ބުރާސްފަތި 14 ނޮވެންބަރު 2019
01 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 17
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ލައިފް ސްޓައިލް އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމް

2019 ނޮވެންބަރު 14 - 547

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގް ގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަހުމަދު މަހޫލޫފެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން ހަކުރު ބައްޔާއި ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި ހަކުރުބަލި އަށާގަނެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މި ބަލިން ރައްކައުތެރި ވުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު ތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ލައިފް ސްޓައިލް އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ލައިފް ސްޓައިލް އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ލައިފް ސްޓައިލް އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ލައިފް ސްޓައިލް އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ލައިފް ސްޓައިލް އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ލައިފް ސްޓައިލް އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ލައިފް ސްޓައިލް އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ލައިފް ސްޓައިލް އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ލައިފް ސްޓައިލް އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ލައިފް ސްޓައިލް އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ލައިފް ސްޓައިލް އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ލައިފް ސްޓައިލް އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ލައިފް ސްޓައިލް އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

އިންޓަނޭޝިނަލް ޑައިބެޓީސްޑޭ ފާހަގަ ކުރުމައް ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގައި ބޭއްވި އިވެންޓް ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ޠޫސުފް ސޮފްވާން

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ލައިފް ސްޓައިލް އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ލައިފް ސްޓައިލް އިންޓަރވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން