އެންމެވެސް ބުނީ އޭނާ ހުރެގެން ރަށަށް ތަށި ނުލިބޭނެ ކަމަށް!
ހުސައިން އައްބާސް
ކ. މާލެ |

އެއީ 2000ގެ ކުރީކޮޅެވެ. ކޯޗު ލިރުގާމް ސައީދު (ލަރޭ) އައީ ފޯނު ކޯލެކެވެ. އެކޯލުގައި ދެއްކި ވާހަކަ އިތުރު އެތައް ފޯނުތަކަކުން ތަކުރާރުވި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ކުޅުމުގެ ކެރިއަރުގައި ކަންކުރި ފަދައިން ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ލަރޭ ގޮތް ދޫކޮށްލާކަށް ބޭނުމެއްނުވި އެވެ. ބޭނުންވީ މަހިބަދޫގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ހުސައިން އައްބާސްގެ އަތުގައި ބާއްވާށެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކޯޗު ގާތުގައި ބުނިކަމަށްވަނީ އަހަރެން ކައްޕިއަކަށް ހުރެގެން ތައްޓެއް ނުލިބޭނެއޭ. އެވާހަކަ ކޯޗު އަހަރެން ގާތު ބުނީ ފައިނަލް މެޗު ނިމުނީމަ. އެވާހަކަ އިވުނީމަ އަސަރުވެސް ކުރި، އުފާވެސްވި، ހިތަށް އެރީ ކީއްވެބާއޭ އެވާހަކަ އެ ދެއްކީ
ހުސައިން ބުންޏެވެ.

މަހިބަދު އާއި އެ ޓީމަށް ސަޕޯޓްކުރާ މީހުން އެވާހަކަ ދެއްކީ ކީއްވެކަމެއް ހުސައިން އަކަށް އަދިވެސް ނޭނގެ އެވެ. އަދި އެއީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ހިނގި ކަމެއްތޯ ވެސް އުވާލު އުފެދެ އެވެ.

އެކަމަކު މަހިބަދޫ އަށް އެހާތަނަށް ފުޓްބޯޅައިން ލިބުނު ހަމައެކަނި ތަށި އޭނާގެ ކެޕްޓަންކަމުގައި ގޮސް ގދ. ތިނަދޫ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް އުފުލާލެވުމުން ހުސައިން އަށް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. އެއީ ފުޓްބޯޅައިގައި އޭނާ އެންމެ އުފާވި ދުވަހެވެ. އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އެވެ.

ހުސައިން އައްބާސް ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި އުފުލާލަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އދ. މަހިބަދޫ އަކީ ގިނަ ތަރިން ތަކެއް އުފެއްދި ފުޓްބޯޅައިގެ ވަރުގަދަ ފެކްޓަރީއެކެވެ. ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ދެ ފަހަރު މަތިން ކާމިޔާބުކުރި ޓީމުގައި އެރަށުގެ ފަސް ކުޅުންތެރިއަކު ހިމެނެ އެވެ. މަހިބަދު އަށް ނިސްބަތްވާ 40ވަރަކަށް ކުޅުންތެރިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅެފި އެވެ. ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރިނަމަ ހުސައިނަށް ވެސް އެޝަރަފު ލިބުން ގާތެވެ.

ހުސައިން އަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ މިޑްފީލްޑަރެކެވެ. ކޯޗު ހަސަން ނާޝިދު (އާޖޭ) އޭނާ ޑިފެންޑަރަކަށް ބަދަލުކުރީ މެދަށް ކުޅޭނެ ޒުވާން މޮޅު ކުޅުންތެރިން ގިނަވުމުންނެވެ. އެކަމަކު އިތުބާރު ޑިފެންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި މަހިބަދޫ ތަމްސީލުކޮށްދިނުމުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ބޮޑެތި ކުލަބުތަކަށް އޭނާގެ ސޮއި ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެ ފުރުސަތު އޭނާ ދޫކޮށްލައި އަމިއްލަ ރަށުގައި ދިރިއުޅުން ބިނާކުރުމަށް ގަސްތުކޮށްގެންނެވެ.  

މާލެ ކުޅެން ނައީ ދިރިއުޅުން އޮތީ ރަށުގައި ކަމަށްވުމުން. އެއިރު މައުލޫމާތު ލިބުނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅެގެން ދިރިއުޅެވޭ ވަރަށް ނުލިބޭ ކަމަށް. އެކަމަކު އެފްއޭއެމުގެ ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓަރު އެއް ފަހަރު ބުނި މަޑުކުރަން ގައުމީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިހަށް. ދެން ގައުމީ ޓީމު ނަގަނީ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅަކަށްނޫން. މިހެންވެ އަޅުގަނޑު ބޭނުންނުވީ މަޑުކުރަން. އެއީ ރަށުން ޖޮބް ލިބުނު ދުވަސްވަރުވެސްވީމަ
ހުސައިން ބުންޏެވެ.

އޭނާ ފުރަތަމަ ވަނީ އދ. އަތޮޅު އޮފީހަށެވެ. އެތަނުގައި 15 އަހަރު ހޭދަކޮށްފައި މަހިބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އޮފިސަރަކަށް ބަދަލުވީ މީގެ 9 އަހަރު ކުރިންނެވެ. ހުސައިން ބުނީ މިއީ "ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބުކުރަން ފެށުމުން ސިޔާސީ ނުވާންވެގެން، ގެނައި ބަދަލެއް،" ކަމަށެވެ.

ތެދެކެވެ. ހުސައިން އަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ މީހެކެވެ. އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތްތެރިއެކެވެ. ރަށަށް ފުޓްބޯޅަ ތަށި ހޯދައިދިނުމަށްފަހު އެރަށުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހިދުމަތުގައި ދެގޮތެއްނުވެ ހުރި އެންމެ އިސްމީހާ އެވެ. މި މަސައްކަތުގައި މަހިބަދޫގެ ނަން އިވޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުސައިންގެ ބައިވެރިވުން ނެތިނުދެ އެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު މާލެ އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކުހެން ޓީމުގެ ކަންކަމުގައި ނަގާކިޔަން ހުންނަނީ ވެސް އޭނާ އެވެ. ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި އެވެ. ރަށު ފެންވަރުގަ އާއި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވެސް މަހިބަދޫ ތަމްސީލުކުރާ ޓީމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މައި ހިއްސާދާރަކީ ވެސް އޭނާ އެވެ.

ހުސައިން އައްބާސް ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މަހިބަދޫ އަށް ކުޅެނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ގައުމީ ފޯވަޑް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އާއި ކުރީގެ ގައުމީ ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު އިސްވެތިބެ ހިންގާ މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީ ހިންގަނީ ވެސް ހުސައިން އެވެ. އޭނާގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ހުސްކޮށްފައިވަނީ ގްރޭޑް 2އިން ފެށިގެން ގްރޭޑް 10ގެ ކުދިންނަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމުގަ އެވެ.

އެކަޑަމީގައި ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 6 ޖަހާއިރު އަރާ ގޮތަށް ފައިބަނީ 10:30ވުމުން. ގްރޭޑް 2 އިން 7 އާ ހަމައަށް 128 ކުދިން އެބަތިބި. އެކުދިންނަށް ހަފުތާއަކު ދެ ދުވަހު ޕްރެކްޓިސް ކޮށްދެނީ ފީ ނަގައިގެން. ގްރޭޑް 8، 9 އަދި 10ގެ ކުދިންނަށް އެއް ދުވަހު ޓްރޭނިން އޮންނާނެ
ހުސައިން ބުންޏެވެ.

އޭއެފްސީ ބީ ލައިސަންސް ކޯޗިން ކޯސް ހުސައިން ފުރިހަމަކުރި އެވެ. މަހިބަދޫގައި ހުސައިން އަށްވުރެ މަތީ ފަންތީގައި ކުޅުނު ކުޅުންތެރިން ކިތަންމެ ގިނަ ނަމަވެސް އަމަލީ ގޮތުން ކޯޗިންގައި އުޅެނީ އޭނާ ފަދަ މަދު މީހެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މިހާރުގެ ވިސްނުމަކީ ހަމައެކަނި އެކަޑަމީ އަށް ހުސްވުމެވެ. އެއީ ކީއްވެތޯ އެހުމުން ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ނުބުނަން އިނދެފައި ހެމުން ހެމުން ބުނީ "މިހާރު އުމުރުން މާ ދުވަސްވެއްޖެ" ކަމަށާއި އުމުރުން "ބައިގަރުނުވީ" ކަމަށެވެ.  

މިހާރު ބޭނުންވަނީ އެކަޑަމީ އަށް ހުސްވަން. ބޮޑު ޓީމުތަކަށް ކޯޗުކޮށްދޭކަށް ބޭނުމެއްނޫން. އެއީ އުމުރުން ދުވަސްވީމަ. މިހާރު އުމުރަކީ 48. މިހާރު ބައިގަރުނުވީއެއްނު!
ހުސައިން ބުންޏެވެ.
ހުސައިން އައްބާސް މަހިބަދޫ އެކަޑަމީގެ ކުދިންނާއެކު - ރާއްޖެއެމްވީ

އޭނާ އިރުޝާދުތަކާއެކު ތަމްރީނުވެގެން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި މަހިބަދޫ އެކަޑަމީގެ ފަސް ކުޅުންތެރިއަކު ކުޅެމުންދެ އެވެ.

މިއީ ރަށަށް ކޮށްދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިދުމަތެއް. ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އައިހަމް، ލީވާން، އުސާމާ، އިސްފާގް، އާއިދު. އެބަތިބި. ޓޮމް އާއި އިމްރާނުމެންގެ މަގުސަދަކީ އަބަދުވެސް ފަސްޓްގައި ކުޅޭނެ ބަޔަކު ރަށުން ހޯދުން
ހުސައިން ބުންޏެވެ.
ހުސައިން އައްބާސް މަހިބަދޫ އެކަޑަމީގެ ކުދިންނާއެކު - ރާއްޖެއެމްވީ

ހުސައިން އައްބާސް ޒުވާނަކަށް ވެގެން އައިއިރު މަހިބަދޫގައި އެ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް އޮންނަނީ މައިގަނޑު ދެ ކަމެކެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމާއި މޫދަށް ދިއުމެވެ. މި އާދައިގެ ތެރެއިން ދަނޑަށް ނުކުތް ހުސައިން ވެގެންދިޔައީ މިހާތަނަށް މަހިބަދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިދުމަތްތެރިޔާ އަށެވެ. މިހެންވެ ރަށުގައި އޭނާ އަށް އޮތް އިހްތިރާމް ވެސް ނުހަނު ބޮޑެވެ.

ވަރަށް އުފާވޭ އިހްތިރާމްދޭތީވެ. މަހިބަދޫ އަށް ތަށި ހޯދައިދިން ކެޕްޓަންކަން ގިނަ މީހުން ދަނޭ. ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ވަރަށް ރެސްޕެކްޓް ކުރާނެ. ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ އަޅުގަނޑު. އެހެން މީހަކު ނަން ބައެއް ފަހަރު ކޯޗަކަށް އޮތަސް. ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ގޮވަނީ ކޯޗު ކިޔާފައި. ވަރަށް އުފާވޭ. ބަލައިގަންނަކަން އެނގޭ އެހެންވީމަ
ހުސައިން ބުންޏެވެ.
ހުސައިން އައްބާސް މަހިބަދޫ އެކަޑަމީގެ ކުދިންނާއެކު - ރާއްޖެއެމްވީ

ހަގީގަތުގައި ވެސް ހުސައިން އަކީ މަހިބަދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ވަރަށް ހާއްސަ ނަމެކެވެ. އެރަށުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ވިންދަކީ އޭނާގެ ހުއްޓުމެއްނެތް އަގުހުރި ހިދުމަތާ ހިތްވަރެވެ.