ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 14:45
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
ތިލަދުން
ކުޅުދުއްފުށީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް އަނެއްކާވެސް ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ދިމާވެއްޖެ
 
މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބޭ
 
ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މިވަގުތު ވީހާވެސް މަދު ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައި
 
ކަރަންޓު ކެނޑޭ ކޮންމެ ސަރަހައްދަކަށް ވެސް ކަރަންޓް ކެނޑޭތާ އެއްގަޑިއިރު ފަހުން އަލުން ކަރަންޓު ދެވޭނެ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް އަނެއްކާ ވެސް ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ދިމާވެއްޖެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ފެނަކަ ބްރާންޗުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ބްރާންޗުގައި ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުތަކުގެ ތެރެއިން 1 މެގަވޮޓްގެ އިންޖީނެއްގައި މައްސަލަ ޖެހިފައިވާތީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވެންދެން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭނެ ކަމަށެވެ.

ފެނަކައިން ވަނީ ކަރަންޓު ކަނޑާލާ އެކި ސަރަހައްދުތަކާއި، ގަޑިތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި ކަރަންޓު ކެނޑޭ ކޮންމެ ސަރަހައްދަކަށް ވެސް ކަރަންޓް ކެނޑޭތާ އެއްގަޑިއިރު ފަހުން އަލުން ކަރަންޓު ދެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފެނަކައިން ބުނީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މިވަގުތު ވީހާވެސް މަދު ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ފެނަކައިން ބުނީ އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ކަރަންޓު ކެނޑޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ކަރަންޓު އައުމުގެ ކުރިން ބޭނުންކުރާ އިލެކްޓްރޯނިކް އަދި އިލެކްޓްރިކަލް ހުރިހާ ތަކެއްޗެއްގެ ސްވިޗް ނިއްވާލާފައި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދިން އާއްމުންގެ މީހަކު ބުނީ ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި، ސްކޫލު ޗުއްޓީއަކަށްވުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކަމަށެވެ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށާއި، މިމައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބޭނެ އިރެއް ވެސް ހާމަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގެ މޭޔަރު މުހައްމަދު އާތިފް ފޯނު ނުނަންގަވާތީ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަހެއް ލިބޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ކުޅުދުފުއްށި ސިޓީއަށް އަނެއްކާ ވެސް ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާއިރު، އޭޕްރީލް މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލާގައި ރުޅިގަދަވެ، މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ. ދޮޅުމަސް ދުވަސް ވަންދެން ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ދިމާވެ، އެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެގެން ރައްޔިތުން ނުކުމެ މުޒާހަރާކޮށްފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ފެނަކަ އިންޖީނުގެ ކުރިމަތީގައެވެ. އެތަނަށް އެއްވެ މުޒާހަރާކޮށްފައިވާ މީހުން ވަނީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ކަރަންޓު ކެނޑުމުން މުދަލަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލުދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ކުޅުދުއްފުށި ރައްޔިތުން ވަނީ ހަލާކުވި މުދާ ހޯދުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރުކޮށް އޭގައި ސޮއިވެސް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ ގޭބީސީތަކުގެ އޭޕްރީލްމަހުގެ ކަަރަންޓު ބިލަށް 50 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭރު ފެނަކައިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް