މޫނުން ޑާކް ސްޕޮޓްތައް ފޮހެލާނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް
7 ޖޫން 2024 | ހުކުރު 07:12
މޫނުގައި ބިހި ނަގާފައިވާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް
މޫނުގައި ބިހި ނަގާފައިވާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް
ރާއްޖެއެމްވީ

ލުނބޯ ހުތުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންނަށް، ހާއްސަކޮށް ސެންސިޓިވް ނުވަތަ ރިއެކްޓިވް ހަންގަނޑެއް ހުންނަ މީހުންނަށް ސެންސިޓިވިޓީ އުފެދިދާނެ އެވެ. މޫނުގައި މާސްކު އެޅުމުގެ ކުރިން ޕެޗް ޓެސްޓެއް ހަދައި، އެއްވެސް ކަހަލަ އިރިޓޭޝަނެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާށެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • ލުނބޯ ހުތް
  • މާމުއި

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

  1. ކުޑަ ބޯތައްޓެއްގައި ލުނބޯ ހުތާއި މާމުއި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.
  2. މައިލްޑް ކްލެންޒަރ އަކުން މޫނު ރަނގަޅަށް ދޮވެލާށެވެ.
  3. އަތުން ނުވަތަ ކޮސްމެޓިކް ބްރަޝް އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަންގަނޑުގެ ކަޅު ތަންތަން ނުވަތަ ހައިޕަރޕިގްމެންޓޭޝަން ހުންނަ ތަންތަނުގައި މި މިކްސްޗަރ ހާކާލާށެވެ. އަދި 15-20 މިނެޓް ވަންދެން މަޑުކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު މޫނު ދޮވެލާށެވެ.
  4. މޫނު ހިއްކާލުމަށްފަހު މޮއިސްޗަރައިޒަރއެއް ހާކާލާށެވެ.
  5. ހަފްތާއަކު 3-2 ފަހަރު ރިޕީޓް ކުރާށެވެ.
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް