ހޮނިހިރު 23 ޖެނުއަރީ 2021
5 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 09
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:33
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

971,584

ޚުލާސާ

  • ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތައް ގިނަ ކަމަށް ދެކެން: ޝަމާޢު
  • ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ގެސްޓް ހައުސްތައް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގެ ބޭނުންކުރުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
  • 5000 މީހުންނާއި ސުވާލުކޮށް 11000 ބިދޭސީން ތޮއްޖެހިގެން ތިބި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

15:24

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތައް ގިނަ ކަމަށް ދެކެން: ޝަމާޢު

ވިޔަފާރި ކުރުމަށާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތައް ގިނަ ކަމަށް ދެކެން. ލޮކްޑައުންގައި ހަގީގީ ބޭނުން އޭގެން ސަބަބުން ނުފެނޭ. ކެތްތެރިކަމާއެކު މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބޭނަމަ އާންމު ހާލަތަކަށް އަވަހަށް އާދެވޭނެ.

- ޝަމާޢު ޝަރީފް/ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ -

12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 15:24

15:23

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ގެސްޓް ހައުސްތައް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގެ ބޭނުންކުރުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން

މާލޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި ރަށްރަށުގެ މީހުން ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްތަކުގައި ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. އެންމެން ރަށްރަށަށް ފޮނުވާ ނިންމާލެވޭނެ ވަކި ތާރީޚެއް އަދި ނޭންގޭ ކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. ލޮކްޑައުން ކޮމިޓީން އެކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. ތިން ސަތޭކަ މީހުންގެ އިތުރުން ފައްސަތޭކަ މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރަމުންދާއިރު އިތުރު ފައްސަތޭކަ މީހުން ފޮނުވުމަށް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ ހޯދަމުންދާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 15:23

15:13

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

5000 މީހުންނާއި ސުވާލުކޮށް 11000 ބިދޭސީން ތޮއްޖެހިގެން ތިބި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު

ލޮކްޑައުން އަކަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ތޮއްޖެހިގެން ބިދޭސީން އުޅޭ ތަންތަން ބެލުމަށްޓަކައި ސަރވޭ އެއް ކުރިޔަށް ގެންދުވުނު. އެސަރވޭގައި 5000 މީހުންނާއި ސުވާލުކޮށް 11000 ބިދޭސީން ތޮއްޖެހިގެން އުޅޭ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު. އެމައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން މާލެއިން ބޭރު ތަންތަނަށް އެމީހުން ބަދަލު ކުރެވިއްޖެ. ސަރވޭ އަށް ފަހު ތޮއްޖެހިގެން ބިދޭސީން އުޅޭ އައު ތަންތަން ވެސް ވަނީ ހޯދިފައި.

-ޝަމާޢު ޝަރީފް/ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ -

12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 15:13

15:01

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އަތޮޅުތަކުގައި އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ އަކާއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ

އަތޮޅު ތަކުގައި އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ހުއްދަ އާއެކު ދަތުކުރެވޭނެ.

ރަށްރަށުން މާލެ އައުމަށް ފުލުހުންގެ ހުއްދަ އައާއެކު އެކަން ކުރެވޭނެ.

މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދިޔުމަށް 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނަށް ފަހު ރަށަށް ދެވޭނެ

- އާދަމް ޝަރީފް/ އެލްޖީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް-

12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 15:01

14:58

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

500 މީހުން ކަރަންޓީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން

500 މީހުން އިތުރަށް ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ލިސްޓު އެކުލަވާލަމުންދާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. އިތުރު ފެސިލިޓީތައް ހޯދައިގެން މާލޭގައި ތާށިވެފައިތިބި ރައްޔިތުން ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ފަހު ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 14:58

14:54

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރިސޯޓް ކަރަންޓީނަށް 308 މީހަކު ގެންދެވިފައިވޭ

ރިސޯޓް ކަރަންޓީނަށް 308 މީހަކު ގެންދެވިފައިވޭ. ހުޅުމާލޭގެ ފެސިލިޓީއެއްގައި 17 މީހަކު

12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 14:54

14:54

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މެޑިކަލް ބޭނުމަށް މާލެ އައި 1400 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން، ރިސޯޓުން އައިސްތިބި 363 މީހެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ

ސިއްހީ ބޭނުމަށް މާލެ އައި 1400 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި ރިސޯޓްތަކުން އައިސް މާލޭގައި ތާށިވި 363 މީހެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. އެ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ވެރިފައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 14:59

14:51

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މީހުން ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމުގައި އަމަލުކުރަނީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް

މީހުން ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމުގައި އަމަލުކުރަމުންދަނީ އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވާލި މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން މާލެ އައި ތަނާއި ލޮކްޑައުންވި މީހުންނަށް އެންމެ އިސްކަންދޭނެ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެއިތުރުން ރިސޯޓްތަކުން އައިސް ތާށިވެފައި ތިބި މީހުންނަށް އިސްކަންދޭނެ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 14:51

14:49

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެކި އެކި އެޖެންސީތަކުން ލިބިފައިވާ ލިސްޓު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން : އެލްޖީއޭ

މާލޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުންނާއި ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި އެޖެންސީތަކުން ލިބިފައިވާ ލިސްޓު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެލްޖީއޭއިން ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެލްޖީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން 5000 ށް ވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 14:49

03:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރަށަށް މީހުން ނުފޮނުވަނީ ވަސީލަތް ނެތިގެނެއް ނޫން، ރިސްކު ނަގަން ބޭނުން ނުވަނީ: އަލީ ވަހީދު

ރަށްރަށުން ކުރު މުއްދަތަށް މާލެ އައިސް މާލޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން އަނބުރާ ރަށަށް ފޮނުވުމުގައި ލަސްތަކެއް އުޅެނީ ވަސީލަތްތައް ނެތިގެން ނޫންކަމަށާއި، ބަލިމަޑުކަމެއްގެތެރޭގައި ރިސްކް ނަގަން ބޭނުން ނުވާތީކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ކޮވިޑް-19 ކަވަރޭޖަށް ދެއްވި ހާއްސަ ބަސްތީގަތުމެއްގައި މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ބަލި މަޑުކަމެއް އޮތް ތަނަކުން އެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ނެތް ތަނަކަށް މީހުން ފޮނުވުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ އަތޮޅުތެރެއަށް ބަލިފެތުރުނަނުދީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުން ކަމަށްވާއިރު، ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހެއްގެ ގައިން އެ ބަލި ރަށުތެރޭގައި ފެތުރިއްޖެނަމަ، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެން ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 03:37

03:23

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު މަޑުޖައްސާލެވިއްޖެ: ނެޝަނަލް ޓާސްކްފޯސް

ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން، ވައިރަސް ފެތުރީ މިންވަރު މަޑުޖައްސާލެވިފައިވާކަމަށް ނެޝަނަލް ޓާސްކްފޯހުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާއަށް ހެދިފައިވާ އަންދާޒާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނެޝަނަލް ޓާސްކްފޯހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ހެދިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޝަންތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ސަރޖެއް (ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ކުއްލިއަކަށް އިތުރުވުމެއް) އަންނާނެ ކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފަ އެވެ.

12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 03:23

03:13

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިތުރު 35 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 897 އަށް އަރައިފި

އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ ޕޮޒިޓިވްވި 15 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، 14 ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާއި، 14 ދިވެހިންގެ އިތުރުން 7 އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 897 އަށް އަރާފަ އެވެ.

12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 03:13

17:05

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޓޫރިޒަމް ސިނާޢާތުން 30 ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ފްރޮންޓްލައިނާ ގުޅިފައި: އަލީ ވަހީދު

ޓޫރިޒަމް ސިނާޢަތުން 30 ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ފްރޮންޓްލައިނާ ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

11 މެއި 2020 | ހޯމަ 17:05

16:43

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެންމެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ އަންނަ ދުވަހު ޓޫރިޒަމް އެޕް ތަޢާރަފްކުރެވޭނެ: އަލީ ވަހީދު

ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަތުވެރިޔާ އަންނަ ދުވަހު ޓޫރިޒަމް އެޕް ތައާރަފް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި މި އެޕްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ހިމެނޭނެކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

11 މެއި 2020 | ހޯމަ 16:43

16:34

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

6 މަސް ދުވަސް ކޮޓަރި ހިފައިގެން ތިބުމަށް ނަމަވެވެސް ފަތުރުވެރިންގެ ރިކުއެސްޓް އާދޭ: އަލީ ވަހީދު

ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުމަށް ރިކުއެސްޓްތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކަރަންޓީނު ވުމަށް ވިޔަސް އައުމަށް އެދެމުންދާ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. ބޯޑަރ ހުޅުވާލުމަށް އެދެމުންދާ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. ޗައިނާއިންވެސް ފަތުރުވެރިން އައުމަށް އެދެމުންދާ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

11 މެއި 2020 | ހޯމަ 16:34

16:23

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޖަލުން މިހާތަނަށް ނެގިފައިވަނީ 38 ސާމްޕަލް

ޖަލުން މިހާތަނަށް އައިއިރު ނެގިފައިވަނީ 38 ސާމްޕަލް ކަމަށާއި ނަތީޖާ ލިބުނު 22 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

11 މެއި 2020 | ހޯމަ 16:23

16:06

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ލޮކްޑައުން މިއޮތީ މަތީ ދަރަޖައިގައި އެޅިފައި : އަލީ ވަހީދު

ލޮކްޑައުން މިހާރު މިއޮތީ މަތީ ދަރަޖައިގައި އެޅިފައި ކަމަށާއި ދެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދެމެހެއްޓުން ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތީ އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް ރައްޔިތުން ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

11 މެއި 2020 | ހޯމަ 16:42

15:53

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ އަމާންކަމަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: އިމްރާން

މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ އަމާންކަމަށް އަސަރުކުރާ ފަދަ ކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެފުރުސަތު ނުދޭނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.

11 މެއި 2020 | ހޯމަ 15:53

15:49

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުންދާ 24 ތަނެއް ކޯޑަން ކޮށްގެން މިހާރުވެސް ބަލަހައްޓަމުންދޭ

ތޮއްޖެހިގެން ބިދޭސީން އުޅެމުންދާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން 24 ތަނެއް މިހާރުވެސް ކޯޑަންކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެތަންތަނުގައި ދޮޅު ހާހަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

11 މެއި 2020 | ހޯމަ 15:49

15:47

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ލޮކްޑައުނާ ޚިލާފުވެގެން 169 މީހެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވޭ

ލޮކްޑައުންނާ ޚިލާފުވެގެން 169 ދިވެހިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވޭ

200 ށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވޭ

- ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން -

11 މެއި 2020 | ހޯމަ 15:47

15:42

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކަންކަން ރަނގަޅަށް ގޮސްފިނަމަ ދެ ހަފްތާ އާއި ހަ ހަފްތާ އާ ދެމެދު ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅޭނެ

މިވަގުތު މިކުރިމަތި ލަނީ ބަލީގެ ސީރިއަސް ހާލަތަށްކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ކަންކަން ރަނގަޅު ވުމުން ރާއްޖެ އަލުން ފަތުރުވެރިކަން ހުޅުވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

11 މެއި 2020 | ހޯމަ 15:42

15:40

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް 3000 ރޫމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން 3000 ރޫމް މާލެ ސަރަހައްދުން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ޓޫރިޒަމް ސިނާޢަތުގެ ފަރާތުން މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް 500 ރޫމް ލިބޭނެކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މާލޭގައި ތާށިވެފައިވާ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނު ކުރުމަށްވެސް ރޫމްތައް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. މިވަގުތު 5000 އެއްހާ ރައްޔިތުން މާލެ ސިޓީން ރަށްރަށަށް އެނބުރި ދިޔުމަށް އެދޭ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

11 މެއި 2020 | ހޯމަ 15:40

15:37

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވިލިވަރުގައި ހަދާ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ މިމަހުގެ 17 ގައި ނިމޭނެ

ވިލިވަރުގައި ހަދާ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ މިމަހުގެ 17 ގައި ނިމެނޭކަމަށާއި 16 ވަނަ ދުވަހު އެތަން މީޑިޔާ އާއި އެޗްއާރުސީއެމް އަށް ދައްކާލެވޭ ވަރުވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި 2020 | ހޯމަ 15:37

03:44

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިމާރާތްކުރުމުގެ ސައިޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ޚާއްސަ ގައިޑްލައިނެއް ނެރެފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިމާރާތްކުރުމުގެ ސައިޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ޚާއްސަ ގައިޑްލައިނެއް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) އިން ނެރެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި "ގައިޑްލައިން ޓު ކޮމްބެކްޓް ކޮވިޑް-19" ނެރެދެއްވީ މަސީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހެވެ.

މިގައިޑްލައިންއާ ބެހޭ ގޮތުން ޖަނާހު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ މިހާލަތުގައި ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މިގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް މިއީ މިދަނޑިވަޅުގައި އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ކަމަަށެވެ.

11 މެއި 2020 | ހޯމަ 03:44

03:43

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފޮޓޯ: ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމްކުރާ ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކަށް

ރީޖަނަލް ފެންވަރުގައި ކޮވިޑް 19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިމާރާތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ނިމިފައެވެ. އަދި އިމާރާތްތަކުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަސް ތެރޭ ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެ އެވެ.

11 މެއި 2020 | ހޯމަ 03:43

03:41

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފޮޓޯ: އިތުރު 202 މީހުންނާއެކު އިންޑިއާގެ ދެވަނަ އަސްކަރީ މަނަވަރު ފުރުން

މި މަނަވަރުގައި ފުރާފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެނބުރި ޤައުމަށްދާން ބޭނުންވެފައިތިބި 202 މީހަކު އެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރެއްގައި އެ ޤައުމުގެ 698 މީހަކު ޤައުމަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

11 މެއި 2020 | ހޯމަ 03:41

03:39

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން 5000 ޓެސްޓް ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި، މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ލިބޭނެ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ ފަރާތުން 5000 ޓެސްޓް ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، ހޯމަ ދުވަހު ލިބޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެންއީއޯސީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ 5000 ޓެސްޓް ކިޓް ހޯމަ ދުވަހު ލިބޭނެކަމަށް މަބްރޫކް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް، 5000 ޓެސްޓް ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުންނަ ނެޝަނަލް ރެފަރެންސް ލެބޯރަޓަރީގައި ޓެސްޓުކުރާއިރު ކޮވިޑް-19 އަށް ދެ ބާވަތެއްގެ ޓެސްޓެއް ކުރެވެ އެވެ. އެއީ ސްކްރީނިންގ ޓެސްޓުގެ އިތުރުން ޖެނެޓިކް ޓެސްޓެވެ.

11 މެއި 2020 | ހޯމަ 03:39

17:08

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 45 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 835 ށް އަރައިފި

10 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 17:08

02:57

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 790 އަށް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 790 އަށް އަރައިފި އެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ޑޭޝްްބޯޑްގައިވާ މައުލޫމާތުދައްކާގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 45 އަށް އަރާފަ އެވެ. އެގޮތުން ކޭސް ނަމްބަރު 746 އިންް ފެށިގެން ކޭސް ނަމްބަރު 790 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ.

10 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 03:31

00:30

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި އައްޑޫސިޓީގައި އެއްގަމުދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭނެ އުޅަނދުތައް އާންމުކޮށްފި

ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި އައްޑޫ ސީޓީގައި އެއްގަމު ދަތުުރު ފަތުރު ކުރެވޭނެ އުޅަނދުތައް ޢާންމުކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މިހިނގާ މެއި މަހުގެ 09 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން، އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އައްޑޫ ސިޓީގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

މި ފިޔަވަޅުގެ ދަށުން އައްޑޫގެ ހުރިހާ އަވަށެއްގައި އެއްގަމު އުޅުނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި މަގުމަތީގައި މީހުން އުޅުން މަނާވާނެއެވެ. އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ އަވަށްތަކަށް އަރައިފޭބުންވެސް ހުއްޓާލާނެއެވެ.

10 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 00:30

22:52

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މާލެ ލޮކްޑައުން ހަރުކަށި ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެކެވެނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: މަބްރޫކް

މާލެ ލޮކްޑައުން ހަރުކަށި ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދައުރުވަމުންދާ ވައިބަރ މެސެޖްތަކަކީ އެއްވެސް ހަޤީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އެންއީއޯސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ލޮކްޑައުން އިތުރަށް ހަރުކަށިކޮށް، ގެއިން ނުނިކުމެވޭގޮތް ހަދާ، ޑެލިވަރީ ހުއްޓާލާ އަދި ހުރިހާ ފިހާރައެއް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ލިޔެ މެސެޖެއް ދައުރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އެއްވެސް ހަޤީތަތެއް އޮތް ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:52

22:36

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޖުމްލަ 785 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ޖުމްލަ 785 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، ލިބިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ކޮވިޑް-19 އަށް ޖުމްލަ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 785ށް އަރާފައިވާކަމަށެވެ.

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:52

22:35

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިތުރު ނުވަ މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ، ޖުމްލަ އަދަދު 29 އަށް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 9 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެ، ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 29 އަށް އަރައިފި އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މި މީހުންނާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އެންއީއޯސީން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ކްރިޓިކަލް ހާލަތަށްދާ މިހުންނަށް ފަރުވާދެމުން ގެންދިޔައީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. އޭގެތެރޭގައި މިހާރު ފަސް މީހަކަށް ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ. އެ އެންމެންވެސް ވަނީ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:52

15:41

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ގެ ފޭސް އެކެއްގެ އެނދުތައް މިމަހުގެ 14 ގައި ނިންމާލެވޭނެ

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާނީ ދެ ބަޔަކަށް ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީއީއޯ އިބްރާހީމް ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ހުރި ބައިގައި ފުރަތަމަ ފޭސްގެ އެނދުތައް މިމަހުގެ 14 އަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ. މިހާރު ކުރިޔަށްދަނީ އެތަނުގައި އެއްޗެހި އެސެމްބްލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ. ހުރިހާ ކްލިނިކަލް ކޮމްޕޮނެންޓެއް އެތަނުގައި މެނޭޖްކުރަމުންދާނީ އައިޖީއެމްއެޗުން ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެތަނުގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޓީމު މިހާރު އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ކަމަށާއި ސަރޖަށް އަރައިގެން ދާއިރު އިތުރު އެނދު ބޭނުންވާ ކަމަށްވާނަމަ އެތަނުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ގައި ހުރި އެނދުތައް ހުންނާނެކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ. ދެން ހުރި ތިން ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 15:41

15:31

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ހުޅުމާލޭގައި 20 އެނދުގެ ފެސިލިޓީއެއް ވަނީ ލިބިފައި

ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ހުޅުމާލޭގައި އެކޮމޮޑޭޓް ވުމަށް 20 އެނދުގެ ފެސިލިޓީއެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޑރ ނަޒީމް ވިދާޅުވި އެވެ. ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ގެޔަށް ދާން ބޭނުންނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކޮމޮޑޭޓް ވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިވެފައި ކަމަށް ޑރ ނަޒީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 15:31

15:17

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޓްރީޓޮޕްގެ ވަޒީފާއިން 25 މުވައްޒަފަކު ކަނޑާލެވުނީ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން

ޓްރީޓޮޕްގެ ވަޒީފާއިން 25 މުވައްޒަފަކު ކަނޑާލެވުނީ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން. އެއީ ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީން 70 އިންސައްތަ ދަށްވުމާ ގުޅިގެން. އާންމު ހާލަތަށް ރުޖޫޢުވުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދޭނީ އެމީހުންނަށް ކަމަށްވާނީ އަންގާފައި. މިހާރު 500 މުވައްޒަފުން ޓްރީޓޮޕްގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދޭ.

- ޑރ ޑޭވިޑް ފެއިންބަރގް، ސީއީއޯ، ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް -

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 15:17

15:10

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 22 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:37

15:08

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

1 ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި

އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އެއް ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ޑރ ނަޒީމް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ މަސައްކަތްތުގެ ތެރެއިން ނޫންކަމަށް ޑރ ނަޒީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 15:08

15:07

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އައިޖީއެމްއެޗްގެ 16 ނަރުހުން ވަނީ އައިސޮލޭޓްކޮށްފައި

އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 16 ނަރުހުން އައިސޮލޭޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑރ ނަޒީމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ ވޯރކް ފޯސްއަށް ލިބުނު ދެރައެއް ކަމަށް ޑރ ނަޒީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 15:07

14:53

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލު ބަދަލުކުރުމަށް އެންޑީއެމް އާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 26 އޭޕްރީލްގައި

ކޮވިޑް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލު ބަދަލުކުރުމަށް އެންޑީއެމް އާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 26 އޭޕްރީލްގައި ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ބަލި މީހާ މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަނީ އެޑްމިޓްކޮށްފައި. ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަކީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލަށްވާއިރު އެހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖުމެންޓުން ނިންމީ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލް ކޮވިޑް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް. މިކަން ހިނގާދިޔައީ ކުރިންވެސް ރޭވިގެން ދިޔަ ގޮތަށް.

-އިބްރާހީމް ސަލީމް، ސީއީއޯ، އައިޖީއެމްއެޗް-

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 14:53

14:43

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިވަގުތު ޓްރީޓޮޕްގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 5 މީހަކަށް އަންނަނީ ފަރުވާދެމުން

މިވަގުތު ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 5 މީހަކަށް ޓްރީޓޮޕްގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް ޑރ ނަޒީމް ވިދާޅުވި އެވެ. ބަލި މީހެއް ގެނައުމަށްފަހު އޭނާ ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ނަމަ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދޭންޖެހޭނަމަ ޓްރާންސްފަރ ކުރާނީ ޓްރީޓޮޕަށް ކަމަށް ޑރ ނަޒީމް ވިދާޅުވި އެވެ. ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާދޭން ޖެހޭކަމަށްވާނަމަ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޓީމަކަށް ގުޅާ ޓްރީޓޮޕަށް ގުޅާ ތައްޔާރުވުމަށް އަންގާނެ. އަދި އެއަށްފަހު ބަލި މީހާ ޓްރީޓޮޕަށް ބަދަލުކުރާނެކަމަށް ޑރ ނަޒީމް ވިދާޅުވި އެވެ. ފަރުވާގެ ބޮޑު ބައެއް ކުރިޔަށްދާނީ އައިޖީއެމްއެޗުން. ފުރަތަމަ 45 އެނދު ޓްރީޓޮޕްގައި ފަރުވާދޭނެ. އެންމެ ޕީކަށް ދާއިރު އައިޖީއެމްއެޗުން 75 ޑޮކްޓަރުން ދާނެ ޓްރީޓޮޕަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަދި 300 އެއްހާ ނަރުހުން ވެސް ޓްރީޓޮޕަށް ދާނެކަމަށް ޑރ ނަޒީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 14:59

09:48

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މާދަމާއިން ފެށިގެން އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމުން ބައެއް ހިދުމަތްތައް ދޭން ފަށަނީ

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 09:48

09:47

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ރަށްރަށަށް މީހުން ފޮނުވުމުގައި އެހެން ވިސްނުމަކަށް ދަނީ

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 09:47

09:47

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އެޗްޕީއޭއިން އަންގާފައިވާ ގޮތާއި ހިލާފަށް ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން އަމަލުކުރޭ: ހޯމް މިނިސްޓަރ

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 09:47

09:46

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ނިއު ޔޯކްގައި ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ''ކަވަސާކީ ޑިސީސް'' ޖެހި މަރުވެއްޖެ

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 09:46

09:45

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އަނބުރާ ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ އިންޑިއާގެ 4500 ރައްޔިތަކު އެބަތިބި

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 09:45

09:45

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ހަތް މަހުގެ ކުއްޖަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ!

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 09:45

09:44

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮވިޑް -19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިދިކޮޅުންވެސް ބަލައިގަނޭ: ހޯމް މިނިސްޓަރ

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 09:44

09:43

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މިހާތަނަސް ފަސް ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 09:43

09:43

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ބީއެމްއެލް ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 09:43

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

15:24
ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތައް ގިނަ ކަމަށް ދެކެން: ޝަމާޢު
15:23
ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ގެސްޓް ހައުސްތައް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގެ ބޭނުންކުރުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
15:13
5000 މީހުންނާއި ސުވާލުކޮށް 11000 ބިދޭސީން ތޮއްޖެހިގެން ތިބި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު
15:01
އަތޮޅުތަކުގައި އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ އަކާއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ
14:58
500 މީހުން ކަރަންޓީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން
14:54
ރިސޯޓް ކަރަންޓީނަށް 308 މީހަކު ގެންދެވިފައިވޭ
14:54
މެޑިކަލް ބޭނުމަށް މާލެ އައި 1400 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން، ރިސޯޓުން އައިސްތިބި 363 މީހެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ
14:51
މީހުން ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމުގައި އަމަލުކުރަނީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް
14:49
އެކި އެކި އެޖެންސީތަކުން ލިބިފައިވާ ލިސްޓު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން : އެލްޖީއޭ
03:37
ރަށަށް މީހުން ނުފޮނުވަނީ ވަސީލަތް ނެތިގެނެއް ނޫން، ރިސްކު ނަގަން ބޭނުން ނުވަނީ: އަލީ ވަހީދު
03:23
ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު މަޑުޖައްސާލެވިއްޖެ: ނެޝަނަލް ޓާސްކްފޯސް
03:13
އިތުރު 35 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 897 އަށް އަރައިފި
17:05
ޓޫރިޒަމް ސިނާޢާތުން 30 ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ފްރޮންޓްލައިނާ ގުޅިފައި: އަލީ ވަހީދު
16:43
އެންމެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ އަންނަ ދުވަހު ޓޫރިޒަމް އެޕް ތަޢާރަފްކުރެވޭނެ: އަލީ ވަހީދު
16:34
6 މަސް ދުވަސް ކޮޓަރި ހިފައިގެން ތިބުމަށް ނަމަވެވެސް ފަތުރުވެރިންގެ ރިކުއެސްޓް އާދޭ: އަލީ ވަހީދު
16:23
ޖަލުން މިހާތަނަށް ނެގިފައިވަނީ 38 ސާމްޕަލް
16:06
ލޮކްޑައުން މިއޮތީ މަތީ ދަރަޖައިގައި އެޅިފައި : އަލީ ވަހީދު
15:53
މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ އަމާންކަމަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: އިމްރާން
15:49
ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުންދާ 24 ތަނެއް ކޯޑަން ކޮށްގެން މިހާރުވެސް ބަލަހައްޓަމުންދޭ
15:47
ލޮކްޑައުނާ ޚިލާފުވެގެން 169 މީހެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވޭ
15:42
ކަންކަން ރަނގަޅަށް ގޮސްފިނަމަ ދެ ހަފްތާ އާއި ހަ ހަފްތާ އާ ދެމެދު ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅޭނެ
15:40
ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް 3000 ރޫމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
15:37
ވިލިވަރުގައި ހަދާ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ މިމަހުގެ 17 ގައި ނިމޭނެ
03:44
އިމާރާތްކުރުމުގެ ސައިޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ޚާއްސަ ގައިޑްލައިނެއް ނެރެފި
03:43
ފޮޓޯ: ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމްކުރާ ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކަށް
03:41
ފޮޓޯ: އިތުރު 202 މީހުންނާއެކު އިންޑިއާގެ ދެވަނަ އަސްކަރީ މަނަވަރު ފުރުން
03:39
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން 5000 ޓެސްޓް ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި، މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ލިބޭނެ
17:08
އިތުރު 45 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 835 ށް އަރައިފި
02:57
ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 790 އަށް
00:30
ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި އައްޑޫސިޓީގައި އެއްގަމުދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭނެ އުޅަނދުތައް އާންމުކޮށްފި
22:52
މާލެ ލޮކްޑައުން ހަރުކަށި ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެކެވެނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: މަބްރޫކް
22:36
ޖުމްލަ 785 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
22:35
އިތުރު ނުވަ މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ، ޖުމްލަ އަދަދު 29 އަށް
15:41
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ގެ ފޭސް އެކެއްގެ އެނދުތައް މިމަހުގެ 14 ގައި ނިންމާލެވޭނެ
15:31
ހުޅުމާލޭގައި 20 އެނދުގެ ފެސިލިޓީއެއް ވަނީ ލިބިފައި
15:17
ޓްރީޓޮޕްގެ ވަޒީފާއިން 25 މުވައްޒަފަކު ކަނޑާލެވުނީ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން
15:10
އިތުރު 22 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
15:08
1 ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
15:07
އައިޖީއެމްއެޗްގެ 16 ނަރުހުން ވަނީ އައިސޮލޭޓްކޮށްފައި
14:53
ކޮވިޑް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލު ބަދަލުކުރުމަށް އެންޑީއެމް އާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 26 އޭޕްރީލްގައި
14:43
މިވަގުތު ޓްރީޓޮޕްގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 5 މީހަކަށް އަންނަނީ ފަރުވާދެމުން
09:48
މާދަމާއިން ފެށިގެން އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމުން ބައެއް ހިދުމަތްތައް ދޭން ފަށަނީ
09:47
ރަށްރަށަށް މީހުން ފޮނުވުމުގައި އެހެން ވިސްނުމަކަށް ދަނީ
09:47
އެޗްޕީއޭއިން އަންގާފައިވާ ގޮތާއި ހިލާފަށް ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން އަމަލުކުރޭ: ހޯމް މިނިސްޓަރ
09:46
ނިއު ޔޯކްގައި ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ''ކަވަސާކީ ޑިސީސް'' ޖެހި މަރުވެއްޖެ
09:45
އަނބުރާ ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ އިންޑިއާގެ 4500 ރައްޔިތަކު އެބަތިބި
09:45
ހަތް މަހުގެ ކުއްޖަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ!
09:44
ކޮވިޑް -19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިދިކޮޅުންވެސް ބަލައިގަނޭ: ހޯމް މިނިސްޓަރ
09:43
މިހާތަނަސް ފަސް ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ
09:43
ބީއެމްއެލް ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި