ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 14:04
ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް
ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް
ހުސައިން ޝަމީމް
ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް
ޕީޖީ ޝަމީމުގެ އަތުލިޔުއްވުން ފޮންޓަކަށް: "މަގޭ ހުސޭނު"
 
މިއީ 100 އިންސައްތަ ޚާލިސް ދިވެހި އުފެއްދުމަކަށް ވުމަކީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިތްހަމަޖެހުން ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
"މަގޭ ހުސޭނު" ގެ ނަން ދެވުނު ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބްލޮގްގައި އަލިއަޅުވާލައްވާފައިވޭ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމްގެ އަތުލިޔުއްވުންފޮންޓެއްގެގޮތުގައި ނެރުއްވައިފިއެވެ.

މި ފޮންޓު ނެރުއްވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު އާޓް ގެލެރީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، މިއީ 100 އިންސައްތަ ޚާލިސް ދިވެހި އުފެއްދުމަކަށް ވުމަކީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިތްހަމަޖެހުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ފޮންޓު ޑިޒައިން ކުރުމުން ފެށިގެން ގޮސް، ކުރެހުމާއި، ޑިޖިޓަލް މަސައްކަތްތަކަކީ ވެސް ދިވެހި މަސައްކަތްތައްކަން ޝަމީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މުޅިންވެސް ދިވެހިންގެ އަސްލު އޮރިޖިނަލް ވިސްނުން
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، އުއްމީދަކީ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުތަކުން މިފަދަ ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ޚާއްސަ ބްރޭންޑު ނަމެއް ނުވަތަ "ރިކޮގްނިޝަނެއް" އޮތުން ކަމަށެވެ.

ޝަމީމް ވަނީ މި ފޮންޓާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާގެބްލޮގްގައި ވެސްމައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ފޮންޓަށް "މަގޭ ހުސޭނު" ގެ ނަން ދެވުނު ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބްލޮގްގައި އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއެކު، އެ އޮފީހަށް އިރުއިރުކޮޅާ ސިޓީ ހިފައިގެންދާ މީހުން މަދުވެއްޖެ
15 އަހަރު ނުވިޔަސް ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތްތަކެއް ހުރޭ، ރިހެބިލިޓޭޓްވެސް ކުރެވޭނެ: ޝަމީމް
ހެކިބަސް ނަގާފައި ބަންދުން ދޫކޮށްލާ މީހާގެ ނުފޫޒުން ހެކިން ލައްވައި ޝަރީޢަތަށް ސިޓީ ފޮނުވުން ވަނީ ގިނަވެފައި: ހައިކޯޓު
ޙަމަލާދިން މީހުން މަސައްކަތް ކުރީ ޕީޖީ އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ކަމުގެ ތުހުމަތު
އެފްއޭއެމްގެ ފައިސާއިން މަނީލޯންޑަރ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު އަވަސްކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި
ކުޑަކުދިންގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑްކޮށް ގެންގުޅޭ މައްސަލައެއްގައި އެއްބަސްވި މީހާއަށް ދައުވާނުކޮށް، އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި
ކުޑަކުދިން އެސްކްޕްލޮއިޓް ކުރުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ދައުވާކުރާނެ ގޮތާބެހޭ އިރުޝާދެއް ޕީޖީ އޮފީހުން ނެރެފި
"ވާނުވާ" އަކީ މިހާރު ސިޔާސީ ވާހަކައެއް، އެކަން ޙައްލުކުރެވޭނީ ކޯޓުތަކަށް ވަސީލަތްތައް ދީގެން: ޝަމީމް