ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 23:43
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު- ފައިލް ފޮޓޯ
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު- ފައިލް ފޮޓޯ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ނަޝީދާއި- ރައީސް ސާލިހުގެ ގުޅުން
ކުޑައިރުގެ އެކުވެރިޔާ، ރައީސް ސާލިހުއާ އޮތް ގާތްގުޅުން ކަނޑާލުންވީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު
ނާކާމިޔާބީން ފިލާވަޅު ދަސްކުރަންޖެހޭ
ރައީސް ސާލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ އަހަރު ފެނިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ އަސާސްތަކާ ދުރަށް ދިޔަ މަންޒަރު
ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ނުކުރާނަމަ އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ މާނައެއް ނެތް

ކުޑައިރުގެ އެކުވެރިޔާ، ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުއާ އޮތް 50 އަހަރުވީ ގާތްގުޅުން ކަނޑާލުންވީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވައި، އެގައުމުގެ ނޫހެއް ކަމުގައިވާ "ދަ މޯނިންގ" ނޫހަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އުފެއްދީ ވަކި އުސޫލުތަކާއި އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ އަސާސްތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާން ޖެހޭ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ސާލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ އަހަރު ފެނިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ އަސާސްތަކާ ދުރަށް ދިޔަ މަންޒަރު ކަމަށާއި، އެއީ އެމްޑީޕީއާއި ދުރަށް ދާން ޖެހުނު މައިގަނޑު ސަބަބު ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީއާ ދުރަށްދާން ވަރަށް އުދަނގޫވިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އުފެއްދި ޕްރިންސިޕަލްސްއާއި ދުރަށްދާން ފެށުމުން ޕާޓީގެ މެންބަރުންްނާއެކު ވެސް ކުރިއަށްދާން ބޭނުންނުވި ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީގެ އަސްލު މައިގަނޑު މަގުސަދާއި، އުސޫލުތައް ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އައު ޕާޓީއެއް އުފައްދަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ކަމަށާއި، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދީ އެސަބަބާ ގުޅިގެން ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެޕާޓީގައި އެމަނިކުފާނުގެ އެއްވެސް މަގާމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ނަޝީދު ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި، 20 ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބާއި ގުޅޭގޮތުން ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކާފައެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ނުކުރާނަމަ އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ މާނައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ނާކާމިޔާބީން ފިލާވަޅު ދަސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ކޮރަޕްޝަނަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ވެރިކަމަށް އައީ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، ފިޔަވަޅުއަޅާނެ ކަމުގެ ވައުދާއެކު ކަމަށާއި، އެކަން ނުކުރި ކަމަށެވެ. ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކޮށްދޭނެ ކަމަށްވެސް ވައުދުވި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ލޯނެއް ނެގީ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގެ މަތިން ހަނދާންނެތި، ވައުދުވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން އިންވެސްޓް ކުރަމުން ދިޔައީ ހަމައެކަނި ދަރިނި ބޮޑުވާ ގޮތަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ކަމަށެވެ. އެއީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް ކުރި ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ނުކުތީމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވީ. ރައްޔިތުންނަށް ވެވޭ ވައުދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ނުހިނގާނަމަ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ދެ އިންތިޚާބުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލިވުމަކީ ދެރަކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބަލިވުމުން ފިލާވަޅު ދަސްކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރަށް އައީ ކުރީގެ ވެރިކަމުގެ ކޮރަޕްޝަން ތަހުގީގު ކުރަން ވައުދުވެގެން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމެއް ނުކުރި. ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކޮށްދޭނެ ކަމަށްވެސް ވެސް ވައުދުވި. އޭގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން އިތުރު ލޯނެއް ނެގީ. އެކަން އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ޒިންމާދާރު ކުޑަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ރައީސް ސާލިހުއާ އޮތް ގާތްގުޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކުޑައިރުގެ ގާތް އެކުވެރިޔާ، 50 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުން ނިންމާލުން އެއީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މިހުރިހާ ކަމަކާއެކު ކުޑައިރުގެ ރަހުމަތްތެރިޔާ އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮއާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ 50 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރިޔާއާ ގުޅުން ކަނޑާލިން. އެއީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން.
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ސިޔާސީ އުންމީދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ މަސައްކަތުން ދުރަށް ނުދާ ކަމަށާއި، ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި މަސައްކަތް ކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އަދި ދޫދޭ ހިސާބަށް ނުދާ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް