ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 15:40
ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުން ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުން ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޔޫ
ޖަޕާނުގެ ކޯސްތައް
ޖަޕާނުގެ ޖޭ.އެސް.ޕީ.އެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯޝިޕްސް ކޯސްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި
ފެލޯޝިޕްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވީގޮތުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ އާންމުކޮށްފައި
ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާފައިވޭ

ޖޭ.އެސް.ޕީ.އެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯޝިޕްސް ފޮރ ރީސަރޗް އިން ޖަޕާން 2024 ގެ ކޯސްތަކަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ބުނީ، ޖޭ.އެސް.ޕީ.އެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯޝިޕްސް ފޮރ ރީސަރޗް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް ޖަޕާން ސޮސައިޓީ އޮފް ޕްރޮމޯޝަން އޮފް ސައިންސް (ޖޭ.އެސް.ޕީ.އެސް) އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން މި ފެލޯޝިޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ފެލޯޝިޕްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވީގޮތުގެމަޢުލޫމާތުމިނިސްޓްރީން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް