ހޮނިހިރު 23 ޖެނުއަރީ 2021
5 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 09
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:33
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

971,599

ޚުލާސާ

  • ޗައިނާ ނޫން އެހެން ގައުމުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ 62 ކޭސް
  • ތައިލެންޑުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 14 މީހެއް ފެނިއްޖެ
  • ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން 4515 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

13:02

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ޗައިނާ ނޫން އެހެން ގައުމުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ 62 ކޭސް

މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި މި ބަލި ފެތުރިފައިފާ މިންވަރަށް ބަލާލާއިރު ޗައިނާ ނޫން އެހެން ގައުމުތަކުގައި ޖުމްލަ 62 މީހުންނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޗައިނާ ނޫން 17 ގައުމަކުން މި ބަލި ފެނިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައެވެ. އެގޮތުން އެކި ގައުމުތަކުން ދަނީ ޗައިނާ އަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުގައި މަތިކަމަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 13:33

12:40

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ތައިލެންޑުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 14 މީހެއް ފެނިއްޖެ

ތައިލެންޑުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 14 މީހުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފައިވެއެވެ. ތައިލެންޑުން މި ބަލި ޖެހިފައިވާ 6 މީހުން ފެނިފައިވާއިރު އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ޖުމްލަ 14 އަރައެވެ.

އެ 6 މީހުންގެ ތެރެއިން 5 މީހުންނަކީ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސަށް ދަތުރުކުރި، އެއް އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. 6 ވަނަ މީހާއަކީ ޗައިނާގެ ޗޮންގްގިންގް ޕްރޮވިންސަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ.

ތައިލެންޑް އެއަރޕޯޓުގައި މިހާރު ދަނީ މި ބައްޔަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ޗައިނާއިން 10 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ތައިލެންޑަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:40

12:24

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން 4515 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

މިހާތަނަށް ޗައިނާގައި މި ވައިރަސްގެ ޝިކާރައަކަށްވެ 106 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ދައްކައެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓުތަކަށް ބަލާލާއިރު މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހިގެން 106 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު މި ބަލީގެ ޝިކާރައަށްވެ، ފުރާނަ ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ހޯމަ ދުވަހު އުޅެނީ 81 ގައެވެ. މިއީ 60 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

މި ބަލި ޖެހިގެން މިހާތަނަސް ޗައިނާގައި 4515 ކޭސް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ 2835 ކޭސްއެވެ. މި ބަލީގެ ކޭސްތައް އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސުންނެވެ. އެގޮތުން ހޫބޭ އިން އެކަނި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ 2714 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:56

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

13:02
ޗައިނާ ނޫން އެހެން ގައުމުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ 62 ކޭސް
12:40
ތައިލެންޑުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 14 މީހެއް ފެނިއްޖެ
12:24
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން 4515 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ