ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30

ރައީސް ޔާމިންގެ ޝަރީއަތް (3 ވަނަ ދުވަސް(

2019 އޯގަސްޓު 22 - 1,724

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ދައުވާ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް 2019 -- ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

22 އޯގަސްޓް 2019 --ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ގެއިން ނިކުމެވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ސަލާމް ކުރެއްވުމަށްފަހު ކާރަށް އަރުއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

22 އޯގަސްޓް 2019 --ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ގެއިން ނިކުމެވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ސަލާމް ކުރެއްވުމަށްފަހު ކާރަށް އަރުއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

22 އޯގަސްޓް 2019 --ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ގެއިން ނިކުމެވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ސަލާމް ކުރެއްވުމަށްފަހު ކާރަށް އަރުއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

22 އޯގަސްޓް 2019 --ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ގެއިން ނިކުމެވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ސަލާމް ކުރެއްވުމަށްފަހު ކާރަށް އަރުއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު