އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު

ގެއްލުނު ވަޒީފާތައް ހޯދައިދިނުމާއި، ވިޔަފާރިތައް ކޮޅަށް ޖެހުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބިންގާ: މިނިސްޓަރ

  • ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝުކުރު އަދާ ކުރެއްވި
  • މި ބައްދަލުވުމުގައި ކަމާބެހޭ އިސް މަސްއޫލުވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި
  • ކޮންމެ 14 ދުވަހަކުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ މަސްއޫލުވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ

ކ. މާލެ | 28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 19:28 | 7,111

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަލީ ވަޙީދު- މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ 14 ދުވަހަކުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް - ރައީސް އޮފީސް

ގެއްލިފައިވާ ވަޒީފާތައް އިޔާދަ ކޮށްދިނުމާއި، އިނދަޖެހިފައިވާ ވިޔަފާރިތައް ކޮޅަށް ޖެހުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބިންގާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަލީ ވަހީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޖަމިއްޔާ (ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ) އިން އުފައްދާފައިވާ ކްރައިސިސް ކޮމިޓީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރ ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއާއި، ސިނާއަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާތައް އިއާދަ ކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވައި، ފަތުރުވެރިކަމަށް އަލުން ތައްޔާރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ޤައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލުމުގައި ހުރިހާ ޤައުމަކުންވެސް ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަންދިނުމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ކޮންމެ 14 ދުވަހަކުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ މަސްއޫލުވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައި ނިންމުންތައް މުރާޖަޢާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ ސެކެޓަރީ ޖެނެރަލް ޒޫރަބް ޕޮލޮލިކަޝްވިލީ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ސްޕެއިންގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޑަސްޓްރީ، ކޮމާސް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ރެޔެސް މަރޯޓޯ، ޔޫއޭއީގެ މިނިސްޓަރ އެޑްވައިސަރ ފޮރ ޓޫރިޒަމް އެފެއާޒް މުޙައްމަދު އަލް މައިރީގެ އިތުރުންވެސް ކަމާބެހޭ އިސް މަސްއޫލުވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.