ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 17:16
ސިޔާސީ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރެއްވި ތިން ބޭފުޅުން
ސިޔާސީ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރެއްވި ތިން ބޭފުޅުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ތިން ބޭފުޅަކު މަގާމުން ވަކިކުރެއްވުން
ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ތިން ބޭފުޅަކު މަގާމުން ވަކިކުރައްވައިފި
 
ތިން ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ސޮއިކުރައްވާފައި
 
އެބޭފުޅުން ވަކިކުރެއްވީ ސްލޮޓްތަކުން ވަކިކޮށްދެއްވުމަށް އެމްޑީޕީން އެދިފައިވާތީ
 
އެބޭފުޅުން އައްޔަންކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ސްލޮޓްތަކުގައި

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ތިން ބޭފުޅަކު މަގާމުން ވަކިކުރައްވައިފިއެވެ.

މަގާމުން ވަކިކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ހަމްދާނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު އަންސާރު އެވެ. ދެން ވަކިކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒްގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާޝިޔަތު އަލައިކާ އަދުނާނެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ތިން ބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިކުރައްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.

މިތިން ބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިކުރެއްވި ސަބަބާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، އެބޭފުޅުން އައްޔަންކުރެއްވީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ސްލޮޓްތަކުގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ މިހާރު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ނޫންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސްލޮޓްތަކުން ވަކިކޮށްދެއްވުމަށް އެމްޑީޕީން އެދިފައިވާތީ ވަކިކުރެއްވީކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ތިން ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައި އުފައްދަވާ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

ކޮމެންޓް