ބުދަ 27 މެއި 2020
08 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 04
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:32
އެޑިއުކޭޝަން

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލް ބޭސްޑް ތެރަޕީ އަންނަ އަހަރު ދޭން ފަށަނީ

  • ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން އުޅެނީ ވަރަށް ހާލުގައި
  • ފުރަތަމަ 3 ތެރަޕިސްޓުން ގެނައިނަމަވެސް، ފަހުން އިތުރު ތެރަޕިސްޓުން ގެންނާނެ
  • ތެރަޕިސްޓުން ޙަރަކާތްތެރިވާނީ މޮބައިލް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި

ކ. މާލެ | 7 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 13:20 | 6,793

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ތަޢުލީމް ޙާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލް މެދުވެރިކޮށް ތެރަޕީ ދިނުމަށް ނިންމާ، އަންނަ އަހަރު އެ މަސައްކަތް ފަށައިގަންނާނެކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢައިޝަތު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ތެރަޕީ ލިބެންނެތުމަކީ ބެލެނިވެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއެއް ކަމަށެވެ. މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ތެރަޕީ ހޯދަން ކުދިން ގޮވައިގެން މާލެ އަންނަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ ތެރަޕީނަގަން އައިސް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ކިއުގައި އެތައް ދުވަހެއް މާލޭގައި ހޭދަކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެޕޮއިންޓްމެންޓް ލިބޭއިރު ކުދިންގެ ޙާލަތު ވަރަށް ދެރަވެފައިކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލް މާޙަލުގެތެރެއިން ތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ ފުރަތަމަ 3 ތެރަޕިސްޓެއް ރާއްޖެ ގެންނަން. މިހާރު އެކަމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް އެބަދޭ. އަންނަ އަހަރު ފެށޭއިރު އަޅުގަނޑުމެން މުޅިއެކު 9 ތެރަޕިސްޓުން ރާއްޖެ ގެންނަނާނަން. ދެން މިބޭފުޅުން މޯބައިލް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރަމުންދާނެ މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި. އެހެންވީމަ ތަންކޮޅެއް ކައިރިން، ސްކޫލް ބޭސްޑް ތެރަޕީ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ,

~ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އަލީ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ ބަލަމުން އަންނަނީ ސްޕީޗް ތެރަޕިސްޓަކާއި، އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕިސްޓެއްގެ އިތުރުން ބިހޭވިއަރަލް ތެރަޕިސްޓް ހޯދުމަށެވެ. އަދި މި ތެރަޕިސްޓުންގެ ޓީމް ހަމަވުމާއެކު، މޯބައިލް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ގޮސް ތެރަޕީ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިތުރު ތެރަޕިސްޓުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެޑިއުކޭޝަނުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެއީ ޖެންޑާ އަދި ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.