ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

953,568

ޚުލާސާ

 • އިތުރު 6 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
 • ޖުމްލަ 1500-1800 އާ ދެމެދުގެ ރޫމް، އަދި 3000 ށް ވުރެ ގިނަ ރޫމް އައިސޮލޭޝަނަށް ވަނީ ހަމަޖެއްސިފައި: އަލީ ވަހީދު
 • ފްލޯޓިންގ ހޮސްޕިޓަލް ގެންނަވަރުގެ ހާލަތެއް އަދި ރާއްޖެއަކަށް ނާދޭ: އަލީ ވަހީދު

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

16:22

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 6 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 16:22

15:15

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޖުމްލަ 1500-1800 އާ ދެމެދުގެ ރޫމް، އަދި 3000 ށް ވުރެ ގިނަ ރޫމް އައިސޮލޭޝަނަށް ވަނީ ހަމަޖެއްސިފައި: އަލީ ވަހީދު

މިހާތަނަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުން ޖުމްލަ 1500-1800 އާ ދެމެދުގެ ރޫމް، އަދި 3000 ށް ވުރެ ގިނަ ރޫމް އައިސޮލޭޝަނަށް ވަނީ ހަމަޖެއްސިފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 15:15

15:02

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފްލޯޓިންގ ހޮސްޕިޓަލް ގެންނަވަރުގެ ހާލަތެއް އަދި ރާއްޖެއަކަށް ނާދޭ: އަލީ ވަހީދު

ފްލޯޓިންގ ހޮސްޕިޓަލް ގެންނަވަރުގެ ހާލަތެއް އަދި ރާއްޖެއަށް ނާންނަކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަދި މިއޮތް ހާލަތުގައި މިކަންކަން މެނޭޖްކުރެވޭނެކަމަށާއި އަދި ބޭރުގެ އެހީއަށް އެދެން ނުޖެހޭކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 15:02

15:00

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ފެސިލިޓީސްތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ހެދުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން : އަލީ ވަހީދު

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ފެސިލިޓީސްތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަށް މިވަގުތު ޗައިނާގައި ތިބި މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ދާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. ވިލިވަރު އަދި ގުޅީ ފަޅުގައިވެސް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 15:00

14:57

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސިފައިންގެ 5 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި: ކާނަލް ހުސައިން އަލީ

މިހާތަނަށް އައިއިރު ސިފައިންގެ ތެރެއިން 5 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް ކާނަލް ހުސައިން އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަދި އެކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީނު ކުރަންޖެހޭ މީހުން ކަރަންޓީނުކުރަމުންދާ ކަމަށް ކާނަލް ހުސައިން އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ. މިފަދަ ހާލަތަކަށް އަތުވެދާނެކަމަށް ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް ކާނަލް ހުސައިން އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:57

14:54

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ހުރީ ތައްޔާރަށް: އަލީ ވަހީދު

ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ގާއިމުކުރުމަށް އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ރިސޯޓްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:54

14:52

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިހާރު ހުރި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުން މިފެންނަ އަދަދުތަކުން މެނޭޖް ކުރެވޭނެ: އަލީ ވަހީދު

މިހާރު ހުރި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުން މިހާރު ފެންނަމުންދާ އަދަދުތަކަށް މެނޭޖްކުރެވޭނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:52

14:51

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް މެނޭޖްކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައެއް ނޯންނާނެ: އަލީ ވަހީދު

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް މެނޭޖްކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައި ނޯންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިހާރުވެސް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓިންގ ހެދެމުންދާ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:51

14:50

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކަރަންޓީނަށް ސިފައިން ދާންޖެހުނަސް މިމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނަން: ކާނަލް ހުސައިން

ކަރަންޓީނަށް ސިފައިން ދާންޖެހުނަސް ސިފައިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ފަސް ނުޖެހި މިކަމުގައި ދެމި ތިބޭނެކަމަށް ކާނަލް ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:50

14:44

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސިފައިން ދަނީ އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން: ކާނަލް ހުސައިން

ތަފާތު އެކި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ހެދުމަގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށާއި ފެސިލިޓީތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަންވެސް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާކަމަށް ކާނަލް ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ފެސިލިޓީ ތައް މެނޭޖްކުރުމަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަދި މެޑިކަލް ޓީމު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ކާނަލް ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:44

14:41

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފެސިލިޓީގައި ރޫމެއް ނަގާފައިވަނީ 750 ރުފިޔާއަށް، އެއީ ހަމައެކަނި ކާއެއްޗެއްސަށް އެކަނި ދޭ ފައިސާއެއް ނޫން: އަލީ ވަހީދު

ރިސޯޓްތަކުގައި ހުރި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ސަރުކާރުން ނަގާފައިވަނީ 750 ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި އެއީ ހަމައެކަނި ކާއެއްޗެހި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދޭ ފައިސާ ނޫންކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެފައިސާ އަކީ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދޭ ފައިސާކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:41

14:39

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ގިނަ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ސަރުކާރުން ނަގާފައިވަނީ ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް :އަލީ ވަހީދު

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގައި ހުރި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ސަރުކާރުން ނަގާފައިވަނީ ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:39

14:38

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރިސޯޓްތަކުގައި ތިބި ސްޓާފުންނަށް އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުގެ އިންތިޒާމު މިދަނީ ހަމަޖައްސަމުން: އަލީ ވަހީދު

ރިސޯޓްތަކުގައި ތިބި ސްޓާފުންނަށް އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުގެ އިންތިޒާމު މިދަނީ ހަމަޖައްސަމުންދާ ކަމަށާއި އެ މުވައްޒަފުންނަށް ރަށަށްދެވޭތޯ ޔަގީން ކުރައްވާނެކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:38

14:37

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

10 ރިސޯޓެއްގައި ފަތުރުވެރިން އެބަތިބި - އަލީ ވަހީދު

މިވަގުތުވެސް ރާއްޖޭގެ 10 ރިސޯޓެއްގައި ފަތުރުވެރިން އެބަތިބި ކަމަށާއި އެމީހުން ގެ ގައުމަށް ދިއުމަށް ފްލައިޓްތައް އައުމުން އެއިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަމުންދާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 14:37

12:21

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރާއްޖޭގެ މިވަގުތުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު 14:30 ގައި

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 12:21

12:20

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިވަގުތާ ހަމައަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރި ތަންތަން

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 12:20

06:05

އަމަން ހަލީމް

ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 06:06

06:04

އަމަން ހަލީމް

ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޯލް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްފި

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 06:04

06:03

އަމަން ހަލީމް

85 މީހުން ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން އެބަދޭ: ޖެންޑަރ

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 06:03

06:02

އަމަން ހަލީމް

ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ބައެއް ފަހަރު ލަސްވޭ، އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރާނަން: މަބްރޫކް

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 06:02

05:59

އަމަން ހަލީމް

ރާއްޖޭގައި ތިބި ބިދޭސީން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދަން ދެ ފްލައިޓެއް ހަމަޖެހިއްޖެ

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 05:59

05:57

އަމަން ހަލީމް

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެ މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 05:58

05:53

އަމަން ހަލީމް

ކާގޯ ފްލައިޓްތަކުން މުދާ ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓުކުރުމަށް ފުވައްމުލަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދެފި

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 05:53

05:52

އަމަން ހަލީމް

ޑެލިވަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސިއްހީ ކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 05:52

05:51

އަމަން ހަލީމް

ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހަކު ތުލުސްދޫއިން ފޮޒިޓިވްވެއްޖެ

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 05:51

05:49

އަމަން ހަލީމް

ތިން ބޯޓެއްގެ އިތުރުން މަސް ދޯންޏެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 05:50

05:48

އަމަން ހަލީމް

މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އުޅުނު 122 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

27 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 05:48

22:08

އަމަން ހަލީމް

އިތުރު 23 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 22:09

22:06

އަމަން ހަލީމް

އިރެއްގައި ކޮންމެ ޒޯނެއްގައި ގިނަވެގެން އުޅޭނީ 65 މީހުން

މާލޭ ސިޓީ 26 ސަރަހައްދަކަށް ބަހާލާފައިވާއިރު، މިއިން ކޮންމެ ޒޯނެއްގައި އެއް ފަހަރާ މަގުމަތީގައި އުޅޭނީ 65 މީހުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި. އަދި ބައެއް ޒޯންތަކުގައި އެއް ފަހަރާ ނިކުމު އުޅޭ އަދަދުތައް މިއަށްވުރެވެސް މަދުވާނެ ކަމަށް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއިލް ނަވީން ވިދާޅުވި.

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 22:10

22:04

އަމަން ހަލީމް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މިހާތަނަށް 560 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް 25 އޭޕްރީލް ގެ ނިޔަލަށް 560 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެ

ހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް

 • 84 މިލިއަން ރުފިޔާ: މި ފައިސާ ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޑިޒާސްޓަރ ރިސަރޗް ފަނޑުން. މިއީ 10 މަސް ދުވަހަށް ކާޑު ޔަގީންކުރަން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އެސްޓީއޯއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާ. މީގެ ތެރެއިން 11 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ޓޫރިޒަމް ޓްރަސްޓް ފަނޑުން ނަގާފައިވާ ފައިސާ
 • 386 މިިލިއަން ރުފިޔާ- އެންޑީއެމްއޭ އަދި ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް، ބޭސްފަރުވާ، އެންއީއޯސީ ހިންގުމުގެ ހަރަދަށް، އާރްއާރްޓީ ޓީމްތަކުގެ ލޮޖިސްޓިކްސް ފަދަ ހަރަދުތަކަށް ހޭދަ ކޮށްފައިވާ ފައިސާ
 • 36 މިލިއަން ރުފިޔާ: މި ފައިސާ ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ގާއިމްކުރުމަށް. އޭގެ ތެރޭގައި މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް ހަރަދުކޮށްފައިވާ 19.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނޭ
 • 469،000ރ.: ވެލިދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ މަރާމާތުކުރުމަށް
 • 6.6 މިލިއަން ރުފިޔާ: ވިލިވަރުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތަށް
 • 5.9 މިލިއަން ރުފިޔާ: ފަރުކޮޅުފުށީގައި ހުންނަ ފެސިލިޓީ ގާއިމްކުރުމަށް
 • 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާ: ފަރުކޮޅުފުށީގައި ހުންނަ ފެސިލިޓީ މަރާމާތުކުރުމަށް
 • 27 މިލިއަން ރުފިޔާ:
 • 5.3 މިލިއަން ރުފިޔާ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތައް.

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 22:04

21:44

އަމަން ހަލީމް

މިވަގުތު ނަތީޖާ ނުލިބި ހުރީ 58 ސާމްޕަލެއްގެ

ޓެސްޓިންގ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމާއެކު، ނަތީޖާ ނުލިބި ހުރި ސާމްޕަލްތަކުގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން ދަށަށް ގޮސްފި. ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ނުލިބިހުރި ސާމްޕަލްތައް 200 އަށް ވުރެ ގިނަ.

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 21:44

17:44

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އަނެއްކާވެސް އިތުރު 3 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 17:44

17:08

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 11 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 17:08

17:05

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

17 ވެހިކަލް ޕަރމިޓެއް ކެންސަލްކޮށްފި

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 17:05

17:04

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

837 ބިދޭސީއަކު ދިރިއުޅޭ 18 ތަނެއް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތައް ގެނެސްފި

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 17:04

15:15

ލައިޝާ އަހްމަދު

ވިޔަފާރި ޕާމިޓްތަކުގެ ދަފްތަރެއް ވަރަށް އަވަހަށް އެކުލަވާލާނަން: ރެޖިސްޓްރާ

ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލާފައި ޝާއިއު ކުރާނަން ވަރަށް އަވަހަށް، އޭރުން ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ އާންމުކޮށް ގޮސް ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ފިހާރަތަކާއި، ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ ފިހާރަތައް

އާދިއްތަ ދުވަހު ނޫނީ ހޯމަ ދުވަހު އެ މައުލޫމާތު ޝާއިއު ކުރާނެ،

-ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް. މަރިޔަމް ވިސާމް-

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 15:15

15:04

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ލެބަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 15 ޓެކްނީޝަން ތަމްރީނުކުރަނީ

ފުލުހުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ތަންތަނުގައި (18 ތަނެއް) ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތިބި މީހުންނާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތިބި މީހުންވެސް އެބަތިބި، އެއިން ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 10 އިންސައްތަ ޓެސްޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް އެޗްޕީއޭއާ މި މަޝްވަރާ ކުރަމުންދަނީ،

ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ލެބްގައި އިތުރު 15 ޓެކްނީޝަންއަށް ސީދާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ތަމްރީނު ދަނީ ދެމުން، އެކަންކަން ހަމަޖެހުމުން ދުވާލަކަށް 190 ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

-އޭސީޕީ ނަވީން-

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 15:09

14:58

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެޗްޕީއޭގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ނެތި މާލެއިން ބޭރަށް ނުދެވޭނެ: ފުލުހުން

އެއްވެސް ހުއްދައެއް ދޫކުރަނީ އެޗްޕީއޭއިން ރިލީސް ލެޓަރ ލިބުނީމާ، ޚާއްސަކޮށް މާލެއިން ބޭރަށް ނުދެވޭނެ އެޗްޕީއޭގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ނެތިއެއް،

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނަވީން-

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 14:58

14:50

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެލްޖީއޭ ސިސްޓަމުން ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އެ ހުއްދައާބެހޭ މައުލޫމާތު ނޯތް ހާބަރަށް ލިބޭނެ

ނޯތް ހާބަރ ޕޯޓްގައި ޤާއިމުވެ ތިއްބަވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ، އެލްޖީއޭ، ޕޯޓް އަދި ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލުން، ކޮންމެ ބޯޓެއްވެސް އަތޮޅު ތެރެއިން ފުރައިގެން އަންނައިރު އެލްޖީއޭ ސިސްޓަމުން ނޯތް ހާބަރާ ހިއްސާކުރަން ޖެހޭ، އަދި އުޅަނދު އަންނަ ބޭނުމާ، މުދާ ބޯޓަށް އަރުވައިގެން އަނބުރާ ދާނަމަ އެ ދަތުރެއްގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އެބަޖެހޭ،

އެލްޖީއޭ ސިސްޓަމުން ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އެ ހުއްދައާބެހޭ މައުލޫމާތު ނޯތް ހާބަރަށް ލިބޭނެ،

ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ރަށްރަށުންވެސް ކައިރީގައި އޮންނަ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވޭނެ،

ފުރާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން ޔަޤީން ކުރަން ޖެހޭ އެލްޖީއޭ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލުން އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން، އަދި އުޅަނދު އަނބުރާ ފުރާއިރު ގެންދާ މުދަލުގެ ތަފްސީލުވެސް ހާމަކުރަންޖެހޭ،

އަތޮޅު ތެރެއިން އަންނަ އުޅަނދުގައި ތިބޭ އެއްވެސް ކްރޫއަކަށް މާލެއަށް ނުފޭބޭނެ، ހަމައެކަނި ދެވޭނީ އޭޓީއެމްއަށް ، އެއީވެސް ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން އެ ހުއްދަވެސް ދެވޭނީ

-މަރިޔަމް ވިސާމް، ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް-

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 14:50

14:42

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޮލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފުވެގެން މިހާތަނަށް 49 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ

އޭގެ ތެރެއިން 47 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާލެއިން، އަދި 2 މީހަކު ހުޅުމާލެއިން

ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލެއިން އެކަނިވެސް 17 މީހުން، އަދި ހުޅުމާލެއިން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ.

މިހާތަނަށް މާލެއިން ޖުމުލަ 543 މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވޭ، 53 މީހުން ހުޅުމާލެއިން އަދި 32 މީހުން ވިލިމާލެއިން

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނިވެސް މާލެއިން 139 މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށް، ހުޅުމާލެއިން 23 މީހުން އަދި ވިލިމާލެއިން 5 މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވޭ.

އޭގެ އިތުރުން، 17 ވެހިކަލް ޕާމިޓެއް ކެންސަލްކޮށްފައިވޭ އެއީ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުވެފައިވާތީ

- އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮޕް ޕޮލިސް ނަވީން-

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 14:42

12:13

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސައުދީގައި ކާފިއުގެ އަމުރު ލުއިކޮށްފި

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 12:13

10:59

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވަޒީފާގެ ހާލަތައް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޖޮބް ސެންޓަރަށް ގުޅުމަށް އެދެފި

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 10:59

10:53

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފްރާންސްގައި ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުގެ ޕްލޭން އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަނީ

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 10:53

10:52

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މަސްދުވަސް ފަހުން އިޓަލީގައި އެންމެ މަދުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އަދި މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 10:52

10:52

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ބިދޭސީންގެ އަދަދު 100 އަށް ވުރެ މައްޗަށް

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 10:52

10:26

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓާސްކް ފޯހުގެ މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރައްވަނީ

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 10:26

09:39

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ އަދަދު 1000ށް ވުރެ މައްޗަށް!

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 09:39

07:58

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ 136 ފަރާތަކަށް ވަގުތީ ހިޔާ ހަމަޖައްސައިދީފި

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 07:58

07:57

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އަމާޒު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ޕޮޒިޓިވްވުމުން، ގިނަ ކޭސްތަކެއް ފެނިދާނެ ކަމުގެ ބިރު

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 07:57

07:56

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮވިޑް-19 އިން ފަސޭހަވެވަޑައިގެން، ބޯރިސް ހޯމަ ދުވަހު އޮފީހަށް!

26 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 07:56

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

16:22
އިތުރު 6 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
15:15
ޖުމްލަ 1500-1800 އާ ދެމެދުގެ ރޫމް، އަދި 3000 ށް ވުރެ ގިނަ ރޫމް އައިސޮލޭޝަނަށް ވަނީ ހަމަޖެއްސިފައި: އަލީ ވަހީދު
15:02
ފްލޯޓިންގ ހޮސްޕިޓަލް ގެންނަވަރުގެ ހާލަތެއް އަދި ރާއްޖެއަކަށް ނާދޭ: އަލީ ވަހީދު
15:00
ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ފެސިލިޓީސްތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ހެދުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން : އަލީ ވަހީދު
14:57
ސިފައިންގެ 5 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި: ކާނަލް ހުސައިން އަލީ
14:54
ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ހުރީ ތައްޔާރަށް: އަލީ ވަހީދު
14:52
މިހާރު ހުރި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުން މިފެންނަ އަދަދުތަކުން މެނޭޖް ކުރެވޭނެ: އަލީ ވަހީދު
14:51
ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް މެނޭޖްކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައެއް ނޯންނާނެ: އަލީ ވަހީދު
14:50
ކަރަންޓީނަށް ސިފައިން ދާންޖެހުނަސް މިމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނަން: ކާނަލް ހުސައިން
14:44
ސިފައިން ދަނީ އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން: ކާނަލް ހުސައިން
14:41
ފެސިލިޓީގައި ރޫމެއް ނަގާފައިވަނީ 750 ރުފިޔާއަށް، އެއީ ހަމައެކަނި ކާއެއްޗެއްސަށް އެކަނި ދޭ ފައިސާއެއް ނޫން: އަލީ ވަހީދު
14:39
ގިނަ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ސަރުކާރުން ނަގާފައިވަނީ ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް :އަލީ ވަހީދު
14:38
ރިސޯޓްތަކުގައި ތިބި ސްޓާފުންނަށް އަމިއްލަ ރަށަށް ދިޔުމުގެ އިންތިޒާމު މިދަނީ ހަމަޖައްސަމުން: އަލީ ވަހީދު
14:37
10 ރިސޯޓެއްގައި ފަތުރުވެރިން އެބަތިބި - އަލީ ވަހީދު
12:21
ރާއްޖޭގެ މިވަގުތުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު 14:30 ގައި
12:20
މިވަގުތާ ހަމައަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރި ތަންތަން
06:05
ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން
06:04
ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޯލް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްފި
06:03
85 މީހުން ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން އެބަދޭ: ޖެންޑަރ
06:02
ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ބައެއް ފަހަރު ލަސްވޭ، އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރާނަން: މަބްރޫކް
05:59
ރާއްޖޭގައި ތިބި ބިދޭސީން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދަން ދެ ފްލައިޓެއް ހަމަޖެހިއްޖެ
05:57
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެ މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
05:53
ކާގޯ ފްލައިޓްތަކުން މުދާ ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓުކުރުމަށް ފުވައްމުލަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދެފި
05:52
ޑެލިވަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސިއްހީ ކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ: ޑރ. އަފްޒަލް
05:51
ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހަކު ތުލުސްދޫއިން ފޮޒިޓިވްވެއްޖެ
05:49
ތިން ބޯޓެއްގެ އިތުރުން މަސް ދޯންޏެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް
05:48
މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އުޅުނު 122 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
22:08
އިތުރު 23 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
22:06
އިރެއްގައި ކޮންމެ ޒޯނެއްގައި ގިނަވެގެން އުޅޭނީ 65 މީހުން
22:04
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މިހާތަނަށް 560 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި
21:44
މިވަގުތު ނަތީޖާ ނުލިބި ހުރީ 58 ސާމްޕަލެއްގެ
17:44
އަނެއްކާވެސް އިތުރު 3 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
17:08
އިތުރު 11 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
17:05
17 ވެހިކަލް ޕަރމިޓެއް ކެންސަލްކޮށްފި
17:04
837 ބިދޭސީއަކު ދިރިއުޅޭ 18 ތަނެއް މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތައް ގެނެސްފި
15:15
ވިޔަފާރި ޕާމިޓްތަކުގެ ދަފްތަރެއް ވަރަށް އަވަހަށް އެކުލަވާލާނަން: ރެޖިސްޓްރާ
15:04
ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ލެބަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 15 ޓެކްނީޝަން ތަމްރީނުކުރަނީ
14:58
އެޗްޕީއޭގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ނެތި މާލެއިން ބޭރަށް ނުދެވޭނެ: ފުލުހުން
14:50
އެލްޖީއޭ ސިސްޓަމުން ހުއްދަ ލިބުމާއެކު އެ ހުއްދައާބެހޭ މައުލޫމާތު ނޯތް ހާބަރަށް ލިބޭނެ
14:42
ޮލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފުވެގެން މިހާތަނަށް 49 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ
12:13
ސައުދީގައި ކާފިއުގެ އަމުރު ލުއިކޮށްފި
10:59
ވަޒީފާގެ ހާލަތައް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޖޮބް ސެންޓަރަށް ގުޅުމަށް އެދެފި
10:53
ފްރާންސްގައި ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުގެ ޕްލޭން އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަނީ
10:52
މަސްދުވަސް ފަހުން އިޓަލީގައި އެންމެ މަދުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އަދި މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
10:52
ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ބިދޭސީންގެ އަދަދު 100 އަށް ވުރެ މައްޗަށް
10:26
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓާސްކް ފޯހުގެ މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރައްވަނީ
09:39
ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ އަދަދު 1000ށް ވުރެ މައްޗަށް!
07:58
ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ 136 ފަރާތަކަށް ވަގުތީ ހިޔާ ހަމަޖައްސައިދީފި
07:57
އަމާޒު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ޕޮޒިޓިވްވުމުން، ގިނަ ކޭސްތަކެއް ފެނިދާނެ ކަމުގެ ބިރު
07:56
ކޮވިޑް-19 އިން ފަސޭހަވެވަޑައިގެން، ބޯރިސް ހޯމަ ދުވަހު އޮފީހަށް!