ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅު

10 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 20:03
-
909
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ކައުންސިލް އޮފް މިނިސްޓަރސް ހުވާކުރެއްވުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދަތުރު ފައްޓަވާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.
ރައީސް މުޢިއްޒު އިންޑިއާގެ ރައީސާއެކު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުޢިއްޒު އިންޑިއާގެ ރައީސާއެކު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުޢިއްޒު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއެކު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުޢިއްޒު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއެކު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިޔާގެ ރައީސް ދެއްވި ޖާފަތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުޢިއްޒުގެ އަރިހުގައި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ އައު ސަރުކާރުގެ ޔޫނިއަން މިނިސްޓަރު އަދި ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރ ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރާއި ރައީސް މުޢިއްޒު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ އައު ސަރުކާރުގެ ޔޫނިއަން މިނިސްޓަރު އަދި ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރ ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރާއި ރައީސް މުޢިއްޒު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ އައު ސަރުކާރުގެ ޔޫނިއަން މިނިސްޓަރު އަދި ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރ ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރާއި ރައީސް މުޢިއްޒު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ހުވާކުރުމުގެ މި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ރައީސް ވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ނެންގެވި ހަނދާނީ ފޮޓޯގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުޢިއްޒު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ކައުންސިލް އޮފް މިނިސްޓަރސް ހުވާކުރެއްވުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުޢިއްޒު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ކައުންސިލް އޮފް މިނިސްޓަރސް ހުވާކުރެއްވުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް