އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41

ރަކީދޫއަށް އުދައެރުން

2020 ޖުލައި 05 - 257

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެގޮތުން ވ. ރަކީދޫއަށް 5 ޖުލައި 2020 ގައި ވަނީ އުދައަރާފަ އެވެ.

ވ. ރަކީދޫއަށް އުދައެރުން - ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ވ. ރަކީދޫއަށް އުދައެރުން - މިދުވަސްވަރަކީ މޫސުން އެހާ ރަނގަޅު ދުވަސްވަރަކަށް ނުވާތީ، ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައަރަމުންދޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ވ. ރަކީދޫއަށް އުދައެރުން - ރާއްޖެއަށް މިހާރު މިކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި، ބައެއް ރަށްތަކަށް ވާރޭ ވެހޭއިރު، ގުގުރުން ވެސް އެކަށީގެންވޭ، އަދި ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ވެސް ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ވ. ރަކީދޫއަށް އުދައެރުން - ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ރަކީދޫއަށް އުދައަރަން ފަށާފައިވާއިރު، ރަށުގެ މީހުން އުޅޭ ހިސާބަށްވެސް އުދައިގެ އަސަރުވަނީ ކޮށްފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ވ. ރަކީދޫއަށް އުދައެރުން - އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން ރަށުތެރޭގައި ފެންގަނޑު ހެދިފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ވ. ރަކީދޫއަށް އުދައެރުން - ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް މެޓް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ވ. ރަކީދޫއަށް އުދައެރުން - އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން ރަށުތެރޭގައި ފެންގަނޑު ހެދިފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ވ. ރަކީދޫއަށް އުދައެރުން - ރާއްޖެއަށް މިހާރު މިކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި، ބައެއް ރަށްތަކަށް ވާރޭ ވެހޭއިރު، ގުގުރުން ވެސް އެކަށީގެންވޭ، އަދި ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ވެސް ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ވ. ރަކީދޫއަށް އުދައެރުން - ރަކީދޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކަށް އިރުދެކުނާއި ހުޅަނގުދެކުނުން ގަޑިއަކު 03 މޭލާއި 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ވިލާ ގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަޑަކަށް 35 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ލަފާކުރޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ވ. ރަކީދޫއަށް އުދައެރުން - އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން ރަށުތެރޭގައި ފެންގަނޑު ހެދިފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ވ. ރަކީދޫއަށް އުދައެރުން - ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށަށް ރާޅުޖަހާ މަންޒަރު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ