ކ. މާލެ
|
26 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 21:43
"މުކައްބަ" ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހްކުރުން
"މުކައްބަ" ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހްކުރުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
މުކައްބަ ކެމްޕެއިން
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވަން ހިންގާ "މުކައްބަ" ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހްކޮށްފި
 
މި ކެމްޕެއިނަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު އާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މީސް މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ކެމްޕެއިނެއް

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މީސް މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ކެމްޕެއިން "މުކައްބަ" އިފްތިތާޙްކޮށްފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއާއި، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ގުޅިގެން ކޮޑެކްސް ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ "މުކައްބަ" ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހްކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު މީރުމާ އިވެންޓް ހޯލުގައި ބޭއްވި ޙާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދުގެ އިތުރުން، ސިއްޙީ ވަޒީރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެެ.

މި ކެމްޕެއިނަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު އާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން، ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއެކު ފަރުދީގޮތުންވެސް އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިނެކެވެ.

އެގޮތުން މި ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހްކުރި ޙަފުލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސިއްޙީ ވަޒީރު ޚަލީލު ވިދާޅުވީ ސިއްޙީ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދޭނެ ގޮތްގޮތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ކާބޯތަކެތި ޓެސްޓުކުރެވޭނެ ނިޒާމްތައް ރާއްޖޭގައި ދަނީ ފުޅާވަމުން ކަމަށެވެ.

އަދި ވަޒީރު ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ވުޒާރާގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށާއި، ބަލިތަކަށް ޓެސްޓުކުރެވޭނެ ޤާބިލުކަން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަން ތަރުތީބު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެނިގެންއުޅޭ ފައިލޭރިއާ ބައްޔަށް އިޝާރަތްކުރައްވަމުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ފައިލޭރިއާ ބަލީގެ ކޯންޓްރޯލިން މެކޭނިޒަމް ރާއްޖޭގައި އޮތްކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ބަލިޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ބޭހާއި ބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހުރިއިރު، އިތުރު ބޭހާއި ޓެސްޓިން ކިޓް ހޯދުމަށްޓަކައި އެމަޖެންސީ ފަންޑުތަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

"ބައްޔަށް ފަރުވާދެވޭނެ ގޮތް އެބައޮތް، އެހެންކަމުން ރައްޔިތުން މިކަމާ ކަންބޮޑުވެނުލައްވާ." ވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަޒީރު ވިދާޅުވީ އެ ބައްޔަށް 155 ދިވެހިން ޓެސްޓުކުރި އިރު، އެންމެ ދިވެއްސަކު ވެސް އެ ބައްޔަށް ފައްސިވެފައި ނުވުމުން، އެކަމުން އިނގެނީ އެ ބައްޔަކީ ރާއްޖެއަށް "އިމްޕޯޓު" ވެފައިވާ ބައްޔެއް ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް