ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08

"އީ.ޕީ.އެސް. ހަނދާން" މަޖައްލާގެ ކޮޕީއެއް ރައީސް ސޯލިހަށް ހަދިޔާކުރެއްވުން

2020 ނޮވެންބަރު 24 - 522

އީ.ޕީ.އެސް އިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން "އީ.ޕީ.އެސް. ހަނދާން" ގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކުރި މަޖައްލާގެ ކޮޕީއެއް ރައީސް އަށް ހަދިޔާކުރައްވާފައިވަނީ 23 ނޮވެންބަރު 2020 ގައެވެ.

"އީ.ޕީ.އެސް. ހަނދާން" މަޖައްލާގެ ކޮޕީއެއް ރައީސް ސޯލިހަށް ހަދިޔާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

"އީ.ޕީ.އެސް. ހަނދާން" މަޖައްލާގެ ކޮޕީއެއް ރައީސް ސޯލިހަށް ހަދިޔާކުރެއްވުން - "އީ.ޕީ.އެސް. ހަނދާން" މަޖައްލާގެ ކޮޕީއެއް ހަދިޔާކުރައްވާފައިވާތީ، އީ.ޕީ.އެސް. ފައުންޑޭޝަނަށް ރައީސް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

"އީ.ޕީ.އެސް. ހަނދާން" މަޖައްލާގެ ކޮޕީއެއް ރައީސް ސޯލިހަށް ހަދިޔާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

"އީ.ޕީ.އެސް. ހަނދާން" މަޖައްލާގެ ކޮޕީއެއް ރައީސް ސޯލިހަށް ހަދިޔާކުރެއްވުން - އެ މަދަރުސާގެ ހަނދާންތައް އައުކުރުމަށާއި، އެ މަދަރުސާ އަލުން ހުޅުވައި ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދުމުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

"އީ.ޕީ.އެސް. ހަނދާން" މަޖައްލާގެ ކޮޕީއެއް ރައީސް ސޯލިގެ އަތްޕުޅަށް، އީ.ޕީ.އެސް. ފައުންޑޭޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ އަރުވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

"އީ.ޕީ.އެސް. ހަނދާން" މަޖައްލާ ރައީސް ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

"އީ.ޕީ.އެސް. ހަނދާން" މަޖައްލާ ރައީސް ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

"އީ.ޕީ.އެސް. ހަނދާން" މަޖައްލާގެ ކޮޕީއެއް ރައީސް ސޯލިހަށް ހަދިޔާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް