raajjemv logo
ރަޝިޔާއިން އުފައްދަމުން އަންނަ ކޮވިޑް ވެކްސިން
ރަޝިޔާއިން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ވެކްސިންގެ 88 މިލިއަން ޑޯޒް އުފައްދާނެ
 
ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30.5 މިލިއަން ޑޯޒް އުފައްދާނެ
 
59 މިލިއަން ޑޯޒް ބޭނުންކުރާނީ ރަޝިޔާގައި ކުރިޔަށްދާ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
2,777
ކ. މާލެ |
20 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 23:16
ރަޝިޔާގައި ކުރިޔަށްދާ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ރޮއިޓަރސް

ރަޝިޔާއިން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންތަކުގެ 88 މިލިއަން ޑޯޒް އުފައްދާނެކަމަށް އެގައުމުގެ ޑެޕިޔުޓީ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ޓަޓިއަނާ ގޮލިކޮވާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ސްޓޭޓް ޓީވީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓަޓިއަނާ ވިދާޅުވީ އޭގެތެރޭގައި ރަޝިޔާއިން އުފައްދާފައިވާ ސްޕަޓްނިކް-ވީ ވެކްސިންގެ 83 މިލިއަން ޑޯޒް ހިމެނޭކަމަށެވެ.

މީގެތެރެއިން 59 މިލިއަން ޑޯޒް ބޭނުންކުރާނީ ރަޝިޔާގައި ކުރިޔަށްދާ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ކަމަށް ޓަޓިއަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރަޝިޔާއިން މިހާތަނަށް ވަނީ 11.1 މިލިއަން ވެކްސން ޑޯޒް އުފައްދާފައެވެ. މީގެތެރެއިން 7.9 މިލިއަން ޑޯޒް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ އެގައުމުގައި ކުރިޔަށްދާ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30.5 މިލިއަން ޑޯޒް އުފައްދާނެކަމަށް ޓަޓިއަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް