސްލަމަކީ އެއްވެސް ޙައިސިއްޔަތެއް ނެތް މީހެއްކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ސަރުކާރުން އަދި އަސްލަމް މަސައްކަތް ކުރަނީ މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އަޅުވަން ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ކަޑަ ޖަހައިގެން ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހެއްދި ޒަމާން މާޒީވެއްޖެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ސަރުކާރުން އުޅެނީ، އަމިއްލަ އަށް ކުރެވުނު ކަމަކުން ކުރިމަތިވި ޕްރެޝަރު ކުޑަ ކުރަން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓް އަސްލަމަށް ތާއީދު އިތުރު ކުރުމަށް ކުރި ކަަމެއްގެ ގޮތަށް ވެސް ވަނީ ސިފަ ކޮށްފަ އެވެ.

ހިނގަ ހިނގާ އޮތް އެއާޕޯޓެއްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލެއްވި ވެރިޔަކު، ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދިވަޑައިގެން އެ މަސައްކަތް އަލުން ފައްޓަވާނެ ކަމަށް މަގޫދޫ ގިނަ ރައްޔިތުން ޤަބޫލު ވެސް ނުކުރެ އެވެ. މިއަދު އެ ރައްޔިތުން ތިބީ، ސަރުކާރަށް ވެސް ދޫދޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. މަގޫދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ ސަރުކާރަށް އެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އިއްވުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
0%
0%
0%
0%
80%
ކޮމެންޓް