ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

969,718

ޚުލާސާ

 • ޕޮޒިޓިވްވި ޕާކިސްތާން މީހާ އޭޑީކޭއަށް ގޮސްފައިވޭ
 • ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން މިރޭ 9:30 ގައި
 • ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޖުމްލަ އަދަދު 228 ށް

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

21:47

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޕޮޒިޓިވްވި ޕާކިސްތާން މީހާ އޭޑީކޭއަށް ގޮސްފައިވޭ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޕާކިސްތާން މީހާ އޭޑީކޭއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އެމީހާ އާ ކޮންޓެކްޓް ވި 8 މީހަކު އައިސޮލޭޓް ކުރެވިފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 21:47

20:39

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން މިރޭ 9:30 ގައި

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 20:39

04:45

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޖުމްލަ އަދަދު 228 ށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ. މި ދެ މީހުންގެ ކުރެ އެކަކީ ދިވެއްސެއް އަދި އަނެއް މީހާއަކީ ބަންގްލަދޭޝް މީހެކެވެ.

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 04:45

04:40

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފްރަންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ބޭނުންކުރާ އިތުރު ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މައާފްކޮށްފި

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 04:40

04:39

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފަގީރުންނަށް ކަދުރު ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 04:39

04:38

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެމެރިކާގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަކަށް އަރައިފި

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 04:38

04:38

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކާޑުގެ ދަތިކަމެއް ނާންނާނެ، ފާއިތުވި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 40،000 ބަސްތާގެ ކާޑު އަތޮޅުތެރެއަށް ފޮނުވިން: އަމްރު

28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 04:38

23:59

އުމްނާ އިސްމާއިލް

24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ލަންކާއިން އެންމެ ގިނަ ކޭސް ފެނުނީ އިއްޔެ

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 23:59

23:57

އުމްނާ އިސްމާއިލް

މިނިސްޓަަރަކު ސެކަންޑްރީ ކޮންޓެކްޓަކަށްވެ، އައިސޮލޭޝަންގައި!

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 23:57

23:56

އުމްނާ އިސްމާއިލް

އަމާޒު ބޯޓުގެ 101 ޕްރައިމަރީ ކޮންޓެކްޓް ހޯދައިފި

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 23:56

23:56

އުމްނާ އިސްމާއިލް

އިތުރު ހަ ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 23:56

23:54

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް ދިރާސާ: މިއަދު 25 ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައިފި

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 23:55

23:54

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ދުބާއީގައި އޮތް ގަލްފް ފުޑް އެކްސްޕޯ އަށް ދިޔަ މީހުން އެޗްޕީއޭއަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް އަންގައިފި

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 23:54

23:53

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ބަލި ޖެހުނު އިތުރު ދެ މީހަކު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 23:53

17:38

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 6 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ، ޖުމްލަ އަދަދު 226 ށް

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 17:38

16:22

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 6 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 16:22

15:15

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޖުމްލަ 1500-1800 އާ ދެމެދުގެ ރޫމް، އަދި 3000 ށް ވުރެ ގިނަ ރޫމް އައިސޮލޭޝަނަށް ވަނީ ހަމަޖެއްސިފައި: އަލީ ވަހީދު

މިހާތަނަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުން ޖުމްލަ 1500-1800 އާ ދެމެދުގެ ރޫމް، އަދި 3000 ށް ވުރެ ގިނަ ރޫމް އައިސޮލޭޝަނަށް ވަނީ ހަމަޖެއްސިފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 15:15

15:02

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފްލޯޓިންގ ހޮސްޕިޓަލް ގެންނަވަރުގެ ހާލަތެއް އަދި ރާއްޖެއަކަށް ނާދޭ: އަލީ ވަހީދު

ފްލޯޓިންގ ހޮސްޕިޓަލް ގެންނަވަރުގެ ހާލަތެއް އަދި ރާއްޖެއަށް ނާންނަކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަދި މިއޮތް ހާލަތުގައި މިކަންކަން މެނޭޖްކުރެވޭނެކަމަށާއި އަދި ބޭރުގެ އެހީއަށް އެދެން ނުޖެހޭކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 15:02

15:00

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ފެސިލިޓީސްތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ހެދުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން : އަލީ ވަހީދު

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ފެސިލިޓީސްތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަށް މިވަގުތު ޗައިނާގައި ތިބި މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ދާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. ވިލިވަރު އަދި ގުޅީ ފަޅުގައިވެސް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 15:00

14:57

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސިފައިންގެ 5 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި: ކާނަލް ހުސައިން އަލީ

މިހާތަނަށް އައިއިރު ސިފައިންގެ ތެރެއިން 5 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް ކާނަލް ހުސައިން އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަދި އެކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީނު ކުރަންޖެހޭ މީހުން ކަރަންޓީނުކުރަމުންދާ ކަމަށް ކާނަލް ހުސައިން އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ. މިފަދަ ހާލަތަކަށް އަތުވެދާނެކަމަށް ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް ކާނަލް ހުސައިން އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:57

14:54

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ހުރީ ތައްޔާރަށް: އަލީ ވަހީދު

ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ގާއިމުކުރުމަށް އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ރިސޯޓްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:54

14:52

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިހާރު ހުރި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުން މިފެންނަ އަދަދުތަކުން މެނޭޖް ކުރެވޭނެ: އަލީ ވަހީދު

މިހާރު ހުރި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުން މިހާރު ފެންނަމުންދާ އަދަދުތަކަށް މެނޭޖްކުރެވޭނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:52

14:51

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް މެނޭޖްކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައެއް ނޯންނާނެ: އަލީ ވަހީދު

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް މެނޭޖްކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައި ނޯންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިހާރުވެސް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓިންގ ހެދެމުންދާ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:51

14:50

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކަރަންޓީނަށް ސިފައިން ދާންޖެހުނަސް މިމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނަން: ކާނަލް ހުސައިން

ކަރަންޓީނަށް ސިފައިން ދާންޖެހުނަސް ސިފައިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ފަސް ނުޖެހި މިކަމުގައި ދެމި ތިބޭނެކަމަށް ކާނަލް ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:50

14:44

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސިފައިން ދަނީ އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން: ކާނަލް ހުސައިން

ތަފާތު އެކި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ހެދުމަގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށާއި ފެސިލިޓީތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަންވެސް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާކަމަށް ކާނަލް ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ފެސިލިޓީ ތައް މެނޭޖްކުރުމަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަދި މެޑިކަލް ޓީމު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ކާނަލް ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:44

14:41

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފެސިލިޓީގައި ރޫމެއް ނަގާފައިވަނީ 750 ރުފިޔާއަށް، އެއީ ހަމައެކަނި ކާއެއްޗެއްސަށް އެކަނި ދޭ ފައިސާއެއް ނޫން: އަލީ ވަހީދު

ރިސޯޓްތަކުގައި ހުރި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ސަރުކާރުން ނަގާފައިވަނީ 750 ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި އެއީ ހަމައެކަނި ކާއެއްޗެހި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދޭ ފައިސާ ނޫންކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެފައިސާ އަކީ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދޭ ފައިސާކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:41

14:39

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ގިނަ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ސަރުކާރުން ނަގާފައިވަނީ ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް :އަލީ ވަހީދު

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގައި ހުރި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ސަރުކާރުން ނަގާފައިވަނީ ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:39

14:38

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރިސޯޓްތަކުގައި ތިބި ސްޓާފުންނަށް އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުގެ އިންތިޒާމު މިދަނީ ހަމަޖައްސަމުން: އަލީ ވަހީދު

ރިސޯޓްތަކުގައި ތިބި ސްޓާފުންނަށް އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުގެ އިންތިޒާމު މިދަނީ ހަމަޖައްސަމުންދާ ކަމަށާއި އެ މުވައްޒަފުންނަށް ރަށަށްދެވޭތޯ ޔަގީން ކުރައްވާނެކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:38

14:37

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

10 ރިސޯޓެއްގައި ފަތުރުވެރިން އެބަތިބި - އަލީ ވަހީދު

މިވަގުތުވެސް ރާއްޖޭގެ 10 ރިސޯޓެއްގައި ފަތުރުވެރިން އެބަތިބި ކަމަށާއި އެމީހުން ގެ ގައުމަށް ދިއުމަށް ފްލައިޓްތައް އައުމުން އެއިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަމުންދާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:37

12:21

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރާއްޖޭގެ މިވަގުތުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު 14:30 ގައި

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 12:21

12:20

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިވަގުތާ ހަމައަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރި ތަންތަން

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 12:20

06:05

އަމަން ހަލީމް

ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 06:06

06:04

އަމަން ހަލީމް

ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޯލް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްފި

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 06:04

06:03

އަމަން ހަލީމް

85 މީހުން ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން އެބަދޭ: ޖެންޑަރ

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 06:03

06:02

އަމަން ހަލީމް

ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ބައެއް ފަހަރު ލަސްވޭ، އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރާނަން: މަބްރޫކް

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 06:02

05:59

އަމަން ހަލީމް

ރާއްޖޭގައި ތިބި ބިދޭސީން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދަން ދެ ފްލައިޓެއް ހަމަޖެހިއްޖެ

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 05:59

05:57

އަމަން ހަލީމް

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެ މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 05:58

05:53

އަމަން ހަލީމް

ކާގޯ ފްލައިޓްތަކުން މުދާ ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓުކުރުމަށް ފުވައްމުލަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދެފި

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 05:53

05:52

އަމަން ހަލީމް

ޑެލިވަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސިއްހީ ކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 05:52

05:51

އަމަން ހަލީމް

ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހަކު ތުލުސްދޫއިން ފޮޒިޓިވްވެއްޖެ

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 05:51

05:49

އަމަން ހަލީމް

ތިން ބޯޓެއްގެ އިތުރުން މަސް ދޯންޏެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 05:50

05:48

އަމަން ހަލީމް

މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އުޅުނު 122 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 05:48

22:08

އަމަން ހަލީމް

އިތުރު 23 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 22:09

22:06

އަމަން ހަލީމް

އިރެއްގައި ކޮންމެ ޒޯނެއްގައި ގިނަވެގެން އުޅޭނީ 65 މީހުން

މާލޭ ސިޓީ 26 ސަރަހައްދަކަށް ބަހާލާފައިވާއިރު، މިއިން ކޮންމެ ޒޯނެއްގައި އެއް ފަހަރާ މަގުމަތީގައި އުޅޭނީ 65 މީހުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި. އަދި ބައެއް ޒޯންތަކުގައި އެއް ފަހަރާ ނިކުމު އުޅޭ އަދަދުތައް މިއަށްވުރެވެސް މަދުވާނެ ކަމަށް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއިލް ނަވީން ވިދާޅުވި.

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 22:10

22:04

އަމަން ހަލީމް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މިހާތަނަށް 560 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް 25 އޭޕްރީލް ގެ ނިޔަލަށް 560 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެ

ހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް

 • 84 މިލިއަން ރުފިޔާ: މި ފައިސާ ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޑިޒާސްޓަރ ރިސަރޗް ފަނޑުން. މިއީ 10 މަސް ދުވަހަށް ކާޑު ޔަގީންކުރަން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އެސްޓީއޯއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާ. މީގެ ތެރެއިން 11 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ޓޫރިޒަމް ޓްރަސްޓް ފަނޑުން ނަގާފައިވާ ފައިސާ
 • 386 މިިލިއަން ރުފިޔާ- އެންޑީއެމްއޭ އަދި ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް، ބޭސްފަރުވާ، އެންއީއޯސީ ހިންގުމުގެ ހަރަދަށް، އާރްއާރްޓީ ޓީމްތަކުގެ ލޮޖިސްޓިކްސް ފަދަ ހަރަދުތަކަށް ހޭދަ ކޮށްފައިވާ ފައިސާ
 • 36 މިލިއަން ރުފިޔާ: މި ފައިސާ ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ގާއިމްކުރުމަށް. އޭގެ ތެރޭގައި މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް ހަރަދުކޮށްފައިވާ 19.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނޭ
 • 469،000ރ.: ވެލިދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ މަރާމާތުކުރުމަށް
 • 6.6 މިލިއަން ރުފިޔާ: ވިލިވަރުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތަށް
 • 5.9 މިލިއަން ރުފިޔާ: ފަރުކޮޅުފުށީގައި ހުންނަ ފެސިލިޓީ ގާއިމްކުރުމަށް
 • 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާ: ފަރުކޮޅުފުށީގައި ހުންނަ ފެސިލިޓީ މަރާމާތުކުރުމަށް
 • 27 މިލިއަން ރުފިޔާ:
 • 5.3 މިލިއަން ރުފިޔާ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތައް.

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 22:04

21:44

އަމަން ހަލީމް

މިވަގުތު ނަތީޖާ ނުލިބި ހުރީ 58 ސާމްޕަލެއްގެ

ޓެސްޓިންގ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމާއެކު، ނަތީޖާ ނުލިބި ހުރި ސާމްޕަލްތަކުގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން ދަށަށް ގޮސްފި. ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ނުލިބިހުރި ސާމްޕަލްތައް 200 އަށް ވުރެ ގިނަ.

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 21:44

17:44

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އަނެއްކާވެސް އިތުރު 3 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 17:44

17:08

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 11 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 17:08

17:05

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

17 ވެހިކަލް ޕަރމިޓެއް ކެންސަލްކޮށްފި

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 17:05

17:04

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

837 ބިދޭސީއަކު ދިރިއުޅޭ 18 ތަނެއް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތައް ގެނެސްފި

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 17:04

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

21:47
ޕޮޒިޓިވްވި ޕާކިސްތާން މީހާ އޭޑީކޭއަށް ގޮސްފައިވޭ
20:39
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން މިރޭ 9:30 ގައި
04:45
ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޖުމްލަ އަދަދު 228 ށް
04:40
ފްރަންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ބޭނުންކުރާ އިތުރު ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މައާފްކޮށްފި
04:39
ފަގީރުންނަށް ކަދުރު ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
04:38
އެމެރިކާގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަކަށް އަރައިފި
04:38
ކާޑުގެ ދަތިކަމެއް ނާންނާނެ، ފާއިތުވި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 40،000 ބަސްތާގެ ކާޑު އަތޮޅުތެރެއަށް ފޮނުވިން: އަމްރު
23:59
24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ލަންކާއިން އެންމެ ގިނަ ކޭސް ފެނުނީ އިއްޔެ
23:57
މިނިސްޓަަރަކު ސެކަންޑްރީ ކޮންޓެކްޓަކަށްވެ، އައިސޮލޭޝަންގައި!
23:56
އަމާޒު ބޯޓުގެ 101 ޕްރައިމަރީ ކޮންޓެކްޓް ހޯދައިފި
23:56
އިތުރު ހަ ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް
23:54
ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް ދިރާސާ: މިއަދު 25 ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައިފި
23:54
ދުބާއީގައި އޮތް ގަލްފް ފުޑް އެކްސްޕޯ އަށް ދިޔަ މީހުން އެޗްޕީއޭއަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް އަންގައިފި
23:53
ބަލި ޖެހުނު އިތުރު ދެ މީހަކު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި
17:38
އިތުރު 6 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ، ޖުމްލަ އަދަދު 226 ށް
16:22
އިތުރު 6 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
15:15
ޖުމްލަ 1500-1800 އާ ދެމެދުގެ ރޫމް، އަދި 3000 ށް ވުރެ ގިނަ ރޫމް އައިސޮލޭޝަނަށް ވަނީ ހަމަޖެއްސިފައި: އަލީ ވަހީދު
15:02
ފްލޯޓިންގ ހޮސްޕިޓަލް ގެންނަވަރުގެ ހާލަތެއް އަދި ރާއްޖެއަކަށް ނާދޭ: އަލީ ވަހީދު
15:00
ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ފެސިލިޓީސްތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ހެދުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން : އަލީ ވަހީދު
14:57
ސިފައިންގެ 5 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި: ކާނަލް ހުސައިން އަލީ
14:54
ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ހުރީ ތައްޔާރަށް: އަލީ ވަހީދު
14:52
މިހާރު ހުރި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުން މިފެންނަ އަދަދުތަކުން މެނޭޖް ކުރެވޭނެ: އަލީ ވަހީދު
14:51
ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް މެނޭޖްކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައެއް ނޯންނާނެ: އަލީ ވަހީދު
14:50
ކަރަންޓީނަށް ސިފައިން ދާންޖެހުނަސް މިމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނަން: ކާނަލް ހުސައިން
14:44
ސިފައިން ދަނީ އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން: ކާނަލް ހުސައިން
14:41
ފެސިލިޓީގައި ރޫމެއް ނަގާފައިވަނީ 750 ރުފިޔާއަށް، އެއީ ހަމައެކަނި ކާއެއްޗެއްސަށް އެކަނި ދޭ ފައިސާއެއް ނޫން: އަލީ ވަހީދު
14:39
ގިނަ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ސަރުކާރުން ނަގާފައިވަނީ ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް :އަލީ ވަހީދު
14:38
ރިސޯޓްތަކުގައި ތިބި ސްޓާފުންނަށް އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުގެ އިންތިޒާމު މިދަނީ ހަމަޖައްސަމުން: އަލީ ވަހީދު
14:37
10 ރިސޯޓެއްގައި ފަތުރުވެރިން އެބަތިބި - އަލީ ވަހީދު
12:21
ރާއްޖޭގެ މިވަގުތުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު 14:30 ގައި
12:20
މިވަގުތާ ހަމައަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރި ތަންތަން
06:05
ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން
06:04
ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޯލް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްފި
06:03
85 މީހުން ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން އެބަދޭ: ޖެންޑަރ
06:02
ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ބައެއް ފަހަރު ލަސްވޭ، އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރާނަން: މަބްރޫކް
05:59
ރާއްޖޭގައި ތިބި ބިދޭސީން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދަން ދެ ފްލައިޓެއް ހަމަޖެހިއްޖެ
05:57
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެ މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
05:53
ކާގޯ ފްލައިޓްތަކުން މުދާ ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓުކުރުމަށް ފުވައްމުލަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދެފި
05:52
ޑެލިވަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސިއްހީ ކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ: ޑރ. އަފްޒަލް
05:51
ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހަކު ތުލުސްދޫއިން ފޮޒިޓިވްވެއްޖެ
05:49
ތިން ބޯޓެއްގެ އިތުރުން މަސް ދޯންޏެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް
05:48
މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އުޅުނު 122 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
22:08
އިތުރު 23 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
22:06
އިރެއްގައި ކޮންމެ ޒޯނެއްގައި ގިނަވެގެން އުޅޭނީ 65 މީހުން
22:04
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މިހާތަނަށް 560 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި
21:44
މިވަގުތު ނަތީޖާ ނުލިބި ހުރީ 58 ސާމްޕަލެއްގެ
17:44
އަނެއްކާވެސް އިތުރު 3 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
17:08
އިތުރު 11 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
17:05
17 ވެހިކަލް ޕަރމިޓެއް ކެންސަލްކޮށްފި
17:04
837 ބިދޭސީއަކު ދިރިއުޅޭ 18 ތަނެއް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތައް ގެނެސްފި