ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

969,718

ޚުލާސާ

  • އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
  • ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޓްރީޓޮޕް ބޭނުންކުރުމަށް 3 މަސްދުވަހުގެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި
  • މާލޭގައި ތިބި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ރަށްރަށަށް ދިޔުމުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އިއުލާނެއް މާދަމާ ހާމަކުރާނެ

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

00:05

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 00:05

22:11

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޓްރީޓޮޕް ބޭނުންކުރުމަށް 3 މަސްދުވަހުގެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި

ސަރުކާރުން ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޓްރީޓޮޕް ބޭނުންކުރުމަށް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައިކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލް ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އެދިފައެެވެ. ޓްރީޓޮޕްގައި ތިބި ބަލި މީހުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

1 މެއި 2020 | ހުކުރު 22:11

22:09

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މާލޭގައި ތިބި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ރަށްރަށަށް ދިޔުމުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އިއުލާނެއް މާދަމާ ހާމަކުރާނެ

މާލޭގައި ތިބި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ރަށްރަށަށް ދިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލު މާދަމާ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އެމީހުންގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އެއްކޮށްފަ އެވެ.

1 މެއި 2020 | ހުކުރު 22:09

22:08

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފަރުކޮޅުފުށިން 28 މީހަކު ބަނޑޮހަށް މިރޭ ބަދަލުކުރެވޭނެ

ފަރުކޮޅުފުށިން 28 މީހަކު މިރޭ ބަނޑޮހަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށާއި އެމީހުންނަކީ ހާލަތު ރަނގަޅު މީހުންކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

1 މެއި 2020 | ހުކުރު 22:08

22:06

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ނ މަނަދޫ އަދި ހއ ތަކަންދޫ ވަނީ މޮނިޓަރިން އަށް ގެނެވިފައި

3 ރަށެއްގެ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު ވަނީ އުވާލާފައި

1 މެއި 2020 | ހުކުރު 22:07

22:43

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މީހަކު ބަލިވާ ހިސާބުން ފަރުވާދޭން ފަށާނެ، ނަތީޖާ ލިބޭތޯ ނުބަލާނެ

މީހަކު ބަލިވާ ހިސާބުން ފަރުވާދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި ފަރުވާދޭން ފަށާނީ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބުމުން ނޫންކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:44

22:23

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އައިސޮލޭޝަންގައި އޮތް އެއްތާކުން 95 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 119 މީހުންގެ ތެރެއިން 95 މީހުންނަކީ އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައިވާ އެއްތާކުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އިތުރުވާނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެއިތުރުން ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ވަކި ތަންތަނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓެސްޓް ހަދާނެކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:25

22:20

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އަމާޒު ބޯޓުން އިތުރު 2 ކޮންޓެކްޓްސް ފެނިފައިވޭ

އަމާޒު ބޯޓު ކޭސް އާ ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވާކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިތުރު 2 ކޮންޓެކްޓްސް ފެނިފައިވާކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:21

22:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޑީއެޗް11 ގައި 6 މީހަކު އެބަތިބި

އެއީ 5 ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީ އެއް. ފަސް ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނެއް. އެންމެންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:19

22:16

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިންޑޮނޭޝިޔާއިން 11 މީހަކު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން

އިންޑޮނޭޝިޔާގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 11 މީހަކު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:17

22:14

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ތައިލެންޑުންނާއި ސިންގަޕޯރުން ސިއްހީ ސާމާނު މިރޭ ގެނެސްފައިވޭ

މީގެތެރޭގައި 5000 ޓެސްޓް ކިޓް

5000 މާސްކް ހިމެނޭ

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:15

22:06

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރޭ ނިޔާވި މީހާގެ ކަންކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ދަނީ ބަލަމުން

އެމްއެޗްއޭގެ ދެ ޑްރައިވަރުން އެ ބިލްޑިންގ ގައި އުޅޭތީ އެ ބިލްޑިންގ މޮނިޓަރިން އަށް ލީ އޭޕްރީލް 21 ގައި

ކޭސް އައިޑެންޓިފައި ވެފައިވަނީ އޭޕްރީލް 25 ގައި

ކޭސް ޕްރައިމަރީ ކޮންޓެކްޓަށް ވަނީ ކޭސް 280 އާ އޭޕްރީލް 14 ގައި ދިމާވީމާ

27 ވަނަ ދުވަހު ސާމްޕަލް ނަގާފައިވަނީ. ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ލިބިފައިވަނީ ރޭ މެންދަމު 12 ޖަހާކަންހާއިރު

83 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާއަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭސްކުރާ ބަލިތަކެއް ހުރި

އެޗްޕީއޭއަށް އިނގިފައިވަނީ 6:15 ހާއިރު ނޭވާލާން އުނދަގޫވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރި. ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވުނުއިރު އަންހެން މީހާ ވަނީ ނިޔާވެފައި.

އެމްބިޔުލަންސްގައި ތިބި ސްޓާފުންނަށް އެދެވެނީ މޮނިޓަރިންގ ގެ ހުރި ގެޔަކަށް ކަމަށް އެނގޭނެ. އޭގެން އެއްވެސް މީހަކު އައިސޮލޭޝަނަށް ގޮސްފައިނުވޭ. އެމީހުން ދިޔައީ ޕީޕީއީ އަޅައިގެން

ވަޅުލާފައި ވަނީ ތަޔައްމަމުކޮށްފައި

ނިޔާވި އަންހެން މީހާގެ ފިރިމީހާ ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި. މިހާރު ފަރުވާ ދެމުންދަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި. މިވަގުތު ހާލު ރަނގަޅު

- މަބްރޫކް އަޒީޒު

ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު-

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:13

22:05

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ގައި 3501 މީހުން

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ގައި 3501 މީހުން ، މޮނޮޓަރިންގ ގައި 260 ތަނެއް

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:06

02:27

ސިމާހާ ނަސީމް

މިހާރު ދެ ލެބޯޓްރީގައި 400 އާ ގާތްކޮށް ސާމްޕަލްތައް ނެގެމުންދޭ

މިހާރު ދެ ލެބޯޓްރީގައި 400 އާ ގާތްކޮށް ސާމްޕަލްތައް ނަގަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި. އައިޖީއެމްއެޗަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އިކުއިޕްމަންޓްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި ލިބޭނެ، އޭރު ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި.

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 02:27

02:12

ސިމާހާ ނަސީމް

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކަރަންޓީންގައި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކަރަންޓީންގައި ވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ދެ މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީނަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ކޮން ކޭސްއަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވި.

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 02:12

02:08

ސިމާހާ ނަސީމް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި 5 މީހަކަށް ފަރުވާ އެބަދޭ، 3 މީހުންގެ ކޮމްޕްލިކޭޝަންސް އެބަހުރި

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި 5 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި 3 މީހުންގެ ކޮމްޕްލިކޭޝަންސް އެބަހުރި ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފި

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 02:08

02:07

ސިމާހާ ނަސީމް

އިތުރު 8 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިތުރު 8 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން 280 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 02:07

02:05

ސިމާހާ ނަސީމް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ: މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ރިޕޯޓްކުރެވުނު ފުރަތަމަ މަރު

ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ. އެމީހާ އަކީ އުމުރުން 83 އަހަރުގެ އަންހެނެއް، ނަމަކީ އައިމިނަތު އާދަމް, އައިމިނަތުގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވަނީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި, ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު ގެންދިޔައިރު ވެސް އައިމިނަތު ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ. އަދި އޭނާއަކީ މޮނީޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ލެވިފައިވާ ގެއެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ފަރާތެއް ކަމަށާއި އައިމިނަތުގެ ހިނެވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ސިފައިންގެ އަންހެން ބޭކަނބަލުން ކަމަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވޭ.

30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 02:05

23:20

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ޕޮޒިޓިވެވްފައިވަނީ 52 އަހަރުގެ ދިވެއްސެއް ކަމަށެވެ.

މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 278 އަށް އަރާފައެވެ.

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޕާކިސްތާން މީހަކާއި 27 ދިވެހިންނެވެ.

އެޗްޕިއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިހާތަނަށް 278 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 126 ދިވެހިންނާއި 152 ބިދެސީންނެވެ.

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 23:20

22:35

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރޭންޑަމް ސާމްޕަލިންގ އިން މިހާހިސާބަށް އައިއިރު އެކަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި

  • ރޭންޑަމް ސާމްޕަލިންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އައިއިރު އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ. މިހާރު ބޮޑަށް ފެތުރިގެން އުޅެނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ކޮންޓެކްޓްސް އިތުރުވުމާއި ބާޒާރުމަތިން ފެނުނު ކްލަސްޓަރތައް ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 22:35

22:30

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މާސް ޓެސްޓިންގ އަކަށް ދިޔުމަށް ޓެގް ޓީމުން ބޭނުންނަމަ އެކަން ސަރުކާރުން ކުރާނެ

ޓެސްޓިންގ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުުރުމަށް އޮތް ގޮންޖެހުމަކީ އިތުރު ޓެސްޓް ކިޓް ހޯދުމުގައި ދަތިވެފައި އޮތްއޮތުން ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެ ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ހޯދުމަށް އޮތް ދަތިކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 22:30

22:20

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އަމާޒު ބޯޓުން 118 ކޮންޓެކްޓްސް، 36 ހައިރިސްކް

އަމާޒު ބޯޓުން މިހާތަނަށް 118 ކޮންޓެކްޓްސް ހޯދިފައިވާ ކަމަށާއި 36 މީހަކު ހައިރިސްކުގައި ތިބިއިރު 13 މީހަކީ ސިމްޕްޓޮމެޓިކް މީހުން ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 22:27

22:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިއަދު ޕޮަޒިޓިވްވި ކޭސްތަކުގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ދަނީ ހެދެމުން

މިއަދު މިހާތަނަށް އައިއިރު 27 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށާއި މިމީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދެމުންދާ ކަމަށް ޑރ އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 22:19

22:14

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރަޝިޔާގައި ތިބި 11 މީހަކު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ރަޝިޔާގައި ތިބި 11 މީހަކު ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ކަަމަށާއި ރަޝިޔާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 84 މީހަކު އެބަތިބި ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. މިމީހުންނަށް މި ފްލައިޓްގެ މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ރާއްޖެ އައި މީހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އަމިއްލަ އަށް ޓިކެޓް ނަގައިގެންކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 22:15

22:12

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މީގެފަހުން މާލެއިން ފެންނަ ޕޮޒިޓިވް މީހުން ބަދަލުކުރާނީ ބަނޑޮސް ކަރަންޓީނަށް

މީގެފަހުން މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ބަދަލުކުރާނީ ބަނޑޮސް ކަރަންޓީނަށް ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 22:13

22:10

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ށ.ނަރުދޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ދޮނަ ކުޅި ކަރަންޓީނަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން

ށ. ނަރުދޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ދޮނަކުޅި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަރުދޫން މިހާތަނަށް 8 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ.

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 22:11

22:07

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މިހާތަނަށް 7876 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވޭ

269 ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް

7632 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

875 ސާމްޕަލް ނުލިބި

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 22:07

22:06

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިތުރު 8 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޖުމްލަ އަދަދު 277 ށް

އިތުރު 8 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ މިހާތަނަށް 27 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް. މިއާއެކު ރާއްޖޭގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 277 ށް އަރާފައެވެ.

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 22:06

21:12

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މިލަދޫން ފުރައިގެން ދިޔަ 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 21:12

21:12

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އެޗްޕީއޭގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ އެޕް "ޓްރޭސް އެކީ" ލޯންޗު ކޮށްފި

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 21:12

19:45

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެންޓިލޭޓަރު ތަކުގެ ތަފްސީލް

18 މާރޗް: 3 ކުންފުންޏަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވޭ ( އެސްޓީއޯ، މެޑްޓެކް އަދި ނާޑް)

19 މާރޗް: 2 ކުންފުންޏަކާ ތަކެތި ގެނައުމަށް ހަވާލު ކުރެވުނު (މެޑްޓެކް އަދި ނާޑް) ، ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންއާ ގުޅިގެން އެތަކެތި އުފައްދާ ޤައުމުތަކުން ގެނައުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށް ކުންފުނިތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް އެންގި، އަދި އެއީ ކުރިން އުއްމީދު ކުރެވުނު ހާލަތެއް ނޫންނަމަވެސް އަގުވެސް ދައްކާފައިވާކަމަށް ކުންފުނިތަކުން ބުނިކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނޭ

2 އޭޕްރީލް: ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުން ލަސްވެދާނެތީ ރާއްޖޭގެ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ކަންޓްރީ އޮފީސް އަދި ދުބާއީގެ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ކަންޓްރީ އޮފީހާ ގުޅިގެން ވެންޓިލޭޓަރުގެ އަގުތައް ބެލުމަށްފަހު ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވުނު ( އެގްޒެކިއުޓާރ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގްއާ)

މިހާރުގެ އަޕްޑޭޓްތައް

މެޑްޓެކް: އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލު ކުރެވުނު ވެންޓިލޭޓަރު ތަކުގެ ތެރެއިން 18 ވެންޓިލޭޓަރ 1 މެއިގައި ރާއްޖެ ގެނެވޭނެކަމަށް އަންގާފައިވޭ، އިިތުރު 10 ވެންޓިލޭޓަރު 15 މެއިގައި ގެނެވޭނެކަމަށް، އަދި ބާކީ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނެވޭނެ އިރެއް އަންގާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް އެންގި

ނާޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް: މި ކުންފުންޏާ ހަވާލު ކުރެވުނު 20 ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެފައިވަނީ އެތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތުން ލަސްވެފައިވާތީ، އެހެންކަމުން އިތުރު ގޮތްތަކެއް ހޯދަމުންދާކަން 22 އޭޕްރީލްގައި މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވޭ

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ: މި ކުންފުންޏާ ހަވާލު ކުރެވުނު 75 ވެންޓިލޭޓަރުގެ ތެރެއިން 10 ވެންޓިލޭޓަރު 1 މެއި 2020 ގައި ރާއްޖެ އަންނާނެކަމަށް އަންގާފައިވޭ.

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 19:49

19:45

ލައިޝާ އަހްމަދު

ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެންޓިލޭޓަރު ތަކުގެ ތަފްސީލް

18 މާރޗް: 3 ކުންފުންޏަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައިވޭ ( އެސްޓީއޯ، މެޑްޓެކް އަދި ނާޑް)

19 މާރޗް: 2 ކުންފުންޏަކާ ތަކެތި ގެނައުމަށް ހަވާލު ކުރެވުނު (މެޑްޓެކް އަދި ނާޑް) ، ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންއާ ގުޅިގެން އެތަކެތި އުފައްދާ ޤައުމުތަކުން ގެނައުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށް ކުންފުނިތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް އެންގި، އަދި އެއީ ކުރިން އުއްމީދު ކުރެވުނު ހާލަތެއް ނޫންކަމަށް ނަމަވެސް އަގުވެސް ދައްކާފައިވާކަމަށް ކުންފުނިތަކުން ބުނިކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނޭ

2 އޭޕްރީލް: ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުން ލަސްވެދާނެތީ ރާއްޖޭގެ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ކަންޓްރީ އޮފީސް އަދި ދުބާއީގެ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ކަންޓްރީ އޮފީހާ ގުޅިގެން ވެންޓިލޭޓަރުގެ އަގުތައް ބެލުމަށްފަހު ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވުނު ( އެގްޒެކިއުޓާރ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގްއާ)

މިހާރުގެ އަޕްޑޭޓްތައް

މެޑްޓެކް: އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލު ކުރެވުނު ވެންޓިލޭޓަރު ތަކުގެ ތެރެއިން 18 ވެންޓިލޭޓަރ 1 މެއިގައި ރާއްޖެ ގެނެވޭނެކަމަށް އަންގާފައިވޭ، އިިތުރު 10 ވެންޓިލޭޓަރު 15 މެއިގައި ގެނެވޭނެކަމަށް، އަދި ބާކީ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނެވޭނެ އިރެއް އަންގާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް އެންގި

ނާޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް: މި ކުންފުންޏާ ހަވާލު ކުރެވުނު 20 ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެފައިވަނީ އެތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތުން ލަސްވެފައިވާތީ، އެހެންކަމުން އިތުރު ގޮތްތަކެއް ހޯދަމުންދާކަން 22 އޭޕްރީލްގައި މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވޭ

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ: މި ކުންފުންޏާ ހަވާލު ކުރެވުނު 75 ވެންޓިލޭޓަރުގެ ތެރެއިން 10 ވެންޓިލޭޓަރު 1 މެއި 2020 ގައި ރާއްޖެ އަންނާނެކަމަށް އަންގާފައިވޭ.

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 19:45

18:11

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިތުރު 13 ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވްވެ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 269 ށް

ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 13 ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 269 ށް އަރާފައެވެ.

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 18:11

15:23

އުމްނާ އިސްމާއިލް

އިތުރު 14 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ދަންމައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން އިތުރު 14 ދުވަހަށް ދަންމަން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރިިކަން އިއުލާންކޮށް ގެޒެޓު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ވަނީ ކުރިން އެންގި އެންގުމުގެ މުއްދަތު 14 ދުވަހަށް އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރުގެ އެންގެވުމަކަށް، މާލޭ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ އޭޕްރިލް މަހުގެ 17 ގައެވެ.

މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާއެކު، އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދު އެއްކޮށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފަ އެވެ. މިއާއެކު އޭޕްރިލް މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލޭގައި މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އުޅުމާއި، އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން ވަނީ މަނާކުރެވިފަ އެވެ.

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 15:23

03:27

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގައި ހުރި ތަންތަން

29 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 03:27

22:34

ލައިޝާ އަހްމަދު

ތިނަދޫގައި ނިޔާވި މީހާގެ މޫނުދެއްކުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަށް ފަހު

ތިނަދޫގައި ނިޔާވި މީހާއަކީ އެހެން ރަށެއްގެ މީހެއް، އެޑްމިޓް ކުރެވުނީ ފުއްޕާމޭގެ ބައްޔަކާ ގުޅިގެން، ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރި ޓީމަކީ އެކަމުގެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން، މޫނުދެއްކުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކަށުކަމާކެމި އަދި ކަފުން ކުރުމަށް ފަހު، އާއިލާއިން އެދުނު އަމިއްލަ ރަށް (ގދ މަޑަވެލި) އަށް ގެންދަން، ނަމަވެސް ޕްރިކޯޝަނަރީ މެޝަރއެއްގެ ގޮތުން އެގޮތަށް ނުފޮނުވީ

-މަބްރޫކް-

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 22:34

22:29

ލައިޝާ އަހްމަދު

130 ފުލުހުން މިހާތަނަށް އެކަހެރި ކުރެވިފައިވޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ 5 އޮފިޝަލަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، އޭގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ ތެރެއިންވެސް މިހާތަނަށް 130 އޮފިސަރަކު އެކަހެރި ކުރެވިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވި

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 22:29

22:27

ލައިޝާ އަހްމަދު

ނ ވެލިދޫ، ކ. މާފުށި، ބ. ފުޅަދޫގެ މޮނިޓަރިންގ އުވާލައިފި

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 22:27

22:17

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޔޫއޭއީ ފުޑް އެކްސްޕޯ އާ ގުޅުންހުރި 2 ކޭސް އެއް ފެނިފައިވޭ: ޑޮކްޓަރ

ޔޫއޭއީ ފުޑް އެކްސްޕޯ އާ ގުޅުންހުރި 2 ކޭސް އެއް ފެނިފައިވާކަމަށް ޑޮކްޓަރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ. ފެބްރުއަރީ 16ން 20 ށް އެ އެކްސްޕޯއަށް ދިޔަ މީހުން އެޗްޕީއޭއަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 22:32

22:14

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެމީހެއްގެ ގޭގޭގައި ކަރަންޓީނު ވާންޖެހޭނެ: މަބްރޫކް

ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާއިރު އެމީހެއްގެ ގޭގޭގައި ކަރަންޓީނު ވާންޖެހޭނެކަމަށާއި ހުރިހާ އެންމެން ކަރަންޓީނު ކުރާވަރަށް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި ޖާގަ ނުހުންނާނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. ގޭގޭގައި ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ބުނާނީ އެމީހެއްގެ ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 22:14

22:10

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ދިވެއްސެއްގެ ފުރާނަ ހަމަހަމައެއް ނުކުރާނަން ފައިސާ އާ : މަބްރޫކް

ދިވެއްސެއްގެ ފުރާނަ ފައިސާ އާ ހަމަހަމައަށް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާނީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފަޔާއެކު ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ކުރާނެކަމަށާއި މިކަންކަން ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔުމުން އިގްތިޞާދީ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާމެދު ގޮތްތަކެއް ނިންމާނެކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. ޓޫރިޒަމް އަނބުރާ އާރާސްތު ކުރާނެ ޕްލޭން އެބައޮތްކަމަށާއި އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތް އެބަހުރިކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަންކަން ކުރާނީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާގެ މަތިން ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 22:10

22:07

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާމެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ

މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ މުއްދަތާ ހަމައަށް އޮތް ލޮކްޑައުން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާމެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 22:07

22:04

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މޮނިޓަރިންގ އަށް ރަށްރަށް ގެންދަނީ ކޮންމެސް ކޭސް އަކާ ގުޅިގެން

މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށާއި ލޮކްޑައުން އަށް ރަށްރަށް ގެންދަނީ ކޭސް އަކާއި ގުޅުންހުރި މީހުން ތިބުމުން ކަމަށާއި އެނޫން ހާލަތެއްގައި އެޗްޕީއޭއިން އެފަދަ ނިންމުމެއް ނުނިންމާނެކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 22:04

22:01

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފްލޫ ކްލިނިކުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މަދު

ފްލޫ ކްލިނިކުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދުތައް މަދު ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 22:01

22:00

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ނަރުދޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައިވާނީ

ނަރުދޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް މިވަގުތު ސީދާ އެމީހުން ތިބި ތަނެއް ވިދާޅުވާން ނޭންގޭ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 22:00

21:53

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އަމާޒު ބޯޓާއި ގުޅުންހުރި 9 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

އަމާޒު ބޯޓާއި ގުޅުންހުރި 9 މީހަކު މިހާތަނަށް އައިއިރު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 21:53

21:53

ލައިޝާ އަހްމަދު

ށ ނަރުދޫއިން ކޮމިއުނިޓީ ޓްރާންސްމިޝަންއެއް ފެނިފައިވޭ

އަމާޒު ބޯޓާ ގުޅިގެން މިހާރު ށ ނަރުދޫއިން ކޮމިއުނިޓީ ޓްރާންސްމިޝަންއެއް ފެނިފައިވޭ، އަމާޒު ބޯޓު ކްލަސްޓަރއިން މިހާތަނަށް 113 ކޮންޓެކްޓްސް، 9 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 21:53

21:50

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކަކީ ކުރީގެ ކޭސްތަކާއި ގުޅުންހުރި ކޭސްތައް

މިއަދު ފެނުނު 21 ކޭސްއަކީވެސް ކުރީގައިވެސް ފެނިފައިހުރި ކޭސްތަކާއި ގުޅުންހުރި މީހުންކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 21:50

21:50

ލައިޝާ އަހްމަދު

މިހާތަނަށް 7623 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ

މިހާތަނަށް 7623 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ، އޭގެ ތެރެއިން 249 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، 6286 މީހުން ނެގެޓިވް، ނަތީޖާ ނުލިބި 1088 ސާމްޕަލް ހިމެނޭ، އޭގެ ތެރެއިން ގިނައީ ކޮމިއުނިޓީ ސަވައިލެންސް ތެރެއިން ފާހަގަވި ކޭސްތައް

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 21:50

21:48

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މުދާ ހިފައިގެން ރަށްރަށަށް މާލެއިން ދަތުރުކުރި ބޯޓުތަކުގެ އަދަދުތައް

ނޯރތް ހާބަރުން : 3 ބޯޓު

ޓީޖެޓީ : 28 ބޯޓު

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 21:48

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

00:05
އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
22:11
ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޓްރީޓޮޕް ބޭނުންކުރުމަށް 3 މަސްދުވަހުގެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި
22:09
މާލޭގައި ތިބި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ރަށްރަށަށް ދިޔުމުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އިއުލާނެއް މާދަމާ ހާމަކުރާނެ
22:08
ފަރުކޮޅުފުށިން 28 މީހަކު ބަނޑޮހަށް މިރޭ ބަދަލުކުރެވޭނެ
22:06
ނ މަނަދޫ އަދި ހއ ތަކަންދޫ ވަނީ މޮނިޓަރިން އަށް ގެނެވިފައި
22:43
މީހަކު ބަލިވާ ހިސާބުން ފަރުވާދޭން ފަށާނެ، ނަތީޖާ ލިބޭތޯ ނުބަލާނެ
22:23
އައިސޮލޭޝަންގައި އޮތް އެއްތާކުން 95 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
22:20
އަމާޒު ބޯޓުން އިތުރު 2 ކޮންޓެކްޓްސް ފެނިފައިވޭ
22:18
ޑީއެޗް11 ގައި 6 މީހަކު އެބަތިބި
22:16
އިންޑޮނޭޝިޔާއިން 11 މީހަކު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން
22:14
ތައިލެންޑުންނާއި ސިންގަޕޯރުން ސިއްހީ ސާމާނު މިރޭ ގެނެސްފައިވޭ
22:06
ރޭ ނިޔާވި މީހާގެ ކަންކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ދަނީ ބަލަމުން
22:05
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ގައި 3501 މީހުން
02:27
މިހާރު ދެ ލެބޯޓްރީގައި 400 އާ ގާތްކޮށް ސާމްޕަލްތައް ނެގެމުންދޭ
02:12
އައިޖީއެމްއެޗްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކަރަންޓީންގައި
02:08
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި 5 މީހަކަށް ފަރުވާ އެބަދޭ، 3 މީހުންގެ ކޮމްޕްލިކޭޝަންސް އެބަހުރި
02:07
އިތުރު 8 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
02:05
ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ: މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ރިޕޯޓްކުރެވުނު ފުރަތަމަ މަރު
23:20
އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
22:35
ރޭންޑަމް ސާމްޕަލިންގ އިން މިހާހިސާބަށް އައިއިރު އެކަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
22:30
މާސް ޓެސްޓިންގ އަކަށް ދިޔުމަށް ޓެގް ޓީމުން ބޭނުންނަމަ އެކަން ސަރުކާރުން ކުރާނެ
22:20
އަމާޒު ބޯޓުން 118 ކޮންޓެކްޓްސް، 36 ހައިރިސްކް
22:18
މިއަދު ޕޮަޒިޓިވްވި ކޭސްތަކުގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ދަނީ ހެދެމުން
22:14
ރަޝިޔާގައި ތިބި 11 މީހަކު ރާއްޖެ ގެނެސްފި
22:12
މީގެފަހުން މާލެއިން ފެންނަ ޕޮޒިޓިވް މީހުން ބަދަލުކުރާނީ ބަނޑޮސް ކަރަންޓީނަށް
22:10
ށ.ނަރުދޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ދޮނަ ކުޅި ކަރަންޓީނަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން
22:07
މިހާތަނަށް 7876 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވޭ
22:06
އިތުރު 8 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޖުމްލަ އަދަދު 277 ށް
21:12
މިލަދޫން ފުރައިގެން ދިޔަ 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
21:12
އެޗްޕީއޭގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ އެޕް "ޓްރޭސް އެކީ" ލޯންޗު ކޮށްފި
19:45
ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެންޓިލޭޓަރު ތަކުގެ ތަފްސީލް
19:45
ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެންޓިލޭޓަރު ތަކުގެ ތަފްސީލް
18:11
އިތުރު 13 ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވްވެ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 269 ށް
15:23
އިތުރު 14 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ދަންމައިފި
03:27
މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގައި ހުރި ތަންތަން
22:34
ތިނަދޫގައި ނިޔާވި މީހާގެ މޫނުދެއްކުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަށް ފަހު
22:29
130 ފުލުހުން މިހާތަނަށް އެކަހެރި ކުރެވިފައިވޭ
22:27
ނ ވެލިދޫ، ކ. މާފުށި، ބ. ފުޅަދޫގެ މޮނިޓަރިންގ އުވާލައިފި
22:17
ޔޫއޭއީ ފުޑް އެކްސްޕޯ އާ ގުޅުންހުރި 2 ކޭސް އެއް ފެނިފައިވޭ: ޑޮކްޓަރ
22:14
ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެމީހެއްގެ ގޭގޭގައި ކަރަންޓީނު ވާންޖެހޭނެ: މަބްރޫކް
22:10
ދިވެއްސެއްގެ ފުރާނަ ހަމަހަމައެއް ނުކުރާނަން ފައިސާ އާ : މަބްރޫކް
22:07
ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާމެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ
22:04
މޮނިޓަރިންގ އަށް ރަށްރަށް ގެންދަނީ ކޮންމެސް ކޭސް އަކާ ގުޅިގެން
22:01
ފްލޫ ކްލިނިކުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މަދު
22:00
ނަރުދޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައިވާނީ
21:53
އަމާޒު ބޯޓާއި ގުޅުންހުރި 9 މީހުން ޕޮޒިޓިވް
21:53
ށ ނަރުދޫއިން ކޮމިއުނިޓީ ޓްރާންސްމިޝަންއެއް ފެނިފައިވޭ
21:50
މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކަކީ ކުރީގެ ކޭސްތަކާއި ގުޅުންހުރި ކޭސްތައް
21:50
މިހާތަނަށް 7623 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ
21:48
މުދާ ހިފައިގެން ރަށްރަށަށް މާލެއިން ދަތުރުކުރި ބޯޓުތަކުގެ އަދަދުތައް