ބުރާސްފަތި 09 އޭޕުރިލް 2020
02 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 16
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

862,690

ޚުލާސާ

  • ކޮވިޑް-19: މަލްޑިނީ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޑެނިއެލް ރަނގަޅުވެއްޖެ
  • ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސިއަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްވި ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގަނީ
  • ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ނިޒާމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް: ޕީޖީ ޝަމީމު

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

18:56

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: މަލްޑިނީ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޑެނިއެލް ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޕައޮލޯ މަލްޑިނީ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ޑެނިއަލް މަލްޑިނީ ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

ދެބަފައިން މި ވައިރަހުން ރަނގަޅުބެފައިވާ ކަމަށް އިޓަލީގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އޭސީ މިލާނުގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު ޕައުލޯ މަލްޑިނީ އާއި އެޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑެނިއަލް މަލްޑިނީ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ދެބަފައިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރީ ޑެނިއަލް އަށެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 18:56

18:34

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސިއަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްވި ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސިއަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްވި ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 18:34

18:33

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ނިޒާމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް: ޕީޖީ ޝަމީމު

ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ނިޒާމަކީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 18:59

17:31

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ކުރިމަތިލުމަށް، ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އޯއައިސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ގޮވާލައްވައިފި

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް(ކޮވިޑް-19)ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ކުރިމަތިލުމަށް މެންބަރު ޤައުމުތައް ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އޯގައިނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް(އޯއައިސީ) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. ޔޫސުފް އަލް އުޘައިމީން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 17:31

17:10

ޒިހްނަތު ހަސަން

އަންނަ ހަފުތާގައިވެސް ސްކޫލުތަކާއި ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހާ ތަންތަން ބަންދު

އަންނަ ހަފުތާގައިވެސް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހާ ތަންތަން ބަންދު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 17:10

16:14

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވުހާން ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް އައުމާއެކު ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް 620,000 މީހުން އެކިތަންތަނަށް ދަތުރުކުރި

ކޮވިޑް-19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި އޮތްއޮތުން އޭޕްރީލް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ނިމުމަކަށް ގެނައުމާއެކު އެދުވަހު އެކަނިވެސް އެގައުމުގެ 620،000 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއް ތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް އެސިޓީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 16:14

15:50

ޒިހްނަތު ހަސަން

މާލެސިޓީގައި އިއުލާނުކުރި ކާފިއުގެ އަމުރު އުވާލައިފި

މާލެސިޓީގައި އިއުލާނުކުރި ކާފިއުގެ އަމުރު އުވާލައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އޭޕްރީލް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކާފިއު އުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 15:51

15:23

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދިގުކުރުމާ މެދު މިއަދު ގޮތެއް ނިންމާނެ

އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދިގު ކުރުމާ މެދު މިއަދު ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށް ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނެފިއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 15:23

15:22

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 އާއި ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ، ޖަޕާނުގެ ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރ ފޮރ ފޮރިން އެފެއަރޒްއާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ޖަޕާނުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފޮރ ފޮރިން އެފެއަރޒް ކެންޖީ ވަކާމިޔާއާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ. މިމަޝްވަރާއަށް ފަހު ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކާމިޔާބު މަޝްވަރާއެއް ކެންޖީއާއެކު ކުރެއްވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ފެތުުރިފައިވާ ނާޒުކު ޤައުމުތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ޖަޕާނުން އަދާކުރަމުންދާ މުހިންމު ދައުރު ރާއްޖެއިން ބަލައިގަންނަކަމަށް ވިދާޅުވެފައިއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 15:22

15:09

ޒިހްނަތު ހަސަން

އެސްއެމްއީގެ ޚިދުމަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ލިބޭނީ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަންނަ ހަފuތާވެސް ސަރުކާރުން ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާތީ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ލިބޭނީ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 15:09

15:08

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ސައުތެމްޓަނުން ނިންމައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން ދިމާވާނެ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް، ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ސައުތެމްޓަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ސައުތެމްޓަނުން ނިންމިއިރު، މިއީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބަކުން ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 15:08

13:26

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 4 މީހުން އޮޅިގެން އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ދޫކޮށްލައިފި

އިންޑިއާގެ ޓެމިންނާޑޫގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން އޮޅިގެން ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 4 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 13:26

13:26

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޓްވީޓާގެ ފައުންޑަރ އޭނާގެ މާލިއްޔަތުން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ކޮވިޑް-19ގެ ރިލީފް ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ އަދި މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ނެޓްވަރކް ޓްވިޓަރގެ ފައުންޑަރ އަދި ސީއީއޯ ޖެކް ޕެޓްރިކް ޑޯސީ އޭނާގެ މާލިއްޔާއިން 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ކޮވިޑް-19 ރިލީފް ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 13:26

12:10

ޒިހްނަތު ހަސަން

އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަންނަ ހަފުތާވެސް ސަރުކާރު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ މިދުވަސްތަކުގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އާއި ބޭންކުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެފިއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 12:10

11:59

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޓްރިވެންޑްރަމް އާއި ކޮޗިންގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިނަށް 'ކެއަރ ޕެކެޖް' ފޮނުވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޓްރިވެންޑްރަމް އާއި ކޮޗިންގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ، މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 11 އޭޕްރީލް ގައި ޓްރިވެންޑްރަމް އަށް ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓުން އެތާނގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 11:59

11:59

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސައުދީގެ ރިއެންޓްރީ ވިސާ އިތުރު 3 މަހުގެ މުއްދަތައް އިތުރު ކުރަން ރަސްގެފާނު އަމުރު ކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސައުދީޢަރަބިއްޔާއިން ބޭރުނުވެވި ތިބި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް، ހިލޭ 3 މަސްދުވަހަށް ވިސާ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލް ޢަޒީޒު އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 11:59

10:11

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެމެރިކާގައި އެއްދުވަހާ 33،000 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި

އެމެރިކާގައި އެއް ދުވަހާއި 33،000 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. ބުދަ ދުވަހު އެގައުމުން 33,323މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު ބުދަ ދުވަހު ވައިރަސް ޖެހިގެން 1,922 މީހުން ވަނީ އެގައުމުން މަރުވެފަ އެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 14,817 އަށް އަރާފަ އެވެ. އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ސްޓޭޓްތަކަކުން ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުން ފެނިފަ އެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 10:11

08:28

ޒިހްނަތު ހަސަން

އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވީ މީހުންގެ ޝަރަފުގައި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވީ މީހުންގެ ޝަރަފުގައި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކޮށްފިއެވެ.

ނިއުޔޯކްގެ ގަވަރުނަރު އެންޑްރީ ކުއޯމޯ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ބުދަ ދުވަހަކީ އެ ސިޓީގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި ދުވަސްކަމަށެވެ. ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ޒާތައް ބަލާއިރު، އޭގެ ޝިކާރައަކަށް އެންމެ ގިނައިން ވަމުންދަނީ ނާޒުކު ޙާލަތްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންކަމަށާއި، އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ޒިންމާއަކީ މިފަދަ މީހުން މި ނުރައްކާތެރި ވަބާއިން ސަލާމަތްކުރުން ކަމުގައި ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ހުރިހައި ސްޓޭޓަކަށް މިހާރު މިވައިރަސް ފެތުރެމުންދާއިރު، ވައިރަސްގެ އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑީވެސް އަދި އެންމެ ހަލުވިމިނެއްގައި ފެތުރެމުންދަނީވެސް ނިއުޔޯކުގައެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 08:28

08:24

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: މުސާރަ ކުޑަކުރަން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިން ނިންމައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން ދިމާވާނެ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް، މުސާރަ ކުޑަކުރަން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

މާލީ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުގެ އިތުރުން އޮފިޝަލުންގެ މުސާރައިން 10-20 އިންސައްތަ ކުޑަކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ރެއާލުން ބުނީ މިގޮތަށް ނިންމީ ކްލަބުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ބަރާބަރަށް މުސާރަ ދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 08:24

08:20

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ރިޕޯޓުކުރެވޭ މިންވަރު އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ރިޕޯޓުކުރެވޭ މިންވަރު އަނެއްކާވެސް އިތުރުވާން ފަށާފައިވާކަމަށް އެޤައުމުގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 08:20

07:58

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1.5 މިލިޔަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި

މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 1.5 މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 07:58

07:57

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ކުށް ގަބޫލުކޮށް މޮރީނިއޯ މާފަށް އެދިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އަމުލުކުރެވުމުން، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިންގްލެންޑް ވަނީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ޓޮޓެންހަމްގެ ކުޅުންތެރިން ކަސްރަތުކުރުމަށް ނުކުމެ އުޅޭއިރު، ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ގައިގޯޅުވެ އުޅެމުންދާ ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އާއި މިޑްފީލްޑަރު ޓަންގުއީ އެންޑޮމްބެލޭ އަދި ހޭޑްލީ ކޮމޮން އެކުގައި ބޭރުގައި ކަސްރަތު ކުރަން އުޅުނުއިރު، ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 07:57

07:39

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 ގެ ދިފާއު ޓީބީ ވެކްސިނުން ލިބިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު!

ޓީބީ ބަލިން ދިފާއުވުމަށް ދެމުން އަންނަ ބީސީޖީ ވެކްސިނުން ކޮވިޑް-19 ބަލިން ދިފާއު ވުމުގެ ފަރުވާ ހޯދިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަން ޖޯންސް ހޮޕްކިންސް ބްލޫމްބާގް ސްކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ ސައިންސްވެރިން ގެ ދިރާސާ އަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 07:39

07:38

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކައުންސިލްތަކަށް އަންނަ ޤާނޫނީ ހުސްކަން ފިލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބިލު، ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފެއް ނޫން: ހަސަން ލަތީފު

މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްތަކަށް އަންނަ ޤާނޫނީ ހުސްކަން ފިލުވުމަށް ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރ ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހެޅުއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ބިލު ޤާނޫނީ އަސާސީގެ ރޫޙާ ޚިލާފުނޫންކަމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 07:38

07:37

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ފަންޑު ހޯދުމަށް ޕްރިމިއާ ލީގު ކުޅުންތެރިންގެ ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސް އަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުންތެރިން ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

"ކުޅުންތެރިން އެކުގައި" މި ނަމުގައި ފެށި މި ކޭމްޕޭން މެދުވެރިކޮށް ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސް އަށް ފަންޑު ހޯދުމަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ. އަދި މި ކެމްޕޭން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސް ޗެރިޓީސް ޓުގެދާ އާ ގުޅިގެންނެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 07:37

07:33

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސައުދީ-ޔޫއޭއީ ކޯލިޝަނުން ޔަމަނަށް ދޭ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި

ސައުދީއަރަބިއްޔާއާއި ޔޫއޭއީގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން ޔަމަނަށް ދޭ ޙަމަލާތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފިއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 07:33

07:29

ޒިހްނަތު ހަސަން

''ކޮވިޑް-19 ވިޔަފާރި އެހީ''ގެ ނަމުގައި ލޯނެއް ތައާރަފުކޮށްފި

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން އެންމެ ކުދި، ކުދި، އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި، ޢާމްދަނީ ހޯދުމަށް އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައި ގަތުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ އިޤުތިޞާދީ ރިކަވަރީ ޕެކޭޖްގެ ދަށުން 'ކޮވިޑް-19 ވިޔަފާރި އެހީ' ގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި ގުޅިގެން ލޯނެއް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 07:29

07:25

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ގޮވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އެދެެނޯމް ގެބްރިއޭސަސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 07:25

07:20

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓުކުރެވޭ މީހުންނާ މެދު ތަފާތުކުރުންތައް ނުގެން ގުޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އަށް ޝައްކުވެގެން ޓެސްޓު ކުރާ މީހުން ބާކީކޮށް، ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެތެރެހަށީގެ ޑރ. މޫސާ މުރާދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

9 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 07:20

23:14

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުބާއީގައި ކައިވެންޏާއި ވަރިކޮށްދިނުުން މަޑުޖައްސާލައިފި

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުބާއީގައި ކައިވެނި ކޮށްދިނުމާއި ވަރިކޮށްދިނުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް މަޑުޖައްސާލައިފިއެވެ.

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 23:14

23:10

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކާފިއު ގަޑީގައި މިއަދު 215 މީހަކު ބޭރަށް ނިކުތް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކާފިއު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ގަޑީގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުނު 215 މީހަކަށް ނަޞޭހަތް ދީފައިވާކަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 23:10

23:10

ޒިހްނަތު ހަސަން

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ ނަމުގައި އިތުރު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމު ކުރަނީ

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ ނަމުގައި އިތުރު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 23:10

23:08

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: އިޓަލީން 139 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިޓަލީވިލާތުގައި މިއަދު އިތުރު 3,836 މީހުން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު އެޤައުމުގައި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 139,422 އަރައިފިއެވެ.

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 23:08

23:08

ޒިހްނަތު ހަސަން

ބޮޑުވަޒީރު ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް: އިނގިރޭސި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ

މިހާރު ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން، އެ ރޯގާއިން ސަލާމަތްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް، އެޤައުމުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑޮމިނިކް ރާބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 23:08

21:57

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކުރެއްދޫ ތަހުގީގު

ކުރެއްދޫގައި ހިންގާ ތަހުގީގަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެޗްޕީއޭއާއި ކޯޑިނޭޓް ކޮށްގެން. ލިޔެކިޔުމުން އެދިގެން ހުއްދަ ލިބިގެން އެ ރިސޯޓަށް އަރަމުންދަނީ. އެރަށަށް އަރާ އިރުގައި ކަން ކުރަންވީ ގޮތް ވަނީ ކިޔާ ދީފައި. އެ ރަށަކީ އައިސޮލޭޝަން އޭރިއާއެއް ވަކިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށެއް. ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ އިރު ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންސިން ބަހައްޓާނެ. މީހުންނާ ދިމާވާ ގަޑީގައި މާސްކް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ކުރާނެ.

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 21:57

21:40

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ވިލިވަރުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ރޯވި ކޮންޓެއިނަރުގައި ހުރީ ޕްލާސްޓިކާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި.

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 21:40

21:38

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކާފިއު ގަޑީގައި 215 މީހަކަށް ނަސޭހަތް ދެވުނު

215 ފަރާތެއް ހުއްޓުވުނު

177 ދިވެހިން

38 ބިދޭސީން

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 21:38

21:37

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ބޮޑުފުށި އަދި ޖޯލި މޯލްޑިވްސް

33 މީހަކު އައިސޮލޭޓް ކުރެވި 21 މީހެއްގެ ސާމަޕަލް ވަނީ ނެގިފައި.

ކްލޯސް ކޮންޓެކްޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރަމުން.

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 21:37

21:36

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ބޮޑުފުށި އަދި ޖޯލި މޯލްޑިވްސް

މި ދެ ރިސޯޓުގައި އުޅުމަށްފަހު ފުރައިގެންދިޔަ ފަހުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ކޭސް އާއި ގުޅިގެން 33 މީހަކު ވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައި. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރިސޯޓުގެ ސްޓާފުންނާއި، އެމީހާ ގޮވައިގެން އެއަރޕޯޓަށް ދިޔަ މީހުންނާއި، އެއަރޕޯޓުގެ ގްރައުންޑް ސްޓާފުންނާއި، ފުލައިޓް ކުރޫން ހިމެނޭ.

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 21:36

21:33

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮވިޑް-19: ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި ހުރި މީހާކު މާލެ އައި ވާހަކަ؛

- އެނބޫދޫ ފެސިލިޓީގައި ހުރި ކުއްޖެއްގެ ކާފަ ނިޔާވެގެން އެޗްޕީއޭގެ ފަރާތުން އެ ކުއްޖާއަށް ހުއްދަ ދެވުނީ މޫނު ބެލުމަށާއި، ކަށު ނަމާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެ އައުމަށް ހުއްދަ ދެވުނު. މިކަން ކުރަން ވަކިގޮތަކަށް އިރުޝާދު ދެވިފައިވޭ. އިޖްތިމައީ ގައިދުރުކުރުމުގެ ދަށުން ވަކިން ހުރެގެން ކަށު ނަމާދު ކުރުމަށް އެ ކުއްޖާއަށް އިރުޝާދު ދެވުނު. އަދި އެކަން ކުރެވިފައިވަނީ ހަމަ އެގޮތަށް.

ކަށުނަމާދު ނިންމަފައި އެމްއެންޑީއެފްގެ އުޅަނދެއްގައި އެކުއްޖާ ގެންދެވުނީ އެނބޫދޫ ފިނޮޅަށް ނަމަވެސް އަލުން އެނބޫދޫ ވިލެޖަށް 15 މިނެޓް ފަހުން އަނބުރާ ގެންދެވުނު. މާދަމާ އަކީ އެ ކުއްޖާގެ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް ވެއްޖެނަމަ ދޫކޮށްލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުއްޖެ.

އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި އެއްވެސް މީހަކާ ކޮންޓެކްޓް ނުވޭ.

ކަރަންޓީންގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ މީހަކު ނުވަަތަ ގާތްތިމާގެ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ ނަމަ މި ފުރުސަތު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ދެމުން އަންނަނީ. އިސްތިސްނަގެ ހާލަތުގެ ދަށުން މިކަމަކީ ހުއްދަ ދެވޭ ކަމެއް.

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 21:33

21:33

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮވިޑް-19: ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި ހުރި މީހާކު މާލެ އައި ވާހަކަ؛

- އެނބޫދޫ ފެސިލިޓީގައި ހުރި ކުއްޖެއްގެ ކާފަ ނިޔާވެގެން އެޗްޕީއޭގެ ފަރާތުން އެ ކުއްޖާއަށް ހުއްދަ ދެވުނީ މޫނު ބެލުމަށާއި، ކަށު ނަމާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެ އައުމަށް ހުއްދަ ދެވުނު. މިކަން ކުރަން ވަކިގޮތަކަށް އިރުޝާދު ދެވިފައިވޭ. އިޖްތިމައީ ގައިދުރުކުރުމުގެ ދަށުން ވަކިން ހުރެގެން ކަށު ނަމާދު ކުރުމަށް އެ ކުއްޖާއަށް އިރުޝާދު ދެވުނު. އަދި އެކަން ކުރެވިފައިވަނީ ހަމަ އެގޮތަށް.

ކަށުނަމާދު ނިންމަފައި އެމްއެންޑީއެފްގެ އުޅަނދެއްގައި އެކުއްޖާ ގެންދެވުނީ އެނބޫދޫ ފިނޮޅަށް ނަމަވެސް އަލުން އެނބޫދޫ ވިލެޖަށް 15 މިނެޓް ފަހުން އަނބުރާ ގެންދެވުނު. މާދަމާ އަކީ އެ ކުއްޖާގެ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް ވެއްޖެނަމަ ދޫކޮށްލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުއްޖެ.

އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި އެއްވެސް މީހަކާ ކޮންޓެކްޓް ނުވޭ.

ކަރަންޓީންގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ މީހަކު ނުވަަތަ ގާތްތިމާގެ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ ނަމަ މި ފުރުސަތު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ދެމުން އަންނަނީ. އިސްތިސްނަގެ ހާލަތުގެ ދަށުން މިކަމަކީ ހުއްދަ ދެވޭ ކަމެއް.

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 21:33

21:27

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތަށް އަންދާޒާ ކުރެވެނީ 12 މިލިއަން ރުފިޔާ އަރާނެ ކަމަށް. އަދި އެކިކަހަލަ މެޑިކަލް އިކްވިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް 28 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވޭ.

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 21:27

21:25

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮވިޑް-19: ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ފަރުކޮޅުފުށި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ އަދި ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ (ޓްރީޓޮޕް ކުރިމަތި)

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި 300 ބެޑް ހުންނާނެ. ސަރވިސް އަދި އެކަމަޑޭޝަން ބިލްޑިންގ ހުންނާނެ.

ސަރވިސް ބިލްޑިންގައި ހުންނާނީ ލޯންޑަރީ އަދި ވޭސްޓް މެނޭޖްކުރުން

އެކަމަޑޭޝަން ބިލްޑިންގައި ހުންނާނީ އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަ ޑޮކްޓަރުން ތިބޭނެ ތަންތަން ހަދާފައި

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 21:25

21:22

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮވިޑް-19: ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން - ފުލޫ ކުލިނިކްގެ ހިދުމަތްތައް

133 މިއަދު ހިދުމަތް ހޯދާފައިވޭ

ޖުމްލަ 66369 މީހަކު ހިދުމަތް ހޯދާފައިވޭ

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 21:22

21:21

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮވިޑް-19: ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

މިހާތަނަށް އައި އިރު 18 ރިސޯޓަކާއި 43 ސަފާރީއަކުން ވަނީ މީހުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 21:21

21:20

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އެކި ތަންތަން ދޫކޮށްލަށް 300 އަށްވުރެ ގިނަ މެއިލް

335 އީމެއިލް ޖުމްލަ ލިބިފައިވޭ މިރޭ 8:00 އާ ހަމައަށް

229 އީމެއިލްއަކަށް ޖަވާބު ދީފައިވޭ

79 އީމެއިލްއަކަށް ޖަވާބު ނުދެވޭ

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 21:20

21:19

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިތުރުތަނެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި ނުވޭ

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރި ތަންތަނަކީ؛

- ޖޯލި މޯލްޑިވްސް

- ބޮޑުފުށި

- ވެލައްސަރު

- 7 ކޮރަލް މާފުށި

- މޯލްޑިވިއާނާ ސަފާރީ

- އައިލެންޑް ސަފާރީ

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 21:19

21:15

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މިހާތަނަށް އައި އިރު 2350 ސާމްޕަލް ނަގާފައި

2059 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

272 ސާމްޕަލް ނަތީޖާ ނުލިބޭ

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 21:15

20:30

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: އަންނަ ހަފުތާގައިވެސް ސަރުކާރު ބަންދު

މި ހަފުތާއެކޭ އެއްގޮތަށް އަންނަ ހަފުތާގައިވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވުމަށާއި، ސްކޫލްތަކާއި، ކޮލެޖުތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކިޔެވުން ބަންދުކުރުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފިއެވެ.

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 20:30

20:20

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ވިލިވަރުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަރަންޓްރީން ފެސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކ.ވިލިވަރުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުންދަމުން އެބަދެއެވެ.

8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 20:20

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

18:56
ކޮވިޑް-19: މަލްޑިނީ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޑެނިއެލް ރަނގަޅުވެއްޖެ
18:34
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސިއަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްވި ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގަނީ
18:33
ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ނިޒާމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް: ޕީޖީ ޝަމީމު
17:31
ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ކުރިމަތިލުމަށް، ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އޯއައިސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ގޮވާލައްވައިފި
17:10
އަންނަ ހަފުތާގައިވެސް ސްކޫލުތަކާއި ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހާ ތަންތަން ބަންދު
16:14
ވުހާން ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް އައުމާއެކު ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް 620,000 މީހުން އެކިތަންތަނަށް ދަތުރުކުރި
15:50
މާލެސިޓީގައި އިއުލާނުކުރި ކާފިއުގެ އަމުރު އުވާލައިފި
15:23
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދިގުކުރުމާ މެދު މިއަދު ގޮތެއް ނިންމާނެ
15:22
ކޮވިޑް-19 އާއި ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ، ޖަޕާނުގެ ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރ ފޮރ ފޮރިން އެފެއަރޒްއާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
15:09
އެސްއެމްއީގެ ޚިދުމަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ލިބޭނީ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު
15:08
ކޮވިޑް-19: ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ސައުތެމްޓަނުން ނިންމައިފި
13:26
ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 4 މީހުން އޮޅިގެން އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ދޫކޮށްލައިފި
13:26
ޓްވީޓާގެ ފައުންޑަރ އޭނާގެ މާލިއްޔަތުން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ކޮވިޑް-19ގެ ރިލީފް ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި
12:10
އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު
11:59
ޓްރިވެންޑްރަމް އާއި ކޮޗިންގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިނަށް 'ކެއަރ ޕެކެޖް' ފޮނުވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
11:59
ސައުދީގެ ރިއެންޓްރީ ވިސާ އިތުރު 3 މަހުގެ މުއްދަތައް އިތުރު ކުރަން ރަސްގެފާނު އަމުރު ކުރައްވައިފި
10:11
އެމެރިކާގައި އެއްދުވަހާ 33،000 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި
08:28
އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވީ މީހުންގެ ޝަރަފުގައި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކޮށްފި
08:24
ކޮވިޑް-19: މުސާރަ ކުޑަކުރަން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިން ނިންމައިފި
08:20
ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ރިޕޯޓުކުރެވޭ މިންވަރު އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ
07:58
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1.5 މިލިޔަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި
07:57
ކޮވިޑް-19: ކުށް ގަބޫލުކޮށް މޮރީނިއޯ މާފަށް އެދިއްޖެ
07:39
ކޮވިޑް-19 ގެ ދިފާއު ޓީބީ ވެކްސިނުން ލިބިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު!
07:38
ކައުންސިލްތަކަށް އަންނަ ޤާނޫނީ ހުސްކަން ފިލުވުމަށް ހުށަހެޅި ބިލު، ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފެއް ނޫން: ހަސަން ލަތީފު
07:37
ކޮވިޑް-19: ފަންޑު ހޯދުމަށް ޕްރިމިއާ ލީގު ކުޅުންތެރިންގެ ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް
07:33
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސައުދީ-ޔޫއޭއީ ކޯލިޝަނުން ޔަމަނަށް ދޭ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި
07:29
''ކޮވިޑް-19 ވިޔަފާރި އެހީ''ގެ ނަމުގައި ލޯނެއް ތައާރަފުކޮށްފި
07:25
ކޮވިޑް-19 ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ގޮވާލައިފި
07:20
ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓުކުރެވޭ މީހުންނާ މެދު ތަފާތުކުރުންތައް ނުގެން ގުޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
23:14
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުބާއީގައި ކައިވެންޏާއި ވަރިކޮށްދިނުުން މަޑުޖައްސާލައިފި
23:10
ކާފިއު ގަޑީގައި މިއަދު 215 މީހަކު ބޭރަށް ނިކުތް
23:10
ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ ނަމުގައި އިތުރު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމު ކުރަނީ
23:08
ކޮވިޑް-19: އިޓަލީން 139 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
23:08
ބޮޑުވަޒީރު ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް: އިނގިރޭސި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ
21:57
ކުރެއްދޫ ތަހުގީގު
21:40
ވިލިވަރުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
21:38
ކާފިއު ގަޑީގައި 215 މީހަކަށް ނަސޭހަތް ދެވުނު
21:37
ބޮޑުފުށި އަދި ޖޯލި މޯލްޑިވްސް
21:36
ބޮޑުފުށި އަދި ޖޯލި މޯލްޑިވްސް
21:33
ކޮވިޑް-19: ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
21:33
ކޮވިޑް-19: ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
21:27
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ
21:25
ކޮވިޑް-19: ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
21:22
ކޮވިޑް-19: ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން - ފުލޫ ކުލިނިކްގެ ހިދުމަތްތައް
21:21
ކޮވިޑް-19: ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
21:20
އެކި ތަންތަން ދޫކޮށްލަށް 300 އަށްވުރެ ގިނަ މެއިލް
21:19
އިތުރުތަނެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި ނުވޭ
21:15
މިހާތަނަށް އައި އިރު 2350 ސާމްޕަލް ނަގާފައި
20:30
ކޮވިޑް-19: އަންނަ ހަފުތާގައިވެސް ސަރުކާރު ބަންދު
20:20
ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ވިލިވަރުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ